TÈCNIC/A EN DINAMITZACIÓ I COORDINACIÓ D'ESPAIS DE TREBALL I PARTICIPACIÓ_ID. 11789 Perfil professional

Descripció General

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

·        Dinamització i coordinació tècnica dels espais de participació interns (comissions i grups de treball...).

·        Conducció i dinamització de sessions i dinàmiques participatives entre professionals de les entitats membres i/o espais de participació amb nens/nenes, adolescents i joves.

·        Impulsar el pla de governança democràtica enfortint el compromís de les entitats membres.

·        Vetllar per la correlació dels plans de treball dels diferents espais de participació amb la planificació estratègica de la federació.

·        Acompanyar a les comissions i grups de treball de la federació als espais tècnics requerits en cada moment.

·        Elaboració dels documents necessaris per al correcte desenvolupament dels espais de participació.

·        Seguiment dels acords assolits en els diferents espais de participació.

·        Recollir i vehicular accions proposades en els diferents espais de participació per a la difusió del coneixement generat, detecció de necessitats formatives, de reflexió i/o intercanvi en coordinació amb la resta de responsables d’àrees.

·        Impulsar la creació de nous espais, detectant i donant resposta a les necessitats de les entitats.

·        Establiment i seguiment de contactes amb professionals de les entitats i professionals expertes.

·        Dinamització de totes les eines i canals de participació de la federació.

·        Coordinació amb les persones referents.

·        Participació en grup de treball externs a la federació i coordinació de les persones de les entitats que ens representen en espais externs.

·        Vetllar per la transversalitat de la perspectiva de gènere per incorporar aquesta mirada.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

·        Coneixements específics sobre seguiment d’indicadors i plans de treball.

·        Coneixements sobre tècniques de dinamització, intervenció grupal i conducció d’espais participatius.

·        Coneixements de tècniques i instruments d’ informació i difusió en la dinamització i participació.

·        Habilitats per la recollida d’informació i la síntesis per elaborar informes i documents tècnics de treball i seguiment.

·        Coneixements de mediació i gestió de conflictes.

·        Coneixements d’innovació i creació en el treball grupal

·        Coneixements dels recursos del territori per poder desplegar i impulsar un treball en xarxa eficient.

·        Coneixements sobre perspectiva de gènere.

·         Coneixements en drets humans i drets de la infància.

·         Coneixements en innovació social. Coneixement del Tercer Sector i del món associatiu. Coneixement i/o experiència en l'àmbit de les infàncies, adolescències i famílies.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

·        Català, nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.

·        Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.

·        Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

·        Treball en equip.

·         Lideratge.

·        Comunicació.

·        Planificació i organització.

·        Visió estratègica.

Perfil formatiu i laboral

·        Grau universitari preferiblement en el camp de les ciències socials.

·        Coneixements i/o experiència en l'àmbit de les infàncies, adolescències i famílies i els serveis d'atenció a aquests col·lectius.

·        Experiència en tasques similars.

·        Capacitat de lideratge, analítica i de relació interpersonal.

·        Orientació i visió estratègica.

·        Capacitat de parlar en públic.

·        Coneixement de tècniques de dinamització àgils.

·        Coneixements i/o experiència en perspectiva de gènere, drets humans, drets de la infància i innovació social.

Què ofereix el mercat laboral?

- Contractació indefinida

- Jornada de 38,5 hores setmanals.

- Horari de matí i tarda, amb possibilitats de flexibilitat horària per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

- Conveni col·lectiu de referència: Conveni d'ació social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc. 

- Treball a distància: opcional, dos dies a la setmana, un cop passat el període d'integració a l'equip i a les responsabilitats.

- Integració a una federació d'entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya, organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball.