PAE: ASSESSORAMENT ENERGÈTIC Perfil professional

Descripció General

L’INFORMANT ENERGÈTIC/A, l’AGENT ENERGÈTIC/A i l’ASSESSOR/A ENERGÈTIC/A son figures de nova creació vinculades a un servei ofert per l’administració pública i que s'incorporen a equips d'atenció a la ciutadania formats per diferents professionals que tenen com objectiu oferir  la informació, l’atenció i realitzar la intervenció necessària perquè les persones que estiguin en una possible situació de vulnerabilitat  puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.

Els PAE tenen presència a tots els districtes de la ciutat i ofereixen una atenció personalitzada i així com, les intervencions necessàries perquè les persones beneficiaries puguin exercir els seus drets energètics

L’objectiu del programa parteix d’una premissa: “la llum, l’aigua i el gas són drets bàsics, i tota la ciutadania n’ha de tenir el subministrament garantit”, els perfils professionals  asseguraran la informació i atenció necessària perquè les famílies puguin exercir els seus drets energètics als Punts d’Assessorament Energètic (PAE’s) a través de l’atenció presencial, telemàtica o telefònica.

Per assegurar la missió de la feina els professionals ha de tenir coneixements que li permetin saber gestionar l'ús eficient de l'energia, avaluant l'eficiència de les instal·lacions d'energia i realitzant propostes de millora, amb la qualitat exigida, complint la reglamentació vigent i sempre en condicions de seguretat.

Es tracta d’una ocupació que pot compaginar la feina d’oficina així com l’activitat en espais oberts.

Tasques:

 

INFORMANT ENERGÈTIC/A. per detecció i gestió de situacions de pobresa energètica.

Funcions del lloc de treball

 • Atenció presencial, telemàtica i telefònica.
 • Gestió de cues en cas d’haver-n’hi.
 • Definició de la demanda (fase explorativa demanda i pre-diagnòstic)
 • Diagnòstic: criteri d’apoderament, casos vulnerabilitat o urgència.
 • Informació sobre hàbits i comportaments, optimització de la factura i resolució de dubtes bàsics.
 • Derivació interna, i planificació d’assessoraments i intervencions.
 • Gestió administrativa i gestió de calendari.
 • Registre de l’actuació realitzada.
 • Gestió d’incidències.

AGENT ENERGÈTIC/A. per detecció i gestió de situacions de pobresa energètica.

 

Funcions del lloc de treball

 • Diagnòstic energètic de la llar.
 • Detecció situacions de vulnerabilitat.
 • Informació sobre hàbits per fer un consum responsable de l’energia a la llar
 • Informació de les actuacions a emprendre i gestió de les mateixes, si s’escau: (baixada de potencia, gestió bo social, eliminació serveis complementaris innecessaris, canvi de companyia, acolliment a altres mesures de protecció, etc.)
 • Gestió de talls de subministrament, altes per connexions irregulars, o casos d’ocupació (aplicació Llei 24/2015).
 • Instal·lació de mesures d’aïllament lowcost.
 • Recomanació a CSS per a petites reformes.
 • Acompanyament a ajuts per la rehabilitació.
 • Orientació i derivació a altres serveis del propi programa o externs (Oficina d’Atenció al Consumidor, CSS, gestió de butlletins elèctrics, etc.)
 • Informe a CSS en cas d’estar-hi vinculat
 • Registre actuacions realitzades i registre d’incidències.

 

ASSESSOR/A ENERGÈTIC/A. per detecció i gestió de situacions de pobresa energètica.

Funcions del lloc de treball

 • Atenció presencial individual a hores concertades.
 • Diagnòstic de la demanda.
 • Informació de les actuacions a emprendre i gestió de les mateixes, si s’escau: optimització de factures (baixada de potencia, gestió bo social, eliminació serveis complementaris innecessaris, canvi de companyia, acolliment a altres mesures de protecció, etc.)
 • Gestió de talls de subministrament, altes per connexions irregulars, o casos d’ocupació (aplicació Llei 24/2015).
 • Orientació i derivació a altres serveis del propi Programa (Intervenció a la llar) o externs (Oficina d’Atenció al Consumidor, CSS, informació ajuts a la rehabilitació, etc.)
 • Acompanyament a Oficines d’Atenció al Client de les subministradores o altres serveis clau.
 • Registre actuacions realitzades i registre d’incidències.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU:

Formació reglada i graduats

Certificat de Professionalitat de la Família Energia i Aigua: Eficiència energètica d'edificis (Nivell 3)

Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Energia i aigua - Grau Superior: Eficiència energètica i energia solar tèrmica.

EXPERIÈNCIA REQUERIDA:

L'experiència adquirida en els períodes de formació pràctica o en els cursos especialitzats en aquesta temàtica pot ser suficient si aquesta formació ha tingut una durada i un abast amplis.

Què ofereix el mercat laboral?

El salari mitjà d'assessor/a energètic/a a Espanya és de 1773 € per mes. Tècnic/a de grau superior: fins a 25.000 euros anuals.

Jornada completa. Horari coordinat amb el de les persones usuàries o clients.

Al llarg dels darrers anys s'han produït una sèrie de millores en la legislació referent a l'edificació i a la sostenibilitat així com la protecció dels col·lectius vulnerables davant de l’ús de les energies: Ley 24/2015 de Medidas Urgentes para Afrontar la Pobreza Energética (CAT) (PDF 72.06 KB), a banda de r l'aprovació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), la revisió del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), i l'aprovació d'un procediment obligatori de Certificació Energètica d'Edificis de nova construcció. Actualment cal comentar que es troba en desenvolupament un procediment de certificació energètica per als edificis existents, indicant creixents necessitats en certificació energètica i, per tant, també del volum de professionals per aquesta ocupació.