RESPONSABLE DE SALUT LABORAL Perfil professional

Descripció General

El/La Responsable de Salut Laboral és la figura professional que lidera els projectes  vinculats a la Salut i Benestar dels/ de les professionals de la cooperativa i de les empreses participades. També estableix els processos i controls necessaris per l’acompliment legal en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL), així com la promoció de les millores de les condicions de Salut de les persones sòcies i treballadores.

El/La Responsable de Salut Laboral s’integra en el Departament o Àrea de Persones de l’entitat i depèn directament de la Direcció Tècnica de Desenvolupament de Persones.

 

FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Assegurar les accions per a la integració de la PRL en l’estructura organitzativa i la coordinació d’activitats empresarials:

 • Promoure cultura de benestar i salut a la cooperativa i empreses participades impulsant programes i pràctiques específiques.
 • Garantir l’acompliment legal en matèria de PRL en tots els serveis.
 • Fer seguiment dels canvis legals que afecten als serveis i a l’empresa.
 • Fer seguiment i control dels processos, d'incidències i propostes de millora.
 • Treballar de manera col·laborativa amb Tàndems, Direccions de servei, Direccions operatives….
 • Coordinar-se i fer seguiment amb proveïdors (coordinació d’activitats empresarials).

- Establir mecanismes de mesura dels objectius de la planificació de l’activitat preventiva i de revisió del sistema de gestió de la PRL:

 • Elaborar informes, anàlisi de dades i memòries d’activitat vinculada a salut laboral
 • Establir i seguir els KPIs propis de l’activitat i fer propostes de millora i presa de decisions vinculada.
 • Programar i realitzar auditories reglamentàries de prevenció i resoldre les possibles observacions i NC detectades.
 • Acompliment de les directrius fixades per la organització.

- Coordinar i facilitar la relació amb els òrgans de representació interna  (Delegats/des de prevenció, Comitè de Seguretat i Salut, entre d’altres):

 • Liderar els Comitès de Seguretat i Salut dels diferents territoris i serveis.
 • Negociar propostes en el sí dels Comitès de Seguretat i Salut.
 • Donar resposta a sol·licituds i consultes dels Comitès d’Empresa, i els propis treballadors/es i la seva representació, mantenint-hi una adequada coordinació.
 • Promoure el desenvolupament tècnic i competencial de les persones membres dels comitès de seguretat i salut.
 • Promoure un treball de col·laboració i basat en la millora contínua amb les persones delegades de prevenció.  

- Liderar l’equip de Tècnics/ques de PRL:

 • Impulsar el desenvolupament personal i professional, l’aprenentatge i l’actualització de coneixements i competències de l’equip que gestiona.
 • Promoure i assegurar un clima de treball adequat a l’equip que gestiona.
 • Implementar els processos i eines de gestió de persones, assegurant l’alineació de l’equip amb els objectius de l’empresa.
 • Motivar, desenvolupar i fer seguiment de l’acompliment, rendiment i potencial de l’equip humà al seu càrrec.
 • Lideratge en la coordinació, organització i supervisió de les funcions i tasques entre les persones membres de l’equip.
 • Establir reunions de desenvolupament (mínim un cop l’any) amb cada persona de l’equip que gestiona.

 

Per treballar com a Responsable de Salut Laboral és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixement i aplicació de la legislació vigent en matèria de PRL.
 • Coneixement i aplicació dels mecanismes de comunicació i assessorament als òrgans de representació interna (Ex. Delegats/des de PRL, Comitè de Seguretat i Salut, etc.).
 • Conèixer  tècniques d’avaluació de l’eficàcia del sistema de gestió de la PRL  (disseny d’indicadors de mesura qualitativa i quantitativa, implementació de processos de satisfacció, etc.).
 • Coneixements de planificació estratègica.
 • Coneixements de tècniques de lideratge i gestió de persones.
 • Coneixements d’eines de negociació.

Competències Transversals:

 • Lideratge, per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta de departaments I organismes de representació interna, dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.
 • Capacitat analítica, ja que cal aplicar els coneixements del marc normatiu i/o assessorar els òrgans de representació interna. 
 • Orientació a l’assoliment, per  executar i poder assolir els objectius dins els terminis establerts.
 • Negociació, per tal d’aconseguir acords satisfactoris entre/amb els treballadors/es i els òrgans de representació interna.
 • Comunicació, per tal d’aconseguir entendre les demandes internes dels/les treballadors/es i de les Directives/Direccions de Serveis per poder aportar valor a la organització.

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Anglès, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura (Nivell Advanced o C1).
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics.

Perfil formatiu i laboral

Per treballar com a Responsable de Salut Laboral, és imprescindible disposar de: Grau en Ciències Socials o de la Salut o equivalent, així com català/castellà parlat i escrit correctament i anglès nivell alt (Advanced o C1).

Per a la realització d’aquesta feina es busca un professional amb experiència mínima de 2 anys com a Responsable de Seguretat i Salut laboral en Servei de Prevenció Propi, Mancomunat o Aliè.

Què ofereix el mercat laboral?

Oferim la possibilitat de formar part d’un equip de treball innovador, participatiu, proper i socialment responsable.

Principals condicions laborals que s’ofereixen:

 • JORNADA:  40 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.
 • CONTRACTE:  Inicial temporal.
 • SALARI:  29.000€ bruts inicials. Recorregut en 6 mesos a 31.200€ bruts anuals.
 • HORARI:  Matins i Tardes de dilluns a divendres.
 • LLOC TREBALL: Responsable de Salut Laboral.