TÈCNIC/A INTERMEDIACIÓ LABORAL Perfil professional

Descripció General

El/La Tècnic/a d’Intermediació (en ocasions anomenat/da també Prospector/a Laboral) és la figura professional encarregada de promoure la inserció laboral dels/les participants dels programes i/o serveis que s’executen en una entitat/organització. La tasca que desenvolupa esdevé un element complementari i de suport a la feina que desplega l’equip d’orientadors/es ja que permet, amb les seves accions de difusió de coneixement, que els/les orientadors/es assessorin de manera ajustada i àgil les persones que es troben en processos d’orientació i recerca de feina.

És l'encarregat/da de:

 • Treballar directament tant amb les empreses com amb les persones que s’atenen.
 • Aconseguir l’encaix entre el perfil professional de les persones ateses i les necessitats concretes del teixit empresarial.

El/laPot treballar tant a l’administració pública (Serveis Locals d’Ocupació, Serveis Comarcals o al Servei d’Ocupació de Catalunya) com a entitats privades  (gremis, fundacions, entitats del 3r sector, etc.). 

Sovint es treballa en equip amb altres tècnics/ques d’intermediació, d’orientació i administratius/ves i generalment depèn de/la Coordinador/a de Programa o de l’Àrea Empresa.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Realitzar prospecció del teixit empresarial i coneixement del mercat de treball:

 • Analitzar informació relativa al mercat laboral del territori de referència: informes de les promocions econòmiques dels Ajuntaments de la zona, de dades publicades per l’Idescat, dades publicades per les pròpies empreses, etc.
 • Identificar els nous filons d’ocupació i dels sectors emergents
 • Identificar i analitzar les ofertes laborals del territori
 • Identificar  empreses diana (funcionament, volum, característiques principals, mesures de RSC implementades, etc.
 • Elaborar materials per a l’apropament a l’empresa
 • Crear material específic: informació sobre sectors d’ocupació, mercat de treball, etc

- Realitzar intermediació per cercar acords de col·laboració i establir sinèrgies amb les empreses:

 • Dissenyar el catàleg de serveis de l’àrea de prospecció de l’entitat/organització
 • Realitzar  visites a empreses per tal de donar a conèixer el catàleg de serveis ajustat a les diferents necessitats
 • Definir i desplegar el pla de seguiment i fidelització de totes les empreses amb les què es treballa
 • Crear espais de treball compartits amb les empreses
 • Crear, dinamitzar i presenciar actes, jornades, xerrades i taules rodones

- Informar sobre mercat laboral a l’equip d’orientació i als/les usuaris/es:

 • Dissenyar i executar accions concretes per a assegurar la circulació d’informació actualitzada en relació al mercat laboral entre els diferents agents implicats (equip de prospecció/equip d’orientació/participants als programes)
 • Liderar reunions internes de treball en les què es traslladi coneixement de mercat laboral
 • Elaborar materials específics per a donar a conèixer continguts concrets
 • Dissenyar sessions grupals per a donar a conèixer informació sobre ocupacions, empreses, i/o sectors concrets

- Gestionar processos de pràctiques:

 • Identificar empreses interessades en acceptar personal en pràctiques per part de l’empresa
 • Fer l’emparellament entre persones i llocs de pràctiques
 • Informar tant a les empreses com als/les participants de les condicions generals del procés de pràctiques: durada i horari, inici i finalització
 • Recull de les dades necessàries per a la gestió del conveni de pràctiques
 • Acompanyar en l’inici de les pràctiques per a presentar el/la participant al/a responsable del procés
 • Realitzar seguiment del procés i de la satisfacció d’ambdues parts
 • Recollir la documentació associada a l’assistència i valoració de les pràctiques no laborals
 • Valorar la possibilitat d’inserció de l’usuari/a participant

- Gestionar ofertes de feina:

 • Identificar necessitats de contractació de l’empresa
 • Descriure l’oferta de feina (condicions laborals i perfil competencial requerit)
 • Pactar amb l’empresa el nombre de candidatures a enviar i la tipologia de procés de preselecció que es durà a terme
 • Rebre candidatures i fer-ne la preselecció corresponent segons acords presos
 • Realitzar seguiment de les candidatures enviades a l’empresa
 • Confirmar les insercions i coordinació amb l’equip d’orientadors/es

- Gestió administrativa:

 • Gestionar la documentació pertinent i establerta en la gestió d’ofertes i la tramesa de dades de caràcter personal (RGPD, LOPD, etc.)
 • Tramitar la documentació vinculada als processos de pràctiques no laborals en empreses
 • Registre i gestió  de l’oferta a través del canal comunicatiu pertinent (borsa de treball, portal online, base de dades, etc.)

Per treballar com a Tècnic/a d'Intermediació Laboral és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació.
 • Conèixer el funcionament i característiques del mercat laboral actual.
 • Conèixer les  fonts d’informació del mercat de treball.
 • Conèixer els sectors d’activitat i de les diferents ocupacions existents.
 • Conèixer el sistema de descripció de perfils professionals.
 • Conèixer metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.
 • Conèixer les diferents polítiques de recursos humans.
 • Saber desenvolupar les mesures de responsabilitat social corporativa.
 • Conèixer els sistemes de captació i selecció de personal.
 • Conèixer tècniques de gestió de recursos humans.
 • Conèixer tècniques de dinàmiques de grup.

Competències Bàsiques:

 • Castellà, nivell alt de comprensió i expressió, oral i escrita.
 • Català, nivell alt de comprensió i expressió, oral i escrita.
 • Coneixements ofimàtics, bon nivell de coneixements del paquet office.
 • Capacitat de mobilitat territorial, per tal de garantir el desplaçament als centres de treball de les empreses (visites, acompanyaments a pràctiques, etc.).

Competències Transversals:

 • Comunicació, ja que cal traslladar missatges de manera molt ajustada a les necessitats de l’empresa per tal de garantir una resposta positiva a les expectatives prèvies a la trucada, la visita presencial o el correu electrònic.
 • Capacitat analítica, per tal d’analitzar el teixit empresarial i cercar la col·laboració d’empreses estratègiques segons necessitats dels/les usuaris/es del servei.
 • Negociació, per tal d’aconseguir acords de col·laboració satisfactoris i aconseguir que l’empresa s’impliqui en els processos d’orientació, formació i inserció de les persones ateses.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Es pot accedir des de diferents especialitats formatives i serà requisit imprescindible disposar d'alguna d'aquestes formacions per garantir un mínim de coneixement sobre la realitat social i l'interès en el treball amb persones:

 • CFGS Integració Social
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Ciències Polítiques
 • Grau en Treball Social o Educació Social

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Formació / coneixements específics en:

 • Model de competències
 • Perspectiva de gènere
 • Mercat de treball per tal de garantir l’execució de la feina, així com l’experiència en Departaments de Recursos Humans, ETTs, etc.  No és requisit indispensable disposar d’experiència prèvia

2) Experiència en el sector social basada en el voluntariat

A NIVELL LABORAL:

En alguns programes, l’Administració pot demanar un mínim de 3 anys d’experiència prèvia en el treball amb col·lectius (generalment per el treball amb joves).

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES:  Habitualment es treballa per a programes subvencionats per l’administració. Solen ser contractes d’obra i servei segons programa, tot i que depenent de la tipologia és possible la contractació indefinida o bé fixe discontinu.

JORNADA: Generalment s’ofereix jornada complerta de 38’5h.

HORARI: Sovint jornades partides de matí i tarda, o bé distribuïdes al llarg de la setmana amb alguna tarda lliure.

MOBILITAT: Sovint es realitzen desplaçaments a les diferents empreses del territori per tal de treballar la fidelització i el vincle amb l’empresa, així com per a realitzar les signatures dels convenis de pràctiques. Per tant, caldrà disposar de carnet de conduir i de vehicle propi.