RESPONSABLE OPERATIU/VA ATENCIÓ A LES PERSONES Perfil professional

Descripció General

El/La Responsable Operatiu/va d’Atenció a les persones forma part de l’oficina tècnica del Programa. És la figura professional encarregada de dinamitzar l’activitat de l’àrea i fer-ne el seguiment.

És el/a responsable de desplegar el pla operatiu de la seva àrea a nivell metodològic, tenint en compte la perspectiva de gènere, de vetllar per a l’òptima implementació, dinamització, seguiment de l’execució de l’àrea, i de liderar i dinamitzar els equips implicats. Assumeix la coordinació amb Serveis socials desplegant accions que fomentin el treball en xarxa.

El/a responsable operatiu/va de l’àrea d’atenció a les persones reporta a la coordinació general fent extensiva informació sobre l’activitat de l’àrea i les possibles incidències que s’hi puguin produir, així com del grau d’assoliment dels objectius previstos.

 

DESPLEGAMENT DEL PLA OPERATIU D’ÀREA.

Dissenyarà els plans operatius d’àrea i acompanyarà al/a tècnic/a referent d’orientació i tècnic/a referent de capacitació al desenvolupament de les seves tasques. Identificarà i dissenyarà mesures correctores sempre que es produeixin desviacions entre els objectius previstos i els resultats aconseguits i assegurarà la seva implementació. Farà seguiment periòdic dels indicadors d’activitat de la seva àrea i en valorarà els resultats (anàlisi i explotació de dades). Assegurarà que es gestionen els recursos disponibles per a l’òptim desenvolupament de l’activitat de l’àrea que supervisa. Serà l’encarregat/da de desenvolupar el repte de l’avaluació d’impacte com a mesura per garantir l’èxit del programa pel que fa a la intervenció amb els i les participants, amb la supervisió i suport de l’equip de coordinació general del programa.

IMPLEMENTACIÓ METODOLÒGICA.

Assegurarà conjuntament amb el/la responsable operatiu/va de l’àrea d’empresa, marca i comunicació i el/la responsable operatiu/va de l’àrea de tecnologia que la metodologia de referència s’implementa en totes les actuacions del programa. Aportarà propostes i idees innovadores que facilitin el treball tant amb les persones com amb les empreses des del model de competències assegurant l’adaptació del model a l’entorn 4.0, la digitalització dels processos i la situació de nova normalitat COVID 19 o Post COVID 19. Assegurarà que el programa ofereix als/les participants itineraris personalitzats que donen resposta a les seves necessitats i que tenen en compte el context canviant del mercat de treball. Avançarà amb la definició i desenvolupament del repte millora de l’ocupabilitat entenent aquest com la continuïtat d’intervenció en la persona encara que s’hagi assolit la inserció i el desenvolupament del seu pla d’inclusió vital. Assegurarà conjuntament amb el/la responsable d’empresa, marca i comunicació i el responsable tecnològic que el matching Làbora es desplega tenint en compte els ritmes i els nivells de qualitat exigits. Tot això, amb estreta supervisió i suport de l’equip de coordinació general

COORDINACIÓ AMB SERVEIS SOCIALS.

Farà extensible l’estratègia anual del programa Làbora a la direcció general de Serveis Socials, direccions territorials i direccions de Centre amb el suport de l’equip de coordinació general. Durà a terme accions de coordinació amb la direcció general de Serveis Socials i, en cadena, amb direccions territorials i direccions de centre per tal de fer seguiment de l’actuació i definir la implementació de possibles ajustos i accions de millora. Valorarà estratègies de coordinació i cooperació entre el programa Làbora i les actuacions territorials desplegades per altres agents municipals a demanda dels Serveis Socials. Presentarà l’informe de tancament anual per tal d’avaluar l’activitat del programa i els resultats obtinguts amb el suport de la coordinació general. Capacitarà a través de les píndoles formatives l’equip de professionals de Serveis Socials. Pel que fa al desenvolupament del repte territori, acompanyarà la implantació del programa Làbora en la part vinculada amb la coordinació-derivació a serveis socials.

PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ.

Desenvoluparà el model d’innovació social, promovent la participació dels tècnics/ques referents d’orientació i de capacitació, de les entitats que estan desenvolupant el model d’orientació, capacitació i prospecció per tal de generar espais d’innovació, millora continua i definint el model d’intervenció per a la millora de l’ocupabilitat. Aquest model d’innovació es farà tenint en compte les estratègies d’intervenció cap a un model 4.0 semipresencial, els processos i procediments relacionats

GESTIÓ DE L’EQUIP DE PROFESSIONALS.

Supervisarà i acompanyarà (de manera directa) i amb el co-lideratge de la responsable de l’àrea d’empresa marca i comunicació , i responsable de l’àrea tecnològica de la tasca professional dels/es tècnic/ques referents d’orientació, capacitació i prospecció i l’equip d’administratius/ves del programa. Dinamitzarà els espais de treball que li corresponen per tal de motivar els equips i empoderar-los per a desplegar amb èxit en la seva tasca professional. Farà seguiment del clima laboral, definint i ajustant les funcions i tasques dels diferents professionals que supervisa tot acompanyant-los/es en el desplegament de les accions definides en els seus plans de desenvolupament competencial, segons la política de persones definida per la Fundació INTERMEDIA. Farà fluir la informació i potenciarà la interrelació entre les diferents àrees en aquelles activitats i incidències relacionades amb la seva àrea de responsabilitat.

ALIANCES I COL.LABORACIONS ESTRATÈGIQUES. Durà a terme el seguiment executiu de les aliances i col·laboracions estratègiques vinculades a la ocupabilitat. Reportarà a l’equip de coordinació general els resultats quantitatius, qualitatius i d’impacte aconseguit amb les diferents aliances i col·laboracions estratègiques. Identificarà necessitats d’establiment de noves aliances i col·laboracions estratègiques i les farà arribar a l’equip de coordinació general.

PERSPECTIVA DE GÈNERE. Vetllarà per la incorporació d’indicadors de gènere en el pla operatiu de l’àrea. Identificar com s’està incorporant la perspectiva de gènere en les diferents actuacions de l’àrea. Dinamitzarà la implementació de noves accions per part de l’equip de professionals d’orientació i capacitació.

Perfil formatiu i laboral

• Estudis universitaris en ciències socials per d’assegurar que es coneixen en profunditat metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.

• Formació amb model d’orientació per competències per assegurar que el marc general de programa sigui amb aquesta visió

• Formació en aspectes d’innovació, gestió del coneixement, perspectiva de gènere per assegurar que impulsarà accions metodològiques creatives i de caràcter innovador

• Formació complementària en promoure processos participatius i de treball en xarxa per promoure i assegurar aliances i col·laboracions actives

• Formació específica en gestió d’equips i coordinació de projectes per assegurar coneixements específics que permetin acompanyar els equips de professionals i desplegar les diferents funcions del perfil.

• Formacions vinculades a tecnologia, digitalització, 4.0... per assegurar i adaptar metodologies de treball de manera innovadora

• Certificat d’anglès nivell mig, per assegurar que es pot mantenir una conversa i fer una exposició tant oral com escrita en anglès (nivell equivalent de manera aproximada a un B1).

• Experiència en la coordinació i execució de projectes i programes d’inserció sociolaboral, per assegurar que es coneixen les metodologies d’intervenció i que es disposa de la capacitat de posar-se en el lloc dels/les tècnics/es del programa per acompanyar-los, supervisar-los i avaluar-los.

• Experiència en tasques de coordinació estratègica de programes i serveis, per assegurar que s’han posat en joc les competències tècniques necessàries per desplegar les funcions descrites

• Experiència com a moderador/a de comunitats i/o dinamitzador/a de xarxes socials que asseguri que es disposa dels coneixements necessaris per dur a terme aquesta tasca dins de l’àrea.

• Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències per garantir que es pot liderar la seva implementació en els processos d’atenció a les persones.

 

ALTRES CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS:

• Coneixements específics sobre metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables, per tal de poder dissenyar propostes d’intervenció ajustades.

• Coneixements sobre tècniques per dinamitzar grups per tal de fer més efectives les reunions i els espais de treball que es lideren.

• Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes que permetin gestionar les possibles incidències que es puguin donar durant el desplegament de les funcions pròpies del càrrec.

• Coneixements de l’àmbit de serveis socials (organització, processos, estructura, etc.. ) i del tercer sector en general.

• Coneixements en relació a la perspectiva de gènere per assegurar la seva implementació de manera transversal al programa.

• Coneixement en el disseny i desenvolupament de accions i/o projectes participatiu i innovadors per garantir l’impuls d’accions en aquest àmbit.

Què ofereix el mercat laboral?

• Possibilitat de formar part d’un projecte innovador i pioner en la coproducció d’un projecte públicosocial.

• Possibilitat de participar a nivell tècnic d’un Programa que té el pilar en el model de competències i el desplega en tots els seus processos (en la gestió de l’equip de professionals, en l’atenció a les persones, i en el procés de prospecció i intermediació laboral).

• Possibilitat de formar part d’un equip de professionals que es composa per diferents perfils així com de representants de diferents entitats socials i administració.

• Possibilitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals pròpia.

• Possibilitat de posicionar-se com a professional referent dins l’àmbit de la inserció sociolaboral, així com de donar visibilitat al propi perfil.

 

Condicions laborals:

• Contracte laboral de 6 mesos amb possibilitats de continuïtat.

• Jornada complerta.

• Jornada laboral de dilluns a divendres.

• Salari: a partir de 33.600€ bruts/anual, segons vàlua.

• Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal.

• Lloc de feina a Barcelona ciutat.

• Conveni d’Acció Social.