Responsable financer/a Perfil professional

Descripció General

És la persona que desenvolupa funcions de supervisió i control dels processos pressupostaris i financers en el programa, empresa o entitat i gestiona, controla i supervisa l'elaboració dels estats comptables i financers reportant directament a l'òrgan directiu o responsable immediat.

És el/a responsable de desplegar el pla operatiu de la seva àrea, de dur a terme la gestió i el seguiment econòmic i administratiu del projecte, la coordinació i presentació de la justificació econòmica auditada davant dels òrgans de direcció.

Les funcions vinculades a aquest lloc en concret són les següents:

·        DESPLEGAMENT DEL PLA OPERATIU D’ÀREA. Dissenyarà els plans operatius de la seva àrea (financera i tecnològica). Identificarà i dissenyarà mesures correctores sempre que es produeixin desviacions entre els objectius previstos i els resultats aconseguits i assegurarà la seva implementació. Farà seguiment periòdic dels indicadors d’activitat de la seva àrea i en valorarà els resultats (anàlisi i explotació de dades). Assegurarà que es gestionen els recursos disponibles per a l’òptim desenvolupament de l’activitat de l’àrea que supervisa.

·        GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE TRESORERIA. conjuntament amb la direcció i l’equip de coordinació general del programa, gestionarà un pla econòmic i financer ajustat, operatiu i viable tenint com a referència els objectius definits en el pla estratègic general. Durà a terme el seguiment i proposarà les modificacions necessàries en la implementació del pla per assegurar que es van corregint possibles desajustos i desviacions. S’anticiparà a possibles des­viacions i/o incidències per tal de reduir-ne el nombre i l’impacte. Avaluarà i rendirà comptes a través del recull d’informació clau a partir dels indicadors definits. Garantirà tot el flux de pagaments i cobraments del programa.

·       PROCÉS D’AUDITORIA: Vetllarà per la correcta presen­tació de la justificació econòmica del programa per les auditories externes. I, es coordinarà amb tots els/les interlocutors/es per preparar la correcte execució de l’auditoria.

·       SEGUIMENT I CONTROL ADMINISTRATIU I DEL MARC JURÍDIC DEL PROGRAMA. Vetllarà per assegurar una estructura de programa sostenible en el temps, tant a nivell financer com a nivell de justificació de l’activitat.

·       COORDINACIÓ FINANCERA. Oferirà suport als agents implicats per tal d’analitzar l’encaix del programa en els propis sistemes econòmics. Dissenyarà eines específiques de coordinació i control per a facilitar als diferents agents implicats una gestió pressupostària encaixada en el context econòmic i financer del programa. Identificarà possibles desajustos entre els sistemes propis dels agents implicats i els requisits econòmics i financers. Oferirà solucions a les diferents situacions que es vagin plantejant. Rebrà el suport de l'òrgan de direcció i de l’equip de coordinació general del programa.

·       DESENVOLUPAMENT DE LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA. Assegurarà el correcte desenvolupament de la plataforma tecnològica, amb el suport de l’equip de coordinació del programa supervisant les funcions i recursos de l’anàlisi funcional, orgànic i de programari i assegurant la correcta traçabilitat i coherència en l’anàlisi de dades per tal d’acomplir els objectius generals del programa.

Perfil formatiu i laboral

Formació reglada i graduats

  • Grau: Administració d'empreses i gestió de la innovació.
  • Grau: Administració i direcció d'empreses.
  • Grau: Economia.
  • Grau: Economia i gestió.
  • Grau: Ciències empresarials-management.
  • Grau: Comptabilitat i finances.

Formació Complementària

  • Màster en direcció i administració d’empreses (MBA)
  • Programes de perfeccionament directiu.
  • Formació específica en gestió d’equips.
  • Formacions vinculades a tecnologia i/o digitalització.

Què ofereix el mercat laboral?

Jornada i horari

Jornada completa. De dll a Dv. Flexibilitat horària.

Retribució

31.000 - 35.000€ bruts anuals