TÈCNIC/A EN SOLDADURA Perfil professional

Descripció General

El/la tècnic/a en soldadura és un/a professional expert en tècniques i aplicacions d'aquesta tecnologia. Hi ha dos grans grups de tècniques de soldadura: l'autògena (que utilitza com a font de calor la flama produïda per la combinació d'oxigen i acetilè o gas butà) i l'elèctrica (produïda per un arc elèctric entre l'elèctrode i la peça que cal soldar). En funció del gas inert i l'elèctrode utilitzat hi ha diversos tipus de soldadura elèctrica (MIG, MAG, TIG, ...).


La soldadura elèctrica és una operació del procés productiu molt freqüent en les empreses de mecanització sense arrencament de ferritja, muntatge d'estructures metàl·liques, automoció, fabricació de maquinària, etc. La majoria d'empreses fan servir la soldadura elèctrica per treballs de manteniment i la majoria dels equips van, des dels manuals fins els robotitzats, en funció de les operacions que cal realitzar.

A les empreses fabricants de vehicles, el procés de soldadura està automatitzat, principalment mitjançant robots. Per la seva banda, la soldadura autògena és utilitzada sobretot en caldereria, en fabricació de vaixells i en operacions de tall (oxi-tall) de peces metàl·liques.

Aquest perfil depèn, generalment, del/a cap de taller o planta o del/a director/a de producció. El seu equip de treball estarà format per altres soldadors/es, operaris/es i personal específic depenent del tipus i mida de l’empresa.

El/a soldador/a per arc elèctric treballa inclinat/da i encorbat/da i sovint pot treballar en alçades així com en entorns amb altes temperatures. És important que s'equipi amb elements de protecció com: botes, ulleres, guants, pantalles protectores, etc.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

La formació en aquest sector és un requisit imprescindible per garantir el coneixement dels diferents tipus de soldadura, tècniques i ús de la maquinària en qüestió.

Per això es valorarà la disposició d’alguns dels següents Certificats de Professionalitat i cicles formatius:

- CP Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (Nivell 2).

- CP Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (Nivell 2).

- CFGM de soldadura i caldereria.

És requisit imprescindible la disposició del PRL de 20h.

Sovint es valora formació complementària en el sector del manteniment i reparació d'equips i maquinàries elèctriques.

 

A NIVELL LABORAL

Les empreses demanen com a requisit imprescindible disposar com a mínim d’1 o 2 anys d’experiència laboral en el sector de la metal·lúrgia i/o en la soldadura d'estructures metàl·liques per tal de garantir un bon coneixement de les tècniques de soldadura, els materials a utilitzar en cada cas i el correcte resultat del producte final

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES: Els contractes més habituals són inicialment temporals de 6 mesos, tot i que és un sector amb certa estabilitat per la manca de professionals amb extensa experiència laboral.

JORNADA: Habitualment s’ofereix jornada complerta de 40h/setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.

HORARI:  l’horari pot ser tant intensiu com parcial de matins i/o tardes depenent de la necessitat de l’empresa.

SALARI: Generalment oscil·la entre els  18.000 i els 22.000€/bruts a l’any, tot i que sovint el sou varia depenent de l’experiència aportada i/o del tipus i mida de l’empresa.