TREBALLADOR/A FAMILIAR CASA D'ACOLLIDA Perfil professional

Descripció General

 

El/la Treballador/a Familiar és un/a professional del camp social que forma part d'un equip interdisciplinari. El/la caracteritza la seva intervenció directa, tenint en compte el marc familiar i el seu entorn, com la seva intervenció grupal amb diferents col·lectius.

El perfil de treballador/a familiar en casa d’acollida per a persones que han patit violència de gènere i els seus fills, filles i persones dependents implica les funcions bàsiques de:

- Compra setmanal i inventari continuat d’existències

- Seguiment de desperfectes i manteniment

- Gestió de proveïdors externs

- Supervisió i acompanyament en les tasques de les persones acollides

- Preparació de les habitacions i inventari i seguiment de material d’higiene i neteja entregat a les persones acollides

- Seguiment, inventari del rober

- Funcions socio-educatives:

· Acompanyament i suport familiar en criteris sobre hàbits i rutines

· Acompanyament a les persones que tinguin criatures a càrrec en el desenvolupament de les tasques de cura, sempre respectant la seva autoritat i afavorint la seva legitimitat

· Reforç a les tasques de l’equip socio-educatiu i consecució de les línies de treball acordades en reunió d’equip per a cada família i persona acollida.

Perfil formatiu i laboral

·    EL perfil formatiu de treballador/a familiar per a persones que han patit violència de gènere i els seus fills, filles i persones dependents, requereix una formació i experiència determinada:

     ·Formació en l'àmbit socio-educatiu o experiència assimilable.

·Experiència en serveis residencials.

·Es valorarà positivament coneixements, formació i experiència en perspectiva de gènere.

·Es valorarà de forma positiva el coneixement d’anglès i altres llengües com el francès, àrab o urdú

Què ofereix el mercat laboral?

El salari que normalment es contempla en aquest perfil és de 19.641,86€ bruts anuals, que correspon a la categoria de Personal Qualificat, taula: cicle continutat, del conveni d'Acció Social.