Terapeuta ocupacional Perfil professional

Descripció General

La teràpia ocupacional s'entén com una professió sanitària la funció específica de la qual és l'aplicació de tècniques i la realització d'activitats de caràcter ocupacional que tendeixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupament d'aquestes funcions. El/la terapeuta ocupacional, doncs, ajuda a la persona que sofreix una disfunció física, psíquica, mental, sensorial o social a aconseguir un màxim grau d'autonomia personal en el seu entorn.

El/la terapeuta ocupacional actua d'intermediari entre la persona discapacitada i el seu entorn. Preveu la deterioració i manté o estimula les capacitats de la persona. Per tant, ha de ser capaç de facilitar el màxim desenvolupament de funcions, reduir, corregir o compensar els efectes d'una patologia, afavorir l'autonomia física, personal i social de la persona, i aconsellar solucions pràctiques que afavoreixin la integració en l'entorn.

Aquest/a professional també interacciona amb els sistemes sanitari i social, compartint amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per a garantir, en definitiva, una intervenció adequada per a ajudar la persona a adquirir les habilitats i actituds necessàries desenvolupar les activitats de la vida quotidiana i aconseguir el màxim d'autonomia i integració.

Tasques

  • Analitza el cas individual cap al qual dirigeix la seva actuació.

Obté informació dels casos assignats, a partir d'informes rebuts, observació directa, etc.

Valora què pot i què no pot fer la persona.

Identifica els problemes i les causes de la falta d'autonomia de la persona.

Identifica possibles solucions.

Desvia cap a altres professionals les situacions o casos que requereixin intervencions fora del seu abast.

  • Dissenya intervencions, establint els objectius i la programació de les actuacions pertinents.

Elabora el programa d'actuacions a partir de la informació obtinguda.

Determina de manera concreta i diferent els objectius i indica en ells les prioritats especificant quins es conceben a curt, a mitjà i a llarg termini.

Determina una estratègia i una metodologia d'acció.

Indica els recursos necessaris, el treball i, en el seu cas, distribueix tasques entre l'equip i els mecanismes de coordinació.

  • Desenvolupa activitats que afavoreixin l'adquisició d'habilitats d'autonomia física, personal i social.

Realitza l'entrenament de la persona amb activitats que incideixin sobre la causa de la falta d'autonomia.

Analitza les activitats quotidianes de la persona i les concreta en l'autocura, en la seva productivitat i en l'ocupació del seu temps lliure.

Proporciona recursos a les persones perquè per si soles puguin resoldre les dificultats.

Redueix, corregeix o compensa els efectes d'una patologia.

Ensenya noves maneres de fer les coses.

Ajuda a organitzar el temps.

Dirigeix i supervisa activitats que previnguin la pèrdua i la deterioració d'habilitats funcionals, personals i socials, i aplica la programació i les pautes establertes.

Desenvolupa activitats d'inserció ocupacional.

  • Promou actuacions que tendeixin a afavorir la integració en l'entorn.

Identifica els recursos existents en l'entorn.

Adapta l'entorn a les condicions de la persona.

Assessora, aconsella i acompanya a grups i persones.

Comprova sobre el terreny l'adequació de les activitats i dels mitjans emprats.

Instrueix i assessora a la persona o als seus tutors o familiars, sobre les responsabilitats i accions a desenvolupar en el seu entorn, així com sobre les gestions o requisits necessaris per al desenvolupament de la seva autonomia.

  • Analitza i valora el procés d'actuació en cada persona.

Aplica les tècniques i procediments d'avaluació per a valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les habilitats d'autonomia de la persona.

Fa un seguiment posterior dels resultats i de l'impacte de les accions formatives.

Perfil formatiu i laboral

Grau: Teràpia ocupacional

Formació Complementària: Es pot aconseguir una certa especialització en aquesta matèria o en matèries relacionades cursant programes de màster o postgrau.Més ocupacions amb aquestes titulacions|Cerca més informació sobre la titulació del teu interès

Experiència: El/la terapeuta ocupacional és especialista en l'anàlisi i intervenció sobre la persona, l'ocupació i l'entorn. L'experiència que se li podrà requerir anirà en funció de l'àmbit d'intervenció, que és molt ampli, atenent qualsevol indivíduo, grup o comunitat que presenti dificultats en la realització d'activitats quotidianes i/o risc de sofrir-les.

 

Què ofereix el mercat laboral?

Assalariat/a

Jornada i horari

 

La jornada habitual és a temps complet, encara que hi ha una lleugera presència de treball a temps parcial.

Retribució

La retribució estimada oscil·la entre 16.990 i 24.485 euros bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 20.396 euros anuals bruts.