TÈCNIC/A DE ANALISI SOCIAL Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a de Disseny d’anàlisi social  és la figura professional responsable del disseny  i anàlisi de projectes.

És l’encarregat/da de:

Participar com a membre de l’equip d’anàlisi social i incidència en el projecte

Proporcionar suport tècnic i analític avançat en tot el procés, des de la recollida de les dades fins a l’elaboració del sinformes d’impacte

Fer recollida de dades i anàlisi, a partir del programa CRM

Interlocució i coordinació amb la cresta de participants en el projecte

Participar en les reunions de treball pròpies del departament i especifiques del projecte

Impartir formació interna en avaluació de l’impacte si s’escau

És, també, la figura responsable de donar suport a l’àrea de producte per la presentació de projectes pel que fa a la documentació necessària lliurant-li puntualment la informació.

Competències Tècniques:

Conèixer les fases del disseny de projectes socials, socioeducatius, etc.

Disposar d’amplis coneixements en matèria d’análisi de dades .

Conèixer les  tècniques d’avaluació de projectes socials (disseny d’indicadors de mesura qualitativa i quantitativa, implementació de processos de satisfacció, etc.).

coneixements avançats en avaluació d’impacte de projectes socials (metrologia RCT).

coneixements en el disseny i execució d’avaluacions de projectes/polítiques públiques, en mètodes i tècniques d’investigació quantitativa i qualitativa

Coneixement de programes de tractament de dades quantitatives (SPSS, Stata, R, etc.)

Disposar de coneixements en estils de redacció per a l’elaboració d’informes, memòries, etc.

Competències Bàsiques:

Català: nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.

Castellà: nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.

Coneixements ofimàtics: nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics.

Competències Transversals:

Capacitat Analítica: per tal de detectar i analitzar necessitats presents i futures.

Planificació i Organització: es requereix una visió global que permeti el repartiment i coordinació de funcions, tasques i responsabilitats.

Treball en equip: per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta de departaments dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.

Flexibilitat: per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

Perfil formatiu i laboral

Perfil formatiu i laboral

És imprescindible disposar de la següent formació de Grau: Titulació universitària en ciències socials (economia, sociologia, política, etc), matemàtiques o enginyeria.

És  imprescindible disposar d’experiència prèvia en el disseny execució i avaluació  de programes d’intervenció , coneixements en matèria de recerca social, i en disseny d’indicadors d’avaluació.

 

Què ofereix el mercat laboral?

Què ofereix

La jornada complerta per a aquest lloc de feina és de 38, 5 hores. Salari per a una jornada complerta correspon a la categoria pertinent del conveni marc de referència.