XÒFER-CONDUCTOR Perfil professional

Descripció General

El/la xòfer o conductor/a és el/la professional que s'encarrega de transportar persones o mercaderies a més de dur a terme altres activitats com ara el manteniment, la neteja del vehicle i l’organització de la carrera i descàrrega.  

El transport es realitza a través de la xarxa terrestre amb vehicle lleuger (no superior a 3.500kg).

El/la professional ha de disposar de la informació necessària sobre les mercaderies a transportar, així com la documentació vinculada a la càrrega per tal de garantir un trasllat òptim i l’acompliment de les normatives de seguretat en el transport per carretera.

Realitza itineraris  a nivell local, nacional i/o internacional i transporta diversos materials depenent de l’empresa i/o servei pel qual prestar servei, tal com mercaderies procedent d’indústria, tèxtil, alimentari,  etc. Cal tindre en compte, que en el cas de productes químics i/o tòxics es requerirà el carnet de ADR.

Amb la implementació de noves tecnologies en gestió terrestre (GPS, tacògrafs digitals, etc.) es realitza una gestió de rutes més eficaces amb una optimització de recursos per part de l’empresa.

Es pot treballar tant per compte d’altri, com autònom/a (amb vehicle propi o de l’empresa), tenint en compte que cada vegada es més habitual la demanda de conductors amb disposició de vehicle propi per a la realització dels transports. 

Generalment es treball sol/a tot i que cal una bona coordinació i comunicació amb la resta de xofers o conductors els quals sovint es comuniquen per radio.

Generalment depèn del/la controlador/a de transport terrestre de l’empresa o bé directament del cap de l’empresa

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Algunes empreses poden demanar com a estudis mínims la disposició de Graduat en ESO/EGB, per garantir uns mínims de coneixements de càlcul i cultura general.

Es valora a disposició de Certificat de Professionalitat de la Família Transport i manteniment de vehicles: Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera (Nivell 2) i/o el Certificat de Professionalitat de la Família professional de Seguretat i Medi ambient: Gestió de residus urbans i industrials (Nivell 2) / Extinció d'incendis i salvament (Nivell 2) per a la conducció de productes perillosos.

Serà imprescindible la disposició dels pertinents permisos de conducció:

-  Permís de conduir B.

            -  Conducció vehicles lleuger: carnet corresponent vigent  C1 – C (fins a 9 passatger i camions sense remolc).

             - Conducció vehicles pesats: el carnet vigent corresponent C1-C-D1-D+E (remolc no lleugers).

Així com disposar del Certificat d’Aptitud per a conductors Professional obligatori per als professionals del transport per carretera de mercaderies o viatgers (CAP).

Per el transport de vehicles perillosos requereixen d’un permís especial o autorització ADR (expedit per l'Administració competent),  que autoritza el transport terrestre internacional d'aquest tipus de mercaderies.

 

A NIVELL LABORAL

Es valorarà positivament 2 anys d’experiència en la mateixa ocupació o sector de transport (en mercaderies perilloses o residus altament tòxics), tot i així, sovint en els requisits de les ofertes  no es imprescindible experiència

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Generalment es realitzen contractes inicials de 3 a 6 mesos, amb possibilitat de renovació a contractes més estables o bé contractes mercantils de durada determinada en el cas dels conductors/res autònoms/es.

JORNADA I HORARIS: Jornada complerta en jornades de dilluns a divendres o de dilluns a diumenge amb 2 dies de descans intersetmanal. 

SALARI: Varia entre 17.062 euros i 24.826 € bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 20.581 € anuals bruts. En el cas de transports de residus industrials té altre forquilla salarial: entre 14.303 i 19.739 euros anuals i la mitjana salarial està entorn els  16.803 euros anuals bruts.

MOBILITAT: resident o proper a la zona de l’empresa contractant (no estricte). Capacitat de mobilitat territorial. Disponibilitat per dur a terme trajectes de curta, mitja o llarga distància.