Tècnic/a en gestió del talent Perfil professional

Descripció General

La gestió del talent es refereix al procés que es desenvolupa en la incorporació de noves persones a l'empresa o organització, tenint com a objectiu l'increment i la millora de la competitivitat de l'empresa.

Inicialment, el/la tècnic/a en gestió del talent, tenia com a missió principal l'atracció del talent i la dotació de recursos humans a les empreses, però sens dubte el focus actual es posa en retenir aquest talent i preparar als treballadors/es per a millorar el seu rendiment. És a dir, porta a terme accions estratègiques de captació i retenció de recursos: selecció de talent, formació empresarial, desenvolupament professional i avaluació del rendiment.

Aquest/a professional també s'encarrega de col·laborar amb la direcció per millorar la productivitat de la plantilla, fent un anàlisi dels llocs de treball, reorganitzant tasques i definint pautes de promoció interna o de cara a la contractació de nous/ves professionals. Així mateix, pot treballar per millorar altres factors com el clima laboral o la motivació de la plantilla, dissenyant i aplicant pautes específiques.

Tasques:

  • Assessora la direcció de les empreses sobre:
  • Canvis estratègics que es poden fer en temes de gestió i selecció de personal, mètodes de direcció i de treball en equip, màrqueting, etc.
  • Noves formes per millorar l'efectivitat de l'organització.
  • Maneres de resoldre conflictes dins la plantilla o en processos de negociació.

Duu a terme estudis i anàlisis:

  • De dades per avaluar i mesurar l'efectivitat de l'aplicació de programes de formació dins de l'empresa.
  • Dels entorns físics de treball, de l'estructura de l'organització, dels sistemes de comunicació, de les interaccions de grup, del grau de motivació del personal.

 

De les persones treballadores, per determinar els requeriments físics, cognitius i formatius del lloc de treball.

Dels llocs de treball, per establir les tasques implicades i els criteris de classificació, selecció, i formació. Sobre les emocions i el lloc de treball: la intel·ligència emocional, direcció d'emocions, etc.

Planifica i desenvolupa:

  • Programes d'aprenentatge i formació continua, aplicant principis educatius i respectant les diferències individuals, per tal d'enfortir les competències dels/de les treballadors/es.
  • Equips i grups de treball que fomentin l'efectivitat i la creativitat.
  • Tècniques d'entrevistes i tests de personalitat per assessorar sobre habilitats, capacitats i interessos de les persones candidates en processos de selecció, col·locació i promoció.
  • Plans de carrera que permeten desenvolupar el potencial de les persones segons les competències que posseeixen, duent a terme un seguiment continu e individualitzat.

 

 

Perfil formatiu i laboral

Formació reglada i graduats

Grau: Psicologia

Grau: Relacions laborals i recursos humans

Grau: Relacions laborals i ocupació

Grau: Relacions laborals

Grau: Pedagogia

Grau: Administració i direcció d'empreses

Grau: Direcció d'empreses

Grau: Ciències empresarials-management

Formació Complementària

En certs casos, cal ampliar aquesta especialització amb estudis de tercer cicle (estudis de postgrau, màster i doctorat).

Altres requisits específics

Coneixements d'idiomes (concretament de l'anglès, ja que moltes publicacions en aquest camp professional són en anglès).

Experiència

És una ocupació en la qual té molta importància l'experiència adquirida en departaments de recursos humans o en empreses de selecció de personal.

Què ofereix el mercat laboral?

Jornada i horari

Treballa en horari laboral normal (el que correspon a l'empresa on es troba).

Retribució

El rang salarial se situa entre els 25.742 i els 40.947 euros anuals bruts. La mitjana salarial està entorn els 33.704 euros anuals bruts, però sempre primará el Conveni al que està adscrit l'empresa o entitat.