TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ Perfil professional

Descripció General

El o la tècnic/a de comunicació és l’encarregat/da de desplegar i executar les diferents accions previstes per assolir els objectius de comunicació interna i externa establerts en el Pla de Comunicació de l’empresa o entitat.

L’objectiu principal d’un/a tècnic/a de comunicació és vetllar per la imatge corporativa de l’empresa/entitat, mantenir-ne la reputació i potenciar la visibilitat i el reconeixement de la tasca, els projectes o l’activitat davant els diferents públics (interns i externs) i en els mitjans de comunicació.

Generalment formarà part de l’Àrea de Comunicació i dependrà del Director/a de Comunicació, Responsable de Comunicació o directament de la direcció, presidència o CEO.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

Executar les accions del Pla de Comunicació / Màrqueting     

Desenvolupar les fases establertes per a la consecució dels objectius fixats.

Redacció i el disseny de materials corporatius (memòries, cartelleria, documents i plantilles, imatges o audiovisuals per xarxes socials).

Vetlla pel manteniment de la imatge i la identitat corporativa de la marca/empresa/entitat.

Actualitza els continguts corporatius en diferents suports (web, catàlegs, presentacions). Desenvolupa el SEO dels webs corporatius.

Dona suport en l’organització d’esdeveniments corporatius, visites institucionals, jornades de portes obertes, reunions generals, etc.

Implementa accions de comunicació interna (enviament de butlletins, informes o comunicats) per millorar el sentiment de pertinença i facilitant el clima de credibilitat, confiança i transparència en l'organització.

Redacció i maquetació de butlletins electrònics per als diferents públics (interns i externs) i gestió de les bases de dades dels diferents públics.

Relació amb els mitjans de comunicació: redacció de dossiers de premsa, notes de premsa, convocatòries de mitjans, atenció als mitjans i recull de premsa (clipping).

Redacció i maquetació de butlletins electrònics per als diferents públics (interns i externs) i gestió de les bases de dades dels diferents públics.

Implementar estratègia digital de l’empresa/marca/entitat       

Gestiona les xarxes socials corporatives i les dinamitza amb l’objectiu de mantenir una bona reputació de l’empresa o entitat en el món digital.

Vetlla pel creixement de la comunitat digital i pel bon ús de les xarxes.

Programa calendari de publicacions i campanyes SEM

Dissenyar campanyes, executar publicitat digital i gestiona contingut promocional.

Promociona i crea la marca a través de les xarxes.

Optimitzar i millorar els processos/innovació

Dissenya els calendaris d'accions i missatges de comunicació externa, recopilant la informació de cadascuna de les àrees o de l’entitat/empresa susceptible de ser difosa externament.

Assessora a la direcció de l’empresa/entitat sobre estratègia de comunicació i plans de màrqueting, mapes de relacions i relacions públiques.

Investiga i està al dia per proposar i implementar accions/campanyes innovadores.

Recull les dades i indicadors i elabora els informes trimestrals/semestrals/anuals sobre l’activitat de l’àrea.

Per treballar com a Tècnic/a de Comunicació, és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

Coneixements de màrqueting, publicitat i relacions públiques i comunicació corporativa.

Domini de tècniques de dinamització de xarxes socials.

Domini del programari i aplicacions d’entorns 2.0 i de mitjans de comunicació digitals. Nivell mig/alt d’anglès (valorable segons oferta laboral).

Coneixements sobre redacció de continguts periodístics i publicitaris.

Domini de la llei de protecció de dades i normativa sobre drets d’imatge.

Competències Bàsiques:

Competències digitals per la recerca i la gestió de la informació.

Nivell alt en redacció de català i castellà.

Competències Transversals:

Orientació a l’assoliment.

Treball en equip i cooperació.

Gestió de l’estrès i de les emocions.

Comunicació.

Escolta activa

Planificació

Perfil formatiu i laboral

Estudis universitaris en Publicitat i Màrqueting, Comunicació, Ciències de la informació i Estudis de Mercat o similar.

Estudis universitaris en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Relacions Públiques, o similar.

Grau Superior de Gestió Comercial i Màrqueting (Comerç i Màrqueting)

Formació en edició i disseny en imatges/vídeo per a presentacions, bàners, flyers, díptics... creació de vídeos curts d’edició ràpida, destinats a les xarxes socials.

Postgrau en Community Manager & Social Media o Certificat d’especialització en Community Manager.

Es valora:

Experiència en comunicació corporativa d’empresa o entitat o en agència de comunicació.

Experiència en redacció, maquetació i elaboració d’informes, presentacions, memòries, cartelleria, gràfica, infografia i audiovisuals.

Coneixement del panorama de mitjans i experiència en mitjans tradicionals i digitals.

Experiència en la gestió i edició de webs corporatives en WP, Joomla o similars. Analítica web per la l’avaluació  d’objectius de comunicació.

Experiència en la relació amb mitjans de comunicació (redacció d’articles, notes de premsa, articles d’opinió, agendes d’activitats, etc.), gestió de bbdd de periodistes i clipping (recull de premsa).

Experiència en la gestió de XXSS corporatives i en la recollida i informe de dades. Campanyes publicitàries a les xarxes socials. 

Experiència en campanyes de publicitat, màrqueting i relacions públiques.

Coneixements sobre el disseny de campanyes de comunicació i publicitat on-line, que permetin desplegar accions de comunicació externa eficaces i que arribin a tots els Stakeholders.

Què ofereix el mercat laboral?

OFERIM:

  • Possibilitat de formar part d’un projecte innovador i pioner en la coproducció d’un projecte públicosocial.
  • Possibilitat de participar a nivell tècnic d’un Programa que té el pilar en el model de competències i el desplega en tots els seus processos (en la gestió de l’equip de professionals, en l’atenció a les persones, i en el procés de prospecció i intermediació laboral).
  • Possibilitat de formar part d’un equip de professionals que es composa per diferents perfils així com de representants de diferents entitats socials i administració.
  • Possibilitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals pròpia.
  • Possibilitat de posicionar-se com a professional referent dins l’àmbit de la inserció sociolaboral, així com de donar visibilitat al propi perfil.

CONDICIONS LABORALS:

  • Contracte laboral temporal.
  • Jornada complerta.
  • Jornada laboral de dilluns a divendres.
  • Salari segons Conveni d'Acció Social.