TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A Perfil professional

Descripció General

El/la tècnic/a informàtic/a  és el/a responsable d'instal·lar i de configurar equips (hardware i software), tant informàtics com de telecomunicacions i d'integrar-los en un sistema de xarxes. 

S'encarrega de la instal·lació del sistema complert, amb tots els components (ordinadors, perifèrics, servidors, etc.).

Pot treballar en empreses que fabriquen o venen sistemes informàtics complerts o en empreses grans que necessiten un equip d'integració de sistemes interns, així com en empreses que ofereixen serveis externalitzats de suport informàtic a petites i mitjanes empreses.

Tot i disposar d’un equip de treball, els projectes i tasques es solen realitzar de manera individual. Aquest equip sol dependre del/de la consultor/a de sistemes o del/la cap d’àrea informàtica.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

És un sector en que es disposa d’un ampli ventall de formacions que faciliten la transició al mercat de treball i per tant caldrà disposar d’alguna d’aquestes certificacions per a desenvolupar-se com a professional:

- CP Sistemes de gestió d'informació (Nivell 3).

- CP Gestió de xarxes de veu i dades (Nivell 3).

- CP Seguretat informàtica (Nivell 3).

- CP Administració i disseny de xarxes departamentals (Nivell 3).

- CP Gestió de sistemes informàtics (Nivell 3).

- CFGS Administració de Sistemes Informàtics en xarxa.

- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.

- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.

- Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

- Graus en Enginyeria i Arquitectura.

Es valora formació complementària en sistemes operatius com Unix i Windows Server 2003.

 

A NIVELL LABORAL

Generalment es requereix experiència laboral prèvia d’1 o 2 anys per garantir el correcte coneixement dels processos de suport i assistència informàtica, tot i que no té perquè ser un requisit imprescindible, doncs en el sector existeixen moltes empreses amb programes de joves titulats que facilita l’adquisició d’experiència en el sector a través de programes de pràctiques laborals.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES:  Contractes d’entre 6 mesos i 1 any, ja que és un sector amb força estabilitat laboral.

JORNADA: Habitualment  jornada complerta de 40h setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. 

HORARI:  Habitualment s’ofereix horari partit de matins i tardes.

SALARI: Entre 18.000 -  26.000 euros anuals bruts segons experiència i capacitats personals.

MOBILITAT: No es contempla la necessitat de desplaçament en aquest sector, doncs la jornada es desenvolupa al mateix espai de treball.