TALLERISTA Perfil professional

Descripció General

El/la tallerista dirigeix activitats pràctiques d'aprenentatge sobre una temàtica específica i acompanya als/a les participants a fixar coneixements de manera dinàmica.

Desenvolupa la seva activitat en diferents àmbits: cultura i comunitat, acció social, gènere i feminisme, tant amb infants, joves, persones adultes com amb gent gran.  

Es requereix de certa flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar els caps de setmana, vacances (Estiu, Nadal, Setmana Santa, etc.), és a dir, en períodes lectius i no lectius.

Les funcions que desenvolupa varien segons el tipus de servei realitzat i segons l'edat del col·lectiu que atengui, però l’eix comú es centra  en planificar, dinamitzar i acompanyar als/a les participants perquè adquireixin una habilitat nova o la reforcin en els espais d'oci i la promoció de la participació.

La contractació es realitza des de la seu serveis comuns de la cooperativa/empresa. Una vegada contracta/da rep informació logística i del col·lectiu directament del/la Coordinador/a o Director/ra de la Unitat de Negoci corresponent.

Per tal de treballar amb infants és indispensable disposar del certificat de delictes sexuals amb resolució, ja que així ho marca la legislació vigent.

Perfil formatiu i laboral

Tenint en compte que estem descrivint un perfil professional molt ampli, resulta difícil marcar una formació específica, tot i així, a nivell orientatiu podem dir que s’acostuma a demanar:

  • Estudis mínims d’ESO/EGB o Certificat Escolar.
  • Títol de monitor/a de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut de Catalunya (en cas de treball en aquest sector).
  • I en funció de l’àmbit d’especialitat a impartir, es pot demanar un d’aquests o d’altres Certificat de Professionalitat:
  • Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat: Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Nivell 2)
  • Certificat de Professionalitat de la Família Activitats Físiques i Esportives: Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat (Nivell 3)
  • Amb el CFGS d’animació sociocultural o el CFGM- CFGS d’activitats fisicoesportives.

Què ofereix el mercat laboral?

Sovint ens trobarem amb empreses que no demanen experiència prèvia, o bé, demanen experiència com a tallerista en l’especialitat demanada (entre 3 i 6 mesos), per tal de garantir un mínim d’interès i coneixement del col·lectiu a treballar.

TIPUS DE CONTRACTE: Els contractes de treball més freqüents són els fixes discontinus i els temporals pel curs escolar (de setembre a juny).

JORNADA: La jornada de treball acostuma a ser a temps parcial i pot oscil·lar entre les 2 i les  20h setmanals.

SALARI:  La retribució estimada se pacta amb el tallerista un preu per hora treballada

MOBILITAT: Es requereix disponibilitat per a desplaçar-se als diferents centres on es realitzi l’activitat.