TÈCNIC/A ORIENTACIÓ LABORAL Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a en Orientació Laboral és la figura professional responsable de l'acompanyament a persones aturades o que busquen canviar de feina en el procés de reorientació laboral.

És l'encarregat/da de:

 • L'assessorament i informació a l’usuari/a participant del servei/programa o projecte per facilitar que aquest/a pugui executar el seu procés d’inserció laboral.
 • L’acompanyament dels itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral.
 • Oferir coneixements sobre mercat de treball i diferents estratègies de cerca de feina.
 • Coordinar les intervencions amb altres professionals.
 • Captar i seleccionar els/les candidats/es més adequats/des per a les ofertes de feina.
 • Gestions administratives i documentals pròpies de cada programa/servei.

En alguns programes l’orientador/a laboral realitza també accions d’intermediació; en aquests casos caldrà un coneixement ampli del mercat de treball i del teixit empresarial.

Generament treballa en equip, conjuntament amb la resta d'orientadors/es, prospectors/es i personal administratiu, i acostuma a dependre del/a Coordinadoor/a de Programa o del/a Director/a d'Àrea.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Fer acompanyaments individuals:

 • Realitzar l’entrevista inicial i d’acollida de l’usuari/a
 • Desenvolupar l’informe de diagnòstic ocupacional inicial de l’usuari/a
 • Definir  conjuntament amb l’usuari/a l’itinerari a desenvolupar, tenint en compte les seves necessitats i la seva trajectòria
 • Derivar a serveis de formació complementària (si s’escau) per a millorar l’ocupabilitat de l’usuari/a
 • Facilitar el procés d’apoderament de l’usuari en el desenvolupament del seu propi itinerari per garantir l’assoliment del seu projecte professional
 • Acompanyar individualment a la persona al llarg del procés d’orientació, oferint-li suport i assessorament per resoldre dubtes concrets que puguin sorgir durant l’execució del seu itinerari
 • Assessorar els/les usuaris/es en els processos de pràctiques i acompanyar-los durant el procés d’inici, execució i finalització
 • Oferir suport als/les participants en la preparació d’entrevistes de feina per garantir la seva superació
 • Dur a terme el seguiment de la inserció laboral i oferir suport en el procés de manteniment del lloc de treball

- Executar processos d’orientació grupal:

 • Realitzar sessions d’autoconeixement
 • Realitzar sessions d’informació del mercat de treball
 • Realitzar sessions grupals per a garantir la identificació i el desenvolupament competencial de l’usuari/a
 • Realitzar sessions teorico pràctiques sobre diverses temàtiques: canals i eines de recerca de feina, processos de selecció, creació de marca personal, drets i deures laborals, etc.
 • Dinamitzar espais grupals de recerca de feina

- Coordinació interna i treball en xarxa:

 • Coordinar les intervencions amb agents derivadors i/o professionals de l’àmbit social que ofereixen atenció als/les usuaris/es del programa/servei
 • Participar de les reunions d’equip
 • Compartir tècniques i coneixements amb  altres professionals de l’equip
 • Realitzar seguiment del programa, projecte o servei amb el/a responsable directe
 • Mantenir una col·laboració fluida i constant amb l’equip de prospecció
 • Comunicació d’incidències (si s’escau) i proposar millores a l’equip de coordinació

- Fer recerca d’informació i tasques administratives:

 • Realitzar difusió del programa o projecte per a la captació d’usuari/es (si s’escau)
 • Preparar i actualitzar material sobre filons d’ocupació, diferents estratègies de cerca de feina, material per a les sessions grupals i individuals, etc.
 • Recopilar informació referent a l'oferta formativa i laboral del territori
 • Gestionar accions de formació, si es contempla en el programa: gestió del calendari, materials, preparació de l’aula, seguiment de l’assistència, etc.
 • Registrar dades de l’itinerari dels/les participants en diferents programes informàtics
 • Crear i actualitzar la documentació vinculada al programa: llistes d’assistència, fitxes dels participants, calendaris, etc.
 • Elaborar informes d’activitat del programa/servei

Per treballar com a Tècnic/a d'Orientació Laboral és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació.
 • Conèixer el funcionament i característiques del mercat laboral actual així com els sectors d’activitat i les diferents ocupacions existents.
 • Conèixer les tècniques de dinamització de grups, realització de dinàmiques grupals, simulacions i role-playing.
 • Saber elaborar i actualitzar temaris didàctics perquè el/les usuaris/es disposin de mòduls teòrics i pràctics: elaboració de CV, carta de presentació, processos de selecció, la recerca de feina, etc.).
 • Conèixer les especificitats en l’atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
 • Coneixements sobre perspectiva de gènere i/o violència masclista.
 • Conèixer els diferents programes d’orientació (del SOC, del Departament de Treball, etc.) i les seves especificitats.
 • Conèixer el funcionament de diferents aplicatius informàtics (GIA, Galileu, Qbid, SICAS, etc.) i saber gestionar documentació relacionada amb l’atenció i l’activitat d’un programa o servei (fitxes de l’alumne, llistes d’assistència, etc.).
 • Saber redactar informes de seguiment i d’avaluació.

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Gestió emocional, ja que l’atenció a persones comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte important en l’orientador/a i que cal gestionar correctament.
 • Comunicació, per garantir que el missatge arriba de manera efectiva, i es transfereixen correctament els coneixements.
 • Planificació i organització, es requereix una visió global de la feina i del procés dels/les usuaris/es, per planificar i organitzar els itineraris individuals i la gestió administrativa.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.
 • Disposició i capacitat per a l’aprenentatge, per tal de mantenir-se al dia i permanentment actualitzat/da.  

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialitzada. Hi ha diferents estudis, de l’àmbit social, que capaciten per desenvolupar aquesta ocupació, alguns dels quals són:

 • CFGS Integració Social (*a excepció de programes específics segons requeriments)
 • Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Educació Social o Treball Social
 • Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia
 • Grau en Ciències Socials i Jurídiques

Tot i que l'Orientador/a Laboral no requereix de formació adicional, per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Màster en Formació i Orientació Laboral

2) Formació / coneixements específics sobre:

 • formació en metodologies de treball centrat en el model de competències i/o l’atenció a col·lectius específics (persones amb discapacitat, joves, etc.)
 • formació en perspectiva de gènere

3) Experiència prèvia: Segons el programa a executar poden demanar com a requisit disposar de més de 2-3 anys d’experiència en el treball amb col·lectius vulnerables (segons requeriment de l’ordre establert en l’execució del programa), però generalment es demana entre 6 mesos o 1 any d’experiència prèvia per a garantir la correcta execució de l’atenció a l’usuari/a.

4) Realització de voluntariat en el tercer sector.

 

A NIVELL LABORAL

Segons el programa a executar poden demanar com a requisit disposar de més de 3 anys d’experiència en el treball amb col·lectius vulnerables (segons requeriment de l’ordre establert en l’execució del programa), però generalment et es demana entre 6 mesos o 1 any d’experiència prèvia per a garantir la correcta execució de l’atenció a l’usuari/a.

Es valora molt positivament la realització de voluntariat en el tercer sector.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Habitualment contractes per obra i servei lligats a la temporalització establerta als projectes.

JORNADA: En general són jornades complertes, intensives de matí o tarda i distribuïdes de dilluns a divendres.

HORARI: Habitualment en horari de matins i tardes, sovint de 9 a 14h i de 15 a  18h, tot i que caldrà certa flexibilitat segons les necessitats del servei, programa o usuaris/es.

MOBILITAT: Tot i que la gran part de la jornada es realitza en el propi servei, segons l'especificitat del servei o programa es pot fer necessari el desplaçament puntual en la realització de tallers, jornades o sessions de formació a diferents espais. Caldrà doncs certa flexibilitat i disposició als desplaçaments puntuals, si així es requereix.