TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A DE MANTENIMENT Perfil professional

Descripció General

 El/la tècnic/a electromecànic/a de manteniment és el/la responsable del manteniment dels equips de treball dels centres de producció de les empreses. 

Desenvolupa una tasca molt important dels processos productius de fabricació, atès que un manteniment adient permet que els equips de treball estiguin sempre operatius i no hi hagi aturades dels sistemes productius per problemes varis. Hi ha un tipus de manteniment, l'associat a la tradicional reparació d'una avaria (correctiu), que sovint es confon amb el concepte més general de manteniment. 

D'altra banda, hi ha un altre tipus que és l'anomenat manteniment preventiu, el veritable manteniment, el qual permet evitar, mitjançant una organització preventiva i dins del possible, les avaries, de manera que no s'hagin de fer aturades no programades dels processos productius. Normalment, depèn de/la cap de manteniment.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Segons la dimensió de l'empresa i la seva complexitat, els nivells de formació varien des de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Manteniment electromecànic fins a Enginyeries ( electromecànica, tècnica industrial  amb les següents especialitats: electricitat, mecànica, electrònica industrial).

Es valoren els següents certificats de professionalitat depenent de la naturalesa de la maquinària i/o de l’empresa:

Certificat de Professionalitat de la Família Instal·lació i manteniment: Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2)

Certificat de Professionalitat de la Família Fabricació mecànica: Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial (Nivell 2)

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral i es requereix una experiència mínima de 3 anys, pels diferents processos de manteniment (mecànic, elèctric i electrònic), ja que les empreses volen assegurar-se que la persona disposa d’experiència demostrable en el sector.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment et trobaràs amb contractes d’ obra i servei o temporals de 6 mesos.

JORNADA I HORARI: Generalment jornada complerta, però amb certa disponibilitat horària en casos d'urgència per avaries imprevistes. 

SALARI: Sol oscil·lar entre 20.077 i 29.898 euros bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 24.500 euros anuals bruts.

MOBILITAT: En general el lloc de treball d’un/a tècnic electromecànic de manteniment no requereix de mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de les funcions i tasques vinculades es dóna a l’empresa on es presta el servei.

Tot i que ens podem trobar amb empreses de prestació de serveis internalitzades a indústries en les que la mobilitat a diferents centres de treball forma part de la pròpia activitat laboral.