TÈCNIC/A DE PROJECTES AMB EXPERIÈNCIA EN PROJECTES EUROPEUS_ID. 11789 Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a de projectes és la figura professional responsable d'identificar oportunitats de finançament i subvencions per l'entitat per l'elaboració i seguiment de projectes i en aquest cas el seu àmbit serà explorar i elaborar tècnica i econòmicament propostes de projectes incloent-hi programes i iniciatives de la Unió Europea. 

Dependrà de la persona referent de l'àmbit de coneixemnt de l'entitat i la direcció.

És l'encarregat/ada de:

- Fer recerca de possibles convocatòries.

- Identificar oportunitats de finançament i subvencions per a l’entitat, incloent-hi programes i iniciatives de la Unió Europea.

- Dissenyar el projecte en totes les seves fases i aspectes rellevants: justificació, objectius, matriu lògica, identificació de grups d’incidència indicadors d’execució i avaluació, segons requeriments de cada convocatòria.

- Coordinar-se amb l’àrea de gestió econòmica per la sol·licitud, seguiment i justificació econòmica dels projectes.

- També formarà part de la creació d’aliances necessàries per desenvolupar el projecte: empreses, altres col·laboradors, etc.

- Relació i comunicació amb entitats membre, partners nacionals i internacionals per a donar resposta a noves oportunitats.

- Participar en xarxes i espais de treball per identificar oportunitats per la federació i les entitats membre.

- Elaboració de la proposta tècnica i econòmica de les subvencions i/o convenis incloent-hi aquelles destinades a projectes europeus, fent-ne els seguiments i justificació tècnica.

- Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre.

 

Per treballar com a Tècnic/a de projectes és necessari disposar de les següents competències:

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

- Coneixement les fonts oficials de recerca de projectes socials (publicacions oficials, butlletins, etc.).

- Conèixer les fases del disseny de projectes socials, socioeducatius, etc.

- Disposar d’amplis coneixements en matèria de recerca de subvencions.

- Conèixer les  tècniques d’avaluació de projectes socials (disseny d’indicadors de mesura qualitativa i quantitativa, implementació de processos de satisfacció, etc.).

- Disposar de coneixements en estils de redacció per a l’elaboració d’informes, memòries, etc.

- Conèixer tècniques i eines digitals pel seguiment de l’execució de projectes.

- Està familiaritzat/ada amb el procés de justificació econòmica de projectes.

- Coneixements sobre perspectiva de gènere.

- Coneixements en drets humans i drets de la infància.

- Coneixements en innovació social.

- Coneixement del Tercer Sector i del món associatiu.

- Coneixements i/o experiència en l'àmbit de les infàncies, adolescències i famílies.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

- Català:nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.

- Castellà: nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.

- Coneixements ofimàtics: nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics.

- Anglès: nivell alt de comprensió, expressió a nivell de lectoescriptura i mig a nivell oral

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

- Capacitat Analítica: per tal de detectar i analitzar necessitats presents i futures.

- Iniciativa Creativitat: per poder aportar noves idees en el disseny de projectes.

- Planificació i Organització: es requereix una visió global que permeti el repartiment i coordinació de funcions, tasques i responsabilitats.

- Treball en equip: per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta de departaments dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.

- Flexibilitat: per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

- Comunicació (verbal, escrita).

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Tècnic/a de projectes és imprescindible disposar de la següent formació de Grau:

·        Ciències Socials

·        Sociologia

·        Educació Social

·        Pedagogia

·        Psicologia

·        Treball Social

 

Per treballar com a Tècnic/a de projectes és imprescindible disposar d’experiència prèvia en el disseny de programes, coneixements en matèria de recerca social, subvencions i en disseny d’indicadors d’avaluació.

Normalment es demana una experiència mínima d’un any com a Tècnic/a de disseny de projectes socials. 

Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

  • Formació/coneixements específics de tècnic/a de projectes.
  • Formació/coneixements específics en el disseny, execució, marc lògic. etc de programes d’intervenció socioeducatius.
  • Formació/coneixements específics en disseny d’indicadors d’avaluació.
  • Formació/coneixements específics en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Què ofereix el mercat laboral?

- Contractació indefinida

- Jornada de 38,5 hores setmanals.

- Horari de matí i tarda, amb possibilitats de flexibilitat horària per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

- Conveni col·lectiu de referència: Conveni d'ació social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc. 

- Treball a distància: opcional, dos dies a la setmana, un cop passat el període d'integració a l'equip i a les responsabilitats.

- Integració a una federació d'entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya, organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball.