RESPONSABLE OPERATIU/VA D'EMPRESA, MARCA I COMUNICACIÓ Perfil professional

Descripció General

El/La Responsable Operatiu/va d’Empresa, Marca i Comunicació forma part de l’oficina tècnica del programa. És la figura professional encarregada de dinamitzar l’activitat de l’àrea responsable operatiu de l’àrea d’empresa, marca i comunicació i fer-ne el seguiment.

És el/a responsable de desplegar el pla operatiu de la seva àrea a nivell metodològic, tenint en compte la perspectiva de gènere, de vetllar per a l’òptima implementació, dinamització, seguiment de l’execució de l’àrea, i de liderar i dinamitzar l’acció de Networking del programa. També definirà i desplegarà l’estratègia de comunicació vinculada amb el teixit empresarial i relació amb les aliances i col·laboracions estratègiques, així com, motivarà i acompanyarà als equips professionals implicats en el programa.

El/a responsable operatiu/va de l’àrea d’empresa, marca i comunicació reporta a la coordinació general fent extensiva informació sobre l’activitat de l’àrea i les possibles incidències que s’hi puguin produir, així com del grau d’assoliment dels objectius previstos.

DEFINICIÓ I DESPLEGAMENT DEL PLA OPERATIU D’ÀREA DE L’ESTRATÈGIA EMPRESARIAL.

Liderarà l’estratègia d’apropament i intervenció amb les empreses definida per la comissió estratègica, de direcció, i comitè assessor, des de models de Responsabilitat Social Corporativa. Aportarà coneixement actualitzat sobre el mercat de treball Post COVID 19, entorn PESTEL, tendències de contractació, entorn laboral 4.0 i estratègies de selecció amb les empreses. Liderarà l’estratègia del Networking i la creació d’un espai labora-empresa-innovació, tal com una taula empresaris/es o consell d’empreses que pretendrà ésser un espai de participació, contrast i creació d’estratègies conjuntes per a la inserció de les persones i per a la cobertura de necessitats efectives de les empreses. Tot això, amb el suport de suport de totes les àrees operatives del programa i la coordinació general.

DEFINICIÓ I DESPLEGAMENT DEL PLA OPERATIU DE L’ÀREA D’INTERMEDIACIÓ I TEIXIT EMPRESARIAL.

Definirà el pla estratègic d’intermediació i estratègia empresarial, tenint en compte el moment actual COVID 19 i el desplegament previst a l’àrea metropolitana, per al desenvolupament de les tasques vinculades a aquest pla estratègic. Comptarà amb el/la tècnic/-a referent de prospecció que vetllarà per a l’execució del pla operatiu amb el suport dels/les tècnics/ques referents d’orientació, formació, tecnologia i l’equip de prospecció. Identificarà i dissenyarà mesures correctores sempre que es produeixin desviacions entre els objectius previstos i els resultats aconseguits i assegurarà la seva implementació conjuntament amb el tècnic/a referent de prospecció. Farà el seguiment periòdic dels indicadors d’activitat de l’àrea i en valorarà els resultats (anàlisi i explotació de dades). Assegurarà que es gestionen els recursos disponibles per a l’òptim desenvolupament de l’activitat d’ intermediació que supervisa i alhora farà el suport al tècnic de prospecció en la coordinació amb les diferents entitats participants en el programa i amb el lideratge de l’equip humà

DEFINICIÓ I DESPLEGAMENT ESTRATÈGIA COMUNICACIÓ ÀREA D’EMPRESA.

Liderarà l’assentament de la política de comunicació del programa definida i aprovada per els òrgans de govern com l’eina necessària per transmetre la informació que es genera en el sí del programa al grup d’interès empresa, tot vetllant perquè aquesta sigui àgil, honesta i transparent. Es fomentarà la comunicació bidireccional i la circulació d’informació a tots els nivells. Pel què fa a la comunicació externa-empresa es potenciarà la creació de la marca Làbora, tenint en compte les directrius de l’Ajuntament. En aquest sentit, es fomentaran accions de comunicació externa per transmetre i difondre l’expertesa i les bones pràctiques del programa. (L’espai Networking, segell labora, etc.)

IMPLEMENTACIÓ METODOLÒGICA.

Supervisarà conjuntament amb el responsable operatiu de l’àrea de persones i el responsable operatiu de l’àrea tecnològica, que la metodologia de referència s’implementa en totes les actuacions del programa. Aportarà propostes i idees innovadores que facilitin el treball tant amb les persones com amb les empreses des del Model de Competències assegurant l’adaptació del model a l’entorn 4.0, la digitalització dels processos, la formació a mida vinculada a les necessitats de contractació de les empreses i la situació de nova normalitat COVID 19 o Post COVID 19. Assegurarà que el programa ofereix a les empreses itineraris personalitzats que donen resposta a les seves necessitats i que tenen en compte el context canviant del mercat de treball. Avançarà amb la definició i desenvolupament de les necessitats actuals del teixit empresarial assegurant que es produeix un encaix efectiu entre les necessitats del mercat de treball i els perfils competencials de les persones ateses. Assegurarà conjuntament amb el/la coordinació general d’actualitzar i dinamitzar els fluxes de comunicació i relació de l’univers Làbora. Tot això, amb estreta supervisió i suport de l’equip de coordinació general.

GESTIÓ DE L’EQUIP DE PROFESSIONALS.

Supervisarà i acompanyarà (de manera directa) i amb el co-lideratge del responsable de l`àrea d’atenció a les persones, i responsable de l’àrea tecnològica la tasca professional del/la tècnic/a referent de prospecció. Dinamitzarà els espais de treball que li corresponen per tal de motivar els equips i empoderar-los per a desplegar amb èxit en la seva tasca professional. Farà seguiment del clima laboral, definint i ajustant les funcions i en el desplegament de les accions definides en el pla de desenvolupament competencial, tenint en compte la política de persones definida per INTERMEDIA. Farà fluir la informació i potenciarà la interrelació entre les diferents àrees en aquelles activitats i incidències relacionades amb la seva àrea de responsabilitat.

ALIANCES I COL.LABORACIONS ESTRATÈGIQUES.

Durà a terme el seguiment executiu de les aliances i col·laboracions estratègiques vinculades a empresa i marca. Reportarà a l’equip de coordinació general els resultats quantitatius, qualitatius i d’impacte aconseguit amb les diferents aliances i col·laboracions estratègiques d’empresa i marca. Identificarà necessitats d’establiment de noves aliances i col·laboracions estratègiques i les farà arribar a l’equip de coordinació general.

PERSPECTIVA DE GÈNERE.

Vetllarà per la incorporació d’indicadors de gènere en el pla operatiu de l’àrea. Identificar com s’està incorporant la perspectiva de gènere en les diferents actuacions de l’àrea. Dinamitzarà la implementació de noves accions per part de l’equip de professionals d’intermediació.

NETWORKING.

Liderarà i dinamitzarà l’acció de Networking del programa amb el suport amb el suport de suport de totes les àrees operatives del programa i la coordinació general.

Perfil formatiu i laboral

 • Estudis universitaris en ciències socials, empresarials, jurídiques o polítiques per d’assegurar que es coneixen en metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables i/o del mon empresarial, teixit empresarial i dinàmiques del mercat laboral
 • Formacions sobre RSC mercat laboral, estudis de mercat, estratègies laborals... per assegurar coneixements específics vinculats a les empreses per mantenir i generar iniciatives amb els teixit empresarial
 • Formacions vinculades a tecnologia, digitalització, 4.0, perspectiva de gènere... per assegurar i adaptar metodologies de treball de manera innovadora
 • Formacions en màrqueting, publicitat, xarxes socials per assegurar la dinamització i marca amb el teixit empresarial
 • Formació específica en gestió d’equips i coordinació de projectes per assegurar coneixements específics que permetin acompanyar els equips de professionals i desplegar les diferents funcions del perfil.
 • Certificat d’anglès nivell mig, per assegurar que es pot mantenir una conversa i fer una exposició tant oral com escrita en anglès (nivell equivalent de manera aproximada a un B1).
 • Experiència en tasques de direcció i coordinació estratègica de programes i serveis, per assegurar que s’han posat en joc les competències tècniques necessàries per desplegar les funcions descrites
 • Experiència amb món empresarial per assegurar que es coneixen les dinàmiques i tendències del mercat laboral i que es disposa de la capacitat per dissenyar, acompanyar i avaluar segons les projeccions del mon empresarial
 • Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències per garantir que es pot liderar la seva implementació en els processos d’atenció a les persones, en el treball amb les empreses, i en la gestió dels RRHH del propi programa.
 • Experiència com a moderador/a de comunitats i/o dinamitzador/a de xarxes socials que asseguri que es disposa dels coneixements necessaris per dur a terme aquesta tasca dins de l’àrea.
 • Experiència en comunicació en mitjans tradicionals i digitals, per garantir que es pot dur a terme la funció de comunicació i difusió de l’activitat.

 

ALTRES CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS:

 • Coneixements específics sobre implementació d’accions de Responsabilitat Social Corporativa empresarial, per tal de poder dissenyar i promoure accions de col·laboració innovadores amb les empreses.
 • Coneixements sobre tècniques per dinamitzar grups per tal de fer més efectives les reunions i els espais de treball que es lideren.
 • Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes que permetin gestionar les possibles incidències que es puguin donar durant el desplegament de les funcions pròpies del càrrec.
 • Coneixements en relació a la perspectiva de gènere per assegurar la seva implementació de manera transversal al programa.
 • Coneixements sobre programes de disseny Publisher, Canva, infogram i Mailchinp (newsletter) que facilitin l’elaboració de material gràfic.
 • Coneixements sobre el campanyes de comunicació on-line, que permetin desplegar accions de comunicació externa eficaces i que arribin a tots els Stakeholders del programa.
 • Coneixements en relació a la innovació social, per tal de conèixer experiències tant d’empresarials com de comunicació
 • Coneixement en el disseny i desenvolupament de accions i/o projectes participatiu i innovadors per garantir l’impuls d’accions en aquest àmbit.

Què ofereix el mercat laboral?

 • Possibilitat de formar part d’un projecte innovador i pioner en la coproducció d’un projecte públicosocial.
 • Possibilitat de participar a nivell tècnic d’un programa que té el pilar en el model de competències i el desplega en tots els seus processos (en la gestió de l’equip de professionals, en l’atenció a les persones, i en el procés de prospecció i intermediació laboral).
 • Possibilitat de formar part d’un equip de professionals que es composa per diferents perfils així com de representants de diferents entitats socials i administració.
 • Possibilitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals pròpia.
 • Possibilitat de posicionar-se com a professional referent dins l’àmbit de la inserció sociolaboral, així com de donar visibilitat al propi perfil.

Condicions laborals:

• Contracte laboral de 6 mesos amb possibilitats de continuïtat.

• Jornada complerta.

• Jornada laboral de dilluns a divendres.

• Salari: a partir de 33.600€ bruts/anual, segons vàlua.

• Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal.

• Lloc de feina a Barcelona ciutat.

• Conveni d’Acció Social.