RESPONSABLE D’ORIENTACIÓ Perfil professional

Descripció General

Dins de l’àrea de Desenvolupament i Innovació.

Tasques i funcions

- Vetllarà pel bon desenvolupament metodològic dels programes d'atenció a persones. Mitjançant la coordinació amb les coordinacions de programes i les direccions territorials desplegarà accions encaminades a identificar accions de millora contínua en els programes.

- Dinamitzarà accions encaminades a la innovació social, promovent la participació dels equips  per tal de generar espais de creació d’idees, reflexió i debat,  millorant el model d’intervenció per a la millora de l’ocupabilitat i que donin peu a nous productes i serveis. Aquest model d’innovació es farà tenint en compte les estratègies d’intervenció cap a un model 4.0, els processos i procediments relacionats

-  Supervisar la implantació dels processos de qualitat pel que fa a la gestió i desenvolupament de programes.

- Dinamitzarà i garantirà els processos de Satisfacció i consultes pertinents pel que fa a participants i formadors/res seguint les recomanacions marcades en les auditories i les directrius de l’entitat.

- Aportarà coneixement actualitzat sobre tendències en l’atenció a persones i tots aquells elements metodològics que ajudin a enriquir els serveis d’acompanyament a persones des del model de competències assegurant l’adaptació del model a l’entorn 4.0, la digitalització dels processos i la situació de nova normalitat COVID 19 o Post COVID 19.

- Assessorarà a les direccions territorials sobre temes de la seva competència encaminada a millorar la participació i capacitat d’incidència de l’entitat.

- Impulsarà accions encaminades a potenciar la participació de les persones ateses en el disseny i avaluació de programes.

- Farà el seguiment periòdic dels indicadors globals d’activitat amb persones dels programes i en valorarà els resultats de manera conjunta amb les direccions territorials (anàlisi i explotació de dades).

- En coordinació amb la Responsable d’Intermediació, cercarà la millora dels serveis existents per una millor adequació i resposta a la creació d’oportunitats laborals per les persones i cobertura de necessitats a les empreses.

- Durà a terme el seguiment executiu de les aliances i col·laboracions estratègiques vinculades a l'ocupabilitat. Reportarà a l’equip de coordinació general els resultats quantitatius, qualitatius i d’impacte aconseguit amb les diferents aliances i col·laboracions estratègiques. Identificarà necessitats d’establiment de noves aliances i col·laboracions estratègiques i les farà arribar a l’equip de coordinació general.

   

Perfil formatiu i laboral

ES DEMANA:

-          Estudis universitaris en ciències socials.

-          Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències.

-          Experiència en dinamitzar processos participatius, espais de treball col·laboratius i/o espais de treball en xarxa.

 

ES VALORARÀ:

-          Coneixements en aspectes d’innovació, gestió del coneixement, perspectiva de gènere, etc.

-          Experiència en gestió d’equips i/o coordinació de projectes.

-          Formacions vinculades a tecnologia, digitalització, 4.0...

-          Coneixements específics sobre metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.

-          Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes.

-          Coneixements de l’àmbit de serveis socials (organització, processos, estructura, etc.) i del tercer sector en general.

-          Experiència en el disseny i la implementació d’accions i/o projectes col·laboratius.

-          Coneixements d’anglès (nivell Intermediate).

 

Què ofereix el mercat laboral?

Jornada: 38,5 hores setmanals.

Distribució jornada: 5 matins + 2 tardes.

Sou: a concretar a l'entrevista.