TÈCNIC/A MUNTADOR TALLER_ID 5040 Perfil professional

Descripció General

Realitzar els serveis de substitució i reparació dels vidres de l'automòbil seguint els procediments i instruccions de treball que marca l'empresa i utilitzant les eines apropiades en cada cas, per aconseguir realitzar els serveis en el termini marcat i amb la qualitat estàndard que marca l'empresa, per la satisfacció total del client. Estarà en dependència del Responsable de Taller.

Principals Àrees de Treball:

REPARACIÓ I SUBTITUCIÓ DELS VIDRES DE L'AUTOMÒBIL

1. Proporcionar al vehicle de les fundes i proteccions necessàries per no tacar-lo o fer-lo malbé durant la feina.

2. Recepció del vehicle i explicació al client de la feina que es realitzarà. Quan això es doni durant un servei mòbil, aquest contacte es realitzarà de la mateixa manera en el que l'ofereix un/a Recepcionista o Encarregat/ada de Centre als/les clients que arriben en persona al centre.

3. Desmuntar i muntar les diferents peces de la carrosseria del vehicle necessàries per poder accedir al vidre del vehicle i substituir-lo o reparar-lo (eixugaparabrisa, graelles, etc.). Desmuntatge i muntatge del nou vidre, realitzant els acabats de muntatge de les peces desmuntades amb anterioritat de la carrosseria. S'haurà de prestar atenció especial en l'atenció i la organització de les peces, sobretot quan es tracti d'un servei mòbil, ja que a la feina fora de taller una mala organització pot provocar pèrdues o deteriorament d'algunes peces.

4. Realitzar muntatge de Plexi, seguint les procediments de la IDT, en els models de vehicles en els que no es disposi de vidres en estoc, respectant els mateixos nivells d'acabat, neteja i proteccions del vehicle que a qualsevol altre tipus de feina.

5. Realitzar les reparacions d'impactes en l'eixuparabrisa seguint el procediment dissenyat per l'empresa per la satisfacció total del client. Explicar al client, mitjançant el protocol establert a tal efecte, tota la informació referida a la reparació d'un eixugaparabrisa, inclosos els acabats estètics i la seguretat del propi eixugaparabrisa.

6. Realitzar tot el circuit administratiu de l'ordre de treball, incloent modificacions de materials, peces, diferents eurocodes, danys del vehicle... seguint les instruccions indicades a la IDT dissenyada.

7. Aspirar i netejar les restes de vidres trencats i altres restes de materials que s'hagin quedat a l'interior del vehicle, i en especial per la carrosseria, posant especial cura en l'acabat del vehicle en relació amb la neteja de totes les peces que intervenen al procés o es troben a prop de la zona de muntatge. Neteja de tots els vidres del vehicle (interior i exterior) i trasllat del vehicle en la zona d'entrega al client.

 

TASQUES DE MANTENIMENT I D'ALTRES

1. Netejar la zona de feina i deixar en perfectes condicions, un cop finalitzada la feina, l'espai al centre de servei, via pública o domicili del client.

2. Realitzar la recepció i ubicació dels vidres rebuts durant el repartiment nocturn en el lloc corresponent de les prestatgeries, així com realitzar les correccions adients de les incidències de materials en el programa de tallers.

3. Realitzar la neteja general i manteniments diaris del vehicle que consisteix en la recollida de la brossa i deixalles, neteja del terra i eines, buidat de materials retirats dels vehicles reparats, neteja i manteniment de l'habitacle del conductor/a.   

4. Revisió i manteniment periòdic de maquinària i eines d'ús comú (eines comunes del banc de treball, material i eines armari gri, Ezi Wire, Lidl Budy, Maletí Glass Medic...).

5. Control, ordre i manteniment diari de les eines responsabilitzant-se de cadascuna de les peces que es troben dintre de la unitat mòbil.

6. Lectura i comprensió de les notes internes de l'empresa, realitzant les consultes o propostes de millor al/la Encarregat/ada de Centre.

7. Realitzar el servei en la Unitat mòbil, quan de manera circumstancial el/la titular no pot realitzar el servei, o quan això es requereixi per necessitats organitzatives.

8. Substituir en les seves funcions al/la Responsable de Centre quan aquest/a no es trobi al seu lloc de feina, implicant-se en l'atenció, recepció i entrega de vehicles als/les clients.

9. Obrir i tanca el taller en funció del torn de treball realitzat (apagar instal·lacions, comprovar llums, panys, etc.). Especialment en els casos d'entrada i sortida del centre fora de l'horari d'apertura al públic del Centre de Servei, fent-se responsable de les tasques que implica (tancament de portes, alarma, neteja i ordre de les zones utilitzades, ...).

10. Realitzar verificacions de vehicles per les Companyies.

11. Realitzar inventari i comandes de consumibles pel Centre de Servei.

12. Realitzar inventaris de material d'estoc de magatzem.  

13. Atenció telefònica o pre-recepció de vehicles en determinats moments on el volum clients a l'oficina així ho requereixi.

14. Manteniments i controls de la unitat mòbil (ordre, neteja, revisions i controls mecànics).

15. Gestió de reclamacions davant clients del servei mòbil, amb el suport del/la Responsable de Centre i Servei de Postvenda.

16. Cobrament de factures en el cas dels/les clients que paguin al comptat.

Perfil formatiu i laboral

Formació Mínima d'EGB / ESO.

Valorable formació FPI o CFGM  o Certificats de Professionalitat Automoció, Mecànica, Xapa i Pintura o similars. 

Imprescindible Carnet de Conduir B.

Experiència prèvia en llocs de feina en els que es desenvolupin tasques manuals de muntatge i precisió, preferiblement al sector de l'automòbil.

Valorable experiència mínima d'un any fent tasques de muntatge de vidres a vehicles.

Castellà parlat, llegit i escrit a nivell Alt.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: En vacants estables, inicialment es solen donar contractes laborals de 6 mesos a 1 any amb possibilitat de contractació indefinida posterior.

CATEGORIA PROFESSIONAL: Personal especialitzat.

JORNADA:  Habitualment jornada complerta. 

HORARIS: El més habitual és trobar-se amb horari de matí i tarda en jornada partida de dilluns a divendres. També es requereix disponibilitat per treballar els dissabtes al matí, habitualment.

SALARI:  Entre 16.865 i els 22.498 euros bruts anuals (la mitjana salarial entorn els 19.479 euros anuals bruts), tot i que pot variar molt en funció de l'especialització de la tasca a realitzar.

MOBILITAT: Es compaginen feines de taller amb la necessitat de realitzat serveis mòbils, en la via pública o a domicili de client.