AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA Perfil professional

Descripció General

L’ Administratiu/va es la persona que gestiona, organitza, planifica, atén i realitza tasques administratives de suport i recolzament al departament on treballa i  a la organització, d`acord al  procediment intern particular.

Els canvis en la organització de les empreses que s’han anat produint de la mà de la constant evolució en les relacions econòmiques i empresarials, així com també la introducció de noves tecnologies ,han tingut un impacte directe en la ocupació d’administració.

Els llocs de treball de les àrees administratives han evolucionat cap a una nova distribució de funcions que deixa obsoleta la definició tradicional del/de la tècnic/a administratiu/va. Es per aquest motiu que ara un/a administratiu/va pot realitzar noves funcions que anteriorment no li corresponien. D’aquí que pugui executar simultàniament funcions comptables, financeres i comercials i participar de noves funcions en la gestió de les dades.  

Actualment la majoria de tasques es realitzen mitjançant programes informàtics de gestió, de manera que s’ha de tenir coneixement del funcionament d’aquestes aplicacions. Amb l’ús d’aquests programes el temps de dedicació a l’elaboració de documents administratius (factures, albarans, pressupostos, assentaments, balanços, etc.) de bases de dades, d’impresos... s’ha optimitzat de manera que cada vegada es demanarà més que aquests/es professionals estiguin qualificats/des per a tractar les dades i remetre informes valoratius (de la situació econòmica de l’empresa, de la cartera de clients i proveïdors, etc.)

Es sol dependre d’un/a cap d’administració o bé directament del/la cap de l’empresa, depenent de la mida i l’estructura de personal de la pròpia empresa.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Per a treballar com administratiu/va cal com a requisit imprescindible la disposició d’algun títol de formació professional dins la família de gestió administrativa:

- CFGM Gestió administrativa  (es valorarà l’especialitat d’àmbit jurídic o Sanitària depenent de la naturalesa de l’empresa.

- CFGS Administració i finances (es valorarà l’especialitat de gestor d’assegurances si l’empresa es dedica al sector)

- CFGS Assistència a la direcció.

 

També es valora la disposició d’algun Certificat de Professionalitat de la família d’Administració i gestió, tals com:

- CP Activitats administratives en la relació amb el client (Nivell 2)

- CP Activitats de gestió administrativa (Nivell 2)

- CP Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (Nivell 3)

- CP Finançament d'empreses (Nivell 3)

- CP Gestió integrada de recursos humans (Nivell 3)

- CP Assistència a la direcció (Nivell 3)

I es valora també haver realitzat cursos específics de ofimàtica (paquet office) i programes de gestió de processos administratius.

 

A NIVELL LABORAL

Les empreses acostumen a demanar experiència en un lloc de treball similar, però en moltes ocasions no sol ser imprescindible.

L'experiència requerida pot variar segons el departament de l'empresa on treballi l'administratiu (compres, finances, recursos humans, servei al client, etc.).

 

Sovint es demanen també coneixements del sector al qual pertany l'empresa.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Habitualment es realitzen contractes inicials de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

JORNADA: generalment es realitza jornada completa de dilluns  a divendres, tot i que és freqüent trobar jornades parcials de 20h setmanals.

HORARI: Generalment es realitza jornada partida de matins i tardes, tot i que en algunes ofereixen jornades intensives de matins o tardes.

SALARI: De 16.728 a 22.891 euros fixos bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 19.568 euros anuals bruts, però depèn de l’experiència, el grau de responsabilitat i el volum de l'empresa.

MOBILITAT: Generalment no cal realitzar desplaçaments dins la jornada de treball.