PERSONAL D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A DOMICILI Perfil professional

Descripció General

El personal d’atenció sociosanitària a domicili s’encarrega d’atendre a persones amb dificultats per a satisfer les necessitats de la seva vida quotidiana, que poden ser funcionals, d'organització o de convivència. Atén a persones dependents, o amb una pèrdua temporal d'autonomia, a les seves llars, ja siguin persones grans, amb diversitat funcional, o infants, proporcionant les cures i les atencions requerides, segons les seves necessitats.

Aquest personal assisteix a diversos usuaris/es, per tant, reparteix la seva jornada laboral entre diferents domicilis, segons una planificació predeterminada. Per tal que la mobilitat sigui mínima les diferents adreces han de ser properes, però en poblacions petites o poc poblades aquesta característica pot ser difícil de complir, per tant el personal d’atenció sociosanitària a domicili hauria de disposar de carnet de conduir i vehicle propi.

Aquest professional s’integra al Servei d’Atenció Domiciliària, on hi treballen altres professionals com els/les auxiliars de la llar, els coordinadors/es o els treballadors/es familiars, principalment, amb els que s’ha de coordinar.

Tot i formar part d’un equip, el personal d’atenció sociosanitària a domicili treballa normalment sol, dirigint la seva atenció de forma directa i individual al/la usuari/a del servei.

El servei d’atenció domiciliària pot ser de caràcter públic, en el marc de Serveis Socials o sociosanitaris així com de tipus privat.

 

Per treballar com a Personal d'Atenció Sociosanitària a Domicili és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Conèixer les diferents tècniques de mobilitzacions, realització de transferències i enllitaments.
 • Saber utilitzar tècniques per establir una bona comunicació i escolta amb la persona atesa, la seva família o persones de referència, i l’equip professional del servei.
 • Disposar de coneixements a l’àmbit sociosanitari, primeres cures, control de pautes de medicació, higiene, ensinistrament i manteniment d’hàbits.
 • Tenir coneixements sobre seguretat higienicosanitària i de manipulació d’aliments.
 • Saber interpretar una planificació setmanal de treball.
 • Saber utilitzar aparells tècnics i de mobilització elèctrics.

Competències Bàsiques:

 • Castellà, domini total de l’idioma, amb un alt nivell de lectoescriptura.
 • Català, comprensió verbal i lectora.
 • Capacitat de mobilitat territorial, per a desplaçar-se per diferents domicilis.

Competències Transversals:

 • Planificació i organització, es treballa seguint procediments per tal de poder realitzar totes les tasques establertes en cada servei.
 • Treball en equip, cal poder coordinar-se i tenir una comunicació constant amb l’equip del servei i la coordinació d’aquest.
 • Gestió de l’estrès, sovint es treballa sota pressió i amb un ritme constant de tasques a realitzar.
 • Autonomia, per assolir els objectius fixats, sent capaç de prioritzar les tasques assignades.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Per poder postular aquesta ocupació laboral es necessari disposar d’una titulació oficial a l’àmbit sociosanitari: CFGM de tècnic en atenció a persones en situació de dependència, CFGM tècnic en atenció sociosanitari, CFGM tècnic en cures auxiliars d’infermeria, altres titulacions oficials equivalents, CFGS en integració social, FPI d’auxiliar de clínica, Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis.

Es valora positivament la realització de formació complementària en el sector com comunicació, mediació, intel·ligència emocional, etc.

En la majoria dels casos es demana la tramitació del certificat de delictes sexuals, amb resolució “negativa”.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral tot i que no sempre l’experiència és un requisit excloent. En la majoria dels casos pot ser suficient l’experiència de pràctiques en la cura de persones, en domicilis, residències, o en centres. 

Quan es demana experiència laboral acostuma a ser d’un període aproximat entre 6 mesos i 1 any, per tal d’assegurar que la persona té els coneixements tècnics que necessitarà per a treballar, i que per tant, el seu procés d’adaptació serà fàcil i ràpid.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Hi ha moltes tipologies de contractes. De manera general la via d’entrada és a través de contractes laborals temporals, de curta durada. Tanmateix es pot establir una relació contractual més llarga.

JORNADA: La jornada serà determinada per les necessitats demandades. Hi ha jornades completes que per conveni són de 37 hores setmanals, però moltes de les jornades són parcials, a partir de 15 hores a la setmana. Les jornades, especialment a partir de 30 hores setmanals poden ser partides. 

HORARIS: Els serveis domiciliaris es desenvolupen segons necessitats, molts a la franja horària de 8 a 17 hores, de dilluns a divendres. Però també hi ha serveis de matí, tarda, matí i tarda o caps de setmana.

SALARI: El conveni col·lectiu d’atenció domiciliària de Catalunya marca una retribució de 1.093,02 € bruts mensual, per 14 pagues, per a la jornada complerta de 37 hores setmanals.

MOBILITAT: En general els llocs de feina en atenció personal no requereixen una mobilitat molt àmplia, ja que es treballa a un únic territori, per barris, i cada professional té una àrea de treball. Però en poblacions petites, poc poblades o amb pocs serveis, la condició de proximitat entre domicilis pot no complir-se i en aquestes situacions normalment s’abona el transport entre serveis. Per tant, els/les professionals d’aquest perfil poden necessitar carnet de conduir i vehicle propi.