SOCORRISTA Perfil professional

Descripció General

El/la socorrista és el professional responsable de la prevenció, la vigilància, el rescat i els primers auxilis en zones aquàtiques. Treballa tant a espais naturals: rius, pantans, embassaments, platges marítimes i fluvials, com a piscines i parcs aquàtics.

Aquest professional el trobarem en diferents centres de treball: piscines municipals, càmpings, restaurants amb piscina pròpia, clubs esportius, cases de colònies, etc.

Per normativa, cal disposar de la figura del/a socorrista en totes les piscines de titularitat pública i les de titularitat privada.

Cal tenir en compte que la feina es desenvolupa a l’aire lliure i per tant l’exposició a les condicions de calor a l’estiu i resta de condicions meteorològiques ( vent, pluja, etc.)

Les principals eines de treball són: xiulets, prismàtics i el tub de rescat “floppy”. I com a EPI es considerarà el banyador, la crema solar i la gorra per evitar llargues exposicions al sol.

Per a realitzar aquesta feina cal disposar de bon estat físic en general.

Sovint es forma part de l’equip de socorristes, però que s’ubiquen en diferents espais de treball (platges) o en diferents torns segons la mida de la piscina. És una ocupació que generalment va molt lligada a la temporada d’estiu i bon temps, per aquest motiu pot ser que ofereixi condicions de temporalitat.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Com a requisit imprescindible cal disposar d’una d’aquestes formacions:

- Tècnic/a esportiu en salvament i socorrisme (titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial).

- CP Socorrisme en instal·lacions aquàtiques (Nivell 2) per treballar en piscines.

- CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (Nivell 2) per treballar en platges.

- Socorrista Aquàtic de Creu Roja.

- Socorrista Aquàtic de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme.

També cal estar autoritzat per l’ús del Desfibril·ladors Externs (DEA) segons Decret 251/2012, de 20 de Novembre de 2012 i disposar del Graduat en ESO com a formació mínima.

Es valora la formació complementària en primers auxiliar, tècniques de vigilància i salvament.

 

A NIVELL LABORAL

Sovint es demana experiència d’una temporada com a socorrista com a mínim, tot i que tampoc és requisit imprescindible. També es valoren feines relacionades amb els primers auxilis. 

És requisit imprescindible disposar d’un bon nivell de natació i es valora positivament la realització d’accions de voluntariat en salvament, atenció sanitària, etc.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES: Els contractes habitualment són d’obra i servei per a temporada d’estiu, iniciant-se al mes de juny i finalitzant el mes de setembre.

HORARI: Dependrà del centre de treball, ja que serà diferent en una platja que en una piscina municipal, un càmping, un hotel, una casa de colònies, instal·lacions d’esports d’aventura, etc. Tot i que és habitual trobar jornades partides o bé jornades complertes rotatives de matins i/o tardes.

JORNADA: la jornada s’estableix de 40h/setmanal distribuït de dilluns a diumenge, amb un mínim de 12h de descans entre jornada i descans setmanal com a mínim de 1 dia i mig.

SALARI: El sou oscil·la entre 13.455 y 17.645€ bruts anuals, establint-se la mitjana salarial entorn els 15.408 € anuals bruts.

MOBILITAT: Es valora la disposició de carnet de conduir per a possibles desplaçaments tot i que no és un requisit imprescindible i generalment no es contempla el desplaçament durant la jornada laboral.