Project Manager Perfil professional

Descripció General

La figura professional del Project Manager és aquella que s’encarrega en un projecte de vetllar per tots els passos fins a aconseguir el producte final en un període de temps estipulat. Quan es tracta d'un projecte de creació d'un producte digital (app i/o multiplataforma) aquest/a professional té el nom de Mobile Project Manager.

És la persona encarregada d'estar a tot dins del projecte. Cal recordar els requisits del client, els problemes que han sorgit al/a la programador/a, les idees de disseny, l’experiència de l’usuari/ària… I tot això sense perdre el focus i empenyent el projecte sempre cap endavant. En treballar amb tants fronts oberts alhora, la bona organització del/la professional pot suposar la diferència entre l'èxit o el fracàs del projecte.

Per gestionar un projecte digital cal comptar amb certs coneixements sobre els llenguatges de programació amb què estem treballant. Tot i que el/la Project Manager no sigui un perfil tècnic, necessita certes nocions per comprendre el funcionament del desenvolupament.

Funcions i tasques:

Prendre decisions considerant globalment diferents aspectes (tècnics, econòmics, ambientals, entre d'altres) relacionats amb la gestió de projectes.

Identificar problemes obstacles i oportunitats i saber proposar millores i trobar noves estratègies o solucions, amb responsabilitat i autonomia, planificant i organitzant les tasques per assolir els objectius del projecte en els terminis establerts i, alhora, comprometre's amb el treball de qualitat, de forma clara i ordenada, mitjançant l’esforç, la constància i el desig de creixement personal i professional.

Ser capaç de descompondre un assumpte o un problema relacionat amb la gestió d'un projecte analitzant les premisses que el componen, indagant en les relacions entre elles, i identificant-ne les implicacions i les conseqüències per tal de jutjar-ne la confiança.

Aplicar pensament crític, lògic i creatiu a la resolució de problemes en la gestió de projectes de forma efectiva.

En resum, les funcions principals són:

         Definir la raó per la qual el projecte és necessari.

         Dissenyar els requisits del producte a Client i Gestió Funcionalitats de l'APP (què vol i com vol que surti a l'APP).

         Especificar la qualitat de cada part per lliurar

         Estimar els recursos i els terminis necessaris,

         Fer de pont entre l'equip de desenvolupament de l'APP i el/la client final.

         Desenvolupar i implementar un pla i processos per al projecte

         Gestiona quins canvis s'han de fer (en el desenvolupament del producte (app)

         Gestionar els KPI ( resultats i avaluacions), Monitoritzar el progrés

         Gestió part econòmica del projecte ( quina part de pressupost hi ha pel desenvolupament i costos de millora)

         Dirigir i motivar l'equip

         Coordinar prioritats marcades amb l'empresa que fa l'APP

         Gestionar els riscos, problemes i canvis que hi pugui haver al projecte

         Mantenir una comunicació contínua amb els stakeholders

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

És un sector en que es disposa d’un ampli ventall de formacions que faciliten la transició al mercat de treball i per tant caldrà disposar d’alguna d’aquestes certificacions per a desenvolupar-se com a professional:

Grau: Direcció d'empreses

Grau: Direcció d'empreses (BBA)

Grau: Informació i documentació

Grau: Enginyeria de sistemes TIC

Grau: Enginyeria informàtica

Grau: Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació

Grau: Informàtica i serveis

Grau: Enginyeria en serveis tencològics i Serveis de telecomunicació

Grau: Enginyeria en organització industrial Es valora formació complementària en sistemes operatius com Unix i Windows Server 2003.

O titulacions de formació superior de formació professionals relacionada.

Tècnic Superior en desenvolupament d’aplicacions Web a distància

A NIVELL LABORAL

Generalment es requereix experiència laboral prèvia per garantir el correcte coneixement  tot i que no té perquè ser un requisit imprescindible, doncs en el sector existeixen moltes empreses amb programes de joves titulats que facilita l’adquisició d’experiència en el sector a través de participació en projectes amb altres professionals.

Què ofereix el mercat laboral?

Què ofereix

TIPUS DE CONTRACTES:  Contractes indefinits, ja que és un sector amb força estabilitat laboral.

El Project Manager també pot ser director o col·laborador extern de l'empresa i treballar de manera autònoma, compatibilitzant diferents projectes, adaptant el temps de dedicació segons les necessitats derivades de la dimensió del projecte.

JORNADA: Habitualment  jornada complerta de 40h setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. En alguns casos també s’ofereixen jornades parcials segons l’abast del projecte.

HORARI:  Habitualment s’ofereix horari partit de matins i tardes.

SALARI: Entre 30.000 -  40.000 euros anuals bruts segons experiència i capacitats personals per jornada completa.

MOBILITAT: No es contempla la necessitat de desplaçament en aquest sector, una gran part de la feina es pot realitzar en remot tot i que moltes vegades caldrà desplaçar-se per mantenir reunions presencials amb els diferents equips.