FISIOTERAPEUTA Perfil professional

Descripció General

El/la fisioterapeuta dissenya, elabora i implementa accions terapèutiques amb finalitats curatives, basades en la fisioteràpia, per tal d'assolir millores en els processos de recuperació i rehabilitació física de persones amb patologies manifestes, ja sigui com activitats específiques o com activitats complementàries, en el marc d'un programa de salut o mèdic més genèric.

La fisioteràpia té com a objectiu la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat física de la persona, emprant mitjans manuals, físics i químics. Tracta fonamentalment afeccions traumatològiques, cardiorespiratòries, neurològiques i reumatològiques.

Tasques

  • Historitza la persona o bé interpreta el seu diagnòstic, per tal d'establir el programa i dirigir específicament les sessions d'intervenció amb la persona pacient.
  • Explora el pacient i diagnostica la seva problemàtica, en cas de presentar problemàtiques lleus.
  • Pel que fa a patologies profundes (lesions, traumes, paràlisis, etc.), interpreta el diagnòstic i el tractament fet per un/a metge/essa.
  • Entrevista en profunditat la persona, per tal de determinar tots els factors interns i externs relacionats amb les causes de les disfuncions o patologies manifestes.
  • Recopil·la i interpreta la informació donada per exploracions de biologia, radiològiques i altres tipus d'exàmens paraclínics.
  • Realitza tests manuals de palpació per les zones afectades per la dolència manifesta.
  • Identifica i determina, pel conjunt de símptomes expressats, els factors causals d'acord amb els principis de la fisioteràpia.
  • Dissenya individual, o juntament amb altres professionals, un tractament i una teràpia de rehabilitació personalitzades, en funció del diagnòstic mèdic i el tractament a seguir.
  • Planifica les sessions de rehabilitació, en funció d'uns objectius de millora, i concerta el pla de treball amb la persona o altres professionals.
  • Prescriu un tractament fisioterapèutic en funció de la tècnica que emprarà (manual i física o química).
  • Informa sobre els principis de la fisioteràpia, així com de la tècnica seleccionada i d'altres eines emprades durant les sessions.
  • Registra en un informe o expedient l'avaluació sobre els processos de millora de la persona pacient per a cada sessió de treball.
  • Desenvolupa les sessions de treball aplicant els mètodes de treball de la fisioteràpia.
  • Informa sobre les característiques de la sessió terapèutica i sobre la funcionalitat de cadascuna de les seves manipulacions.
  • Orienta la persona sobre hàbits posturals i higiènics i prescriu exercicis de manteniment.
  • Porta un seguiment clínic sobre l'evolució de les persones que atén.
  • Modifica i introdueix innovacions respecte el pla de treball inicial, en funció dels resultats de les sessions.
  • Té cura i manté en perfecte estat de manteniment, higiene i netedat les eines i l'instrumental terapèutic, així com els equipaments que emprarà en les seves sessions de treball i les instal·lacions de la seva àrea.
  • Efectua les tasques de desinfecció i higienització pròpies del seu instrumental de treball i els seus equipaments materials.
  • Realitza accions formatives d'especialització i perfeccionament sobre les novetats introduïdes en el seu sector d'activitat.

Perfil formatiu i laboral

El perfil de fisioterapeuta respon a una qualificació de nivell superior. Segons l'Estatut del Col·legi de Fisioterapeutes, articles 9 i 15, per exercir com a fisioterapeuta cal estar col·legiat/da i en possessió de la titulació universitària.

Es valora l'experiència en el camp de l'atenció sanitària, i concretament en rehabilitació física.

Moltes empreses sol·liciten experiència determinada en el camp on es desenvolupa l'ocupació; per exemple, experiència en cures geriàtriques, en el tractament de lesions esportives o en la rehabilitació de persones amb minusvalies.

Què ofereix el mercat laboral?

Jornada i horari

Al voltant d'unes 40 hores laborables setmanals. Majoritàriament, en horari partit de matí i tarda o intensiu al matí.

Retribució

La retribució oscil·la entre 14.648 i 20.534 euros bruts anuals, en funció del nivell de qualificació. La mitjana salarial està entorn els 17.344 euros anuals bruts.

Font de referència: Estudi "Observatori d'ocupacions i salaris del Mercat de Treball Actual. Barcelona Activa", elaborat per ICSA Grupo. Abril 20

Categoria professional

Tècnic/a