Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  SURT.FUNDACIÓ DE DONES.FUNDACIÓ PRIVADA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Obra i servei
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Data límit candidatures
  10/05/2021
 • Jornada laboral
  Jornada parcial (matí)
 • Hores/setmana
  25
 • Rang salarial
  501-800 euros bruts/mensuals

Descripció

Surt és una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu.

 Psicòlog/a del Servei de Famílies Col·laboradores

 

Busquem una psicòloga que s’incorpori al Servei de Famílies Col·laboradores. Aquest és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que gestiona la Fundació SURT

 El SFC és un servei municipal d’atenció als infants de les famílies de la ciutat de Barcelona que:

 

per diferents circumstàncies i de manera temporal, necessiten suport per atendre els seus fills i/o filles menors d’edat,

i alhora es troben amb dificultats de xarxa social, familiar i/o econòmica.

 El SFC intervé per ajudar a famílies que puntualment i per diferents circumstàncies (salut, conciliació vida laboral i familiar, respir,...) no poden fer-se càrrec del seu infant o infants, trobant unes persones (famílies col·laboradores ) que tinguin cura dels infants en aquests períodes de necessitat.

 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/servei-de-families-collaboradores

El Servei està conformat per una coordinadora, una psicòloga i una treballadora social

 Funcions del lloc de treball (explicat amb detall)

 

Serà responsable d’atendre les peticions d’informació al Servei, de l’atenció i gestió de les demandes dels agents derivadors rebudes al Servei, de la seva gestió amb les famílies beneficiàries i col·laboradores, de mantenir informats als agents derivadors, de la validació de les famílies col·laboradores, del manteniment del contacte amb aquestes i del registre de la informació a les bases de dades associades al Servei.

 Com a psicòloga ha d’aportar al Servei la vessant i l’orientació pròpiament psicològica d’anàlisi, validació, gestió i acoblament del cas, així com suport psicològic a les famílies beneficiàries i col.laboradores.

 

Les tasques concretes a desenvolupar són les següents:

Aportació de criteris per a la captació de famílies col·laboradores.

Contacte amb famílies potencialment col·laboradores.

Estudi psicosocial de noves famílies col·laboradores (entrevistes i visites domiciliàries).

Suport a les famílies col·laboradores.

Recepció de les demandes de col·laboració.

Atenció a la demanda d’informació per part de professionals i ciutadania.

Anàlisi de les demandes rebudes i recerca de família col·laboradora.

Acoblament del cas. Contactes i visita domiciliària, si s’escau.

Reunions amb les famílies en col·laboració i/o altres agents implicats.

Seguiment de la col·laboració.

Observació i entrevistes als infants en funció de la seva edat.

Suport psicològic a les famílies.

Tancament de la col·laboració amb totes les parts implicades.

Coordinar les actuacions amb els professionals d’altres serveis i entitats implicades en la intervenció amb les famílies beneficiàries.

Participar activament a les reunions d’equip i tenir coneixement del servei.

Participació en la trobada bianual amb les famílies col·laboradores.

Participar en l’execució del pla de comunicació del Servei.

Registre documental de totes les actuacions i gestions realitzades.

Complir els procediments, protocols i instruccions de treball del servei.

 Requisits

 

Educació:  Graduat/Tècnic superior en Psicologia (i estar col·legiada)

 

Experiència tenint estudis: Experiència en el camp de l’atenció a famílies i infància mínima d’ 1 any.

Idiomes: Fluïdesa en idioma català i castellà.

Competències

Capacitat d’anàlisi, valoració i gestió.

Capacitat d’anàlisi i escolta activa.

Empatia, habilitats de relació social i comunicació.

Autonomia i pro activitat.

Capacitat per a les relacions interpersonals i generació de vinculació.

Coneixements de la cartera de serveis socials i recursos públics, privats i associatius a l’abast.

Capacitat de coordinació amb serveis de la xarxa.

Capacitat de formació en habilitats parentals.

Habilitats de mediació i negociació.

Capacitat d’adaptació, flexibilitat i treball en equip.

Coneixements d’eines d’ofimàtica.

Capacitat per al seguiment i avaluació d’indicadors i redacció d’informes.

Oferim

Jornada laboral: Mitja jornada 19,25 hores setmanals. Horari a convenir, però ha d’incloure dues tardes a la setmana i una d’elles per necessitats del servei ha de ser dimecres.

Contracte: d’obra i servei.

Salari: segons escala salarial (llicenciada) del Conveni d’Acció Social

Lloc treball: Barcelona