RESPONSABLE PRODUCTE TECNOLÒGIC Perfil professional

Descripció General

La figura professional del Responsable d’IntermediaJOB és aquella que s’encarrega d’assumir les funcions de desenvolupament i seguiment de projecte (plataforma IntJOB) tant en la vessant tecnològica com a comercial, realitzar l’anàlisi de dades, la integració de sistemes d’IA i vetllar pel bon encaix en la consecució d’objectius i metes de l’entitat.

Tindrà la missió d’aportar coneixement i habilitats de gestió tecnològica així com experiències prèvies en la gestió i evolució de tecnologia de plataformes. El pla d'implantació del nou servei pivotarà al voltant de la figura del responsable d’IntermediaJOB  i serà el nexe d'unió amb la resta d'Intermedia sent el/la principal responsable de la consecució dels objectius.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

És un sector en que es disposa d’un ampli ventall de formacions que faciliten la transició al mercat de treball i per tant caldrà disposar d’alguna d’aquestes certificacions per a desenvolupar-se com a professional:

Grau: Enginyeria de sistemes TIC

Grau: Enginyeria informàtica

Grau: Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació

Grau: Informàtica i serveis

Grau: Enginyeria en organització industrial Es valora formació complementària en sistemes operatius com Unix i Windows Server 2003.

O titulacions de formació superior de formació professionals relacionada.

Tècnic Superior en Desenvolupador d’Aplicacions Web a distància

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: perfil professional informàtica aplicada a la logística

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: perfil professional videojocs i oci digital

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web: perfil professional bioinformàtica

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa: perfil professional ciberseguretat

IFCD0111             Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió

IFCD0112             Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals

IFCD0210             Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

IFCT0509             Administració de serveis d'internet

IFCT0609             Programació de sistemes informàtics

IFCT0610             Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

A NIVELL LABORAL

Es requereix experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats.

Què ofereix el mercat laboral?

Què ofereix

TIPUS DE CONTRACTES:  Contracte indefinit.

Treball híbrid (presencial i en remot)

JORNADA: Jornada Completa

HORARI:  Jornada de matins amb dues tardes.

SALARI: Entorn 30.000 euros anuals bruts per jornada completa.