AUXILIAR DE LA LLAR Perfil professional

Descripció General

Un/a auxiliar de la llar realitza les tasques pròpies de neteja al Servei d’Atenció Domiciliària posant especial èmfasi en l’ús dels materials encomanats i en el respecte vers l’usuari/a del servei.

Aquest personal té assignat/da la neteja de diferents domicilis entre els que distribueix la seva jornada laboral, segons una planificació predeterminada. La neteja d’aquests domicilis es pot portar a terme de manera regular, o de forma puntual. Per tal que la mobilitat sigui mínima les diferents adreces han de ser properes entre si, però en poblacions petites o poc poblades aquesta característica pot ser difícil d'acomplir, per aquest motiu els/les auxiliars de la llar haurien de disposar de carnet de conduir i vehicle propi.

L’auxiliar de la llar s’integra al Servei d’Atenció Domiciliària, on hi treballen altres professionals, i es considera l’ocupació de nivell més inferior dins l'equip. Treballa amb el personal d’atenció sociosanitària a domicili, el/les treballadors/es familiars.

La seva feina depèn dels/les coordinadors/es del servei.

Tot i formar part d’un equip, l’auxiliar de la llar treballa sol/la i realitza les seves tasques de manera individual.

El servei d’atenció domiciliària pot ser de caràcter públic, en el marc del Serveis Socials o sociosanitaris, o de tipus privat.

La majoria de professionals d’aquesta ocupació són dones, ja que en molts serveis de neteja de la llar els/les usuaris/les tenen resistències a facilitar l’entrada d’homes al domicili.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

? En molts casos demanen el Graduat en ESO o Graduat Escolar per tal d’assegurar uns coneixements mínims de comprensió de l’idioma de referència.

? Es valora formació específica en l’ocupació o en neteja (cursos de formació tècnica, formació ocupacional, certificat de professionalitat de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, com per exemple:

- CP Atenció sociosanitària a persones en el domicili (nivell 2)

- CP Atenció sociosanitària a persones en institucions socials (nivell 2)

- CP Treball domèstic (nivell 1)

- Auxiliar de serveis de neteja (nivell 2)

- Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1)

§  

A NIVELL LABORAL

Sovint es demana una experiència mínima de sis mesos realitzant tasques de neteja, organització i cura de domicilis.

Sovint és valorable aportar experiència amb col·lectius en situació de dependència.

Es valora la trajectòria laboral, encara que sigui a nivell informal. Per tal d’assegurar que la persona té els coneixements tècnics i les competències transversals que necessitarà per a treballar, i que per tant, el seu procés d’adaptació serà àgil.

§  

§  

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Hi ha moltes tipologies de contractes i de manera general la via d’entrada és a través de contractes laborals de curta durada, ja siguin estacionals, per obra i servei i/o de substitucions. Tanmateix es pot establir una relació contractual més llarga.

JORNADA: La jornada serà determinada per les necessitats demandades. Hi ha jornades complertes que per conveni són de 37 hores setmanals, però moltes de les jornades són parcials, a partir de 15 hores a la setmana. Les jornades, especialment a partir de 30 hores setmanals, poden ser partides. 

HORARIS: La majoria dels serveis són a la franja horària de 8 a 17 hores, de dilluns a divendres. No obstant, poden haver serveis domiciliaris de tarda o de matins i tardes.

SALARI: El conveni col·lectiu d’atenció domiciliària de Catalunya marca una retribució de 927,78 € bruts mensual, per a 14 pagues, per a la jornada complerta de 37 hores setmanals.

MOBILITAT: En general, la mobilitat entre els diferents domicilis és mínima i les auxiliars de la llar treballen en un únic territori, ja que es treballa per barris, i cada professional té una àrea de treball. Però en poblacions petites, poc poblades o amb pocs serveis, la condició de proximitat entre domicilis pot no complir-se. Per tant, les professionals d’aquest perfil poden necessitar carnet de conduir i vehicle propi.