Tècnic/a Àrea administració i finances Perfil professional

Descripció General

És l’àrea de l’empresa encarregat d’elaborar i proposar polítiques, normes i procediments d'administració i control per al registre de la informació comptable. Preparar i analitzar els estats financers de l'empresa, d'acord amb els principis de comptabilitat definits i a la normativa vigent.

Moltes empreses tenen dividit aquest departament en: administratiu i en financer, però en les PIMES, els suposa un cost separar-los i per això, totes les tasques se centralitzen en un únic departament.

Les principals tasques que es desenvolupen son:

Tasques Administració empresarial:

Facturació

 • Emissió d'albarans i factures a clients
 • Recepció d'albarans i factures de proveïdors
 • Recepció d'extractes bancaris i altres
 • Cobraments i pagaments

Cobrament a clients

 • Pagament a proveïdors
 • Pagament a personal
 • Pagament d'imposats
 • Control moviments i saldos comptes corrents

Fiscalitat

 • IVA
 • IRPF
 • Impost de Societats
 • Ordre i conservació de tots els documents legals de l'empresa.
 • Tràmits varis amb Hisenda

Tasques Financeres en una empresa:

Comptabilitat financera

 • Registre comptable de les operacions de l'empresa
 • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals
 • Ordre i conservació documentació legal.

Finances

 • Pla de Tresoreria
 • Planificació d'Inversions
 • Necessitats de finançament
 • Elaboració compta de Pèrdues i Guanys
 •  
 • Anàlisis d'Estats Financers de l'empresa

Perfil formatiu i laboral

.

Què ofereix el mercat laboral?

,