Direcció empresa i negoci digital Perfil professional

Descripció General

És la persona encarregada de liderar el disseny i la correcta implementació de l’estratègia d’empresa de manera transversal a tota l’entitat, assumint la responsabilitat màxima de dissenyar, planificar, implementar i transversalitzar tot allò que faci referència als processos d’intermediació, incorporant metodologies de millora contínua i impulsant la innovació en els programes, conjuntament amb l’àrea de desenvolupament i innovació i les àrees territorials. Vetlla per l’aplicació de la política de persones, de l’aplicació de la gestió d'oportunitats i del disseny i l’execució de projectes vinculats amb la RSC de les empreses.

Té la responsabilitat de liderar la implementació i transversalització dels diferents negocis o eines que impulsem des de l’estratègia de digitalització d’Intermedia vinculats a la Intermediació (entre ells IntermediaJob) i assumeix el lideratge de la gestió comercial d’aquests projectes.

Tasques i funcions:

- Suport a la direcció general en la implementació estratègica de creixement de d’empresa/unitat de negoci, noves obertures, marge de contribució dels diferents serveis/unitats de negoci, noves adquisicions, etc.

- Implementació estratègia d'empresa-unitat de negoci, processos de qualitat Intermediació, incidència empresa , etc.

- Impuls de l’estratègia de Transversalització aspectes com: Tendències del mercat i de nous filons d’ocupació, Innovacions o tendències que s’estiguin treballant en l’àmbit de la Intermediació, línies comunes i incorporació de millores transversals en l’àmbit de l’ocupació

- Cooperar en la definició dels objectius estratègics globals.

- Detecció, anàlisi i col·laborar en l’impuls de nous serveis o projectes que donin resposta a noves necessitats o necessitats no cobertes vinculades a les empreses amb les que treballem.

- Aplicació de les línies polítiques, RRI i directrius de l'organització al seu equip.

- Anàlisi, disseny i control de l’eficiència i la qualitat dels productes, projectes o serveis.

- Lideratge de la gestió d'oportunitats vinculades a l’àrea d’empresa i participació en aquelles altres oportunitats d'entitat que es requereixi.

A nivell de Gestió de Persones:

- Implementació del nou model de governança. - Aplicació de les polítiques de persones de l’organització.

- Gestió i lideratge de l'equip de la seva àrea (promoció i dinamització de les persones al seu càrrec, afavorir la transferència de coneixement interequips, així com garantir la correcta implementació de directrius d’afectació a la seva àrea).

- Potenciació de les persones i del seu creixement professional.

- Planificació, seguiment i avaluació del pla formatiu anual del seu equip.

- Selecció i avaluació de l'equip directe sota la seva responsabilitat.

A nivell de Gestió Econòmica:

- Planificació, conjuntament amb la direcció econòmica, de les necessitats vinculades a la seva àrea.

- Planificació dels pressupostos de nous projectes o serveis.

- Garantir la correcta execució dels pressupostos corresponents a la seva àrea.

- Garantiment de l'aplicació de les línies econòmiques fixades pel Consell de Direcció.

- Aplicació de les directius i polítiques de l'Àrea Econòmica i Financera.

- Recerca de la màxima rendibilitat i eficiència de l'Àrea.

A nivell de Representació Institucional i Comunicació:

- Representar externament a la Fundació participant en les agrupacions empresarials que s'escaigui.

- Presentació a noves empreses com a clients potencials des de la mirada de RSC.

- Donar suport a les àrees territorials en allò que fa referència a l'estratègia de comercialització amb empreses, tant pel que fa al contacte amb les pròpies empreses, com el que s'escaigui.

- Relació institucional amb clients i futurs clients, així com amb altres xarxes o entitats del territori que siguin estratègiques (món polític, món empresarial, món universitari).

- Elaboració i execució dels plans comercials de la seva àrea .

- Acompliment de la política de comunicació de l’organització.

Perfil formatiu i laboral

- Estudis universitaris, preferentment en ciències socials i/ o empresarials

- Experiència en lideratge i gestió d’equips.

- Experiència en gestió de clients i acció comercial i de relacions institucionals.

- Experiència en gestió estratègica de projectes, programes o serveis.

Què ofereix el mercat laboral?

Jornada Completa

Contracte indefinit

Conveni Acció Social