DELEGAT/DA D'EXECUCIÓ DE MESURES PENALS ALTERNATIVES Perfil professional

Descripció General

El/la Delegat/da de Mesures Penals Alternatives és la figura professional responsable de la intervenció directa amb la persona penada assignada.

És l’encarregat/da de:

 • Desplegar les funcions d’acompanyament socioeducatiu de les persones ateses.
 • Coordinar-se amb els/les diferents professionals que intervenen amb els casos.
 • Informar a la instància judicial pertinent de l’execució de la mesura.

La feina d’oficina depèn de la delegació i pot ser en diferents territoris però sempre dins dels jutjats. De forma puntual hi ha feina a la seu central i/o desplaçaments de coordinació de casos.

El/la Delegat/da de Mesures Penals Alternatives forma part d’un equip de delegats i delegades. A nivell organitzatiu, depèn d'un/a Coordinador/a i aquest/a darrer/a de la Direcció Operativa (Catalunya o Balears), en dependència de la Direcció General.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Acompanyament socioeducatiu de les persones ateses:

 • Estudi del contingut del dossier judicial
 • Preparació de la primera entrevista amb el/la penat/da
 • Informar el/la penat/da de les seves obligacions judicials
 • Valorar la predisposició del/a penat/da envers el compliment de la mesura
 • Valorar la situació social, personal i laboral del/a penat/da
 • Realitzar entrevistes de seguiment, control i actualització de les bases de dades de la DGEPCJJ

- Coordinació amb els/les diferents professionals que intervenen amb el cas:

 • Elaboració del pla de treball específic i adequat a la mesura de manera conjunta amb els/les referents comunitaris que intervenen en el cas
 • Participar a les comissions de seguiment dels diferents tipus de mesures i altres espais de treball derivats de la seva feina dins el servei
 • Participar de totes les reunions de coordinació, d’equip i de supervisió necessàries pel desenvolupament del programa
 • Participar dels diferents espais de formació inclosos en el pla de formació anual, així com d’altres organitzats per la DGEPCJJ

- Informar a la instància judicial pertinent de l’execució de la mesura:

 • Elaborar informes inicials, de seguiment, finals, i notes informatives sempre que correspongui
 • Informar de les incidències que puguin sorgir durant el transcurs de la mesura
 • Fer les propostes a la instància judicial, si s’escau, dels canvis de mesura supervisats pel coordinador d’equip

Per treballar com a Delegat/da d'Execució de Mesures penals Alternatives és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements legals en matèria de mesures penals alternatives.
 • Domini de tècniques d’entrevista social.
 • Coneixements tècnics per a poder fer informes socials.
 • Saber redactar i construir els informes jurídics.
 • Coneixement de tècniques i metodologies de treball amb persones en situació de vulnerabilitat

Competències Bàsiques:

 • Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Coneixements ofimàtics (Office 2000 i Outlook).

Competències Transversals:

 • Planificació i organització, es requereix una visió global de la feina i del procés de les persones ateses, per planificar i organitzar els processos i les accions a realitzar.
 • Gestió de l’estrès en tant que capacitat per  gestionar alts volums de feina oferint un servei d’alta qualitat.
 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Gestió emocional  per a treballar amb persones que han estat condemnades amb una Mesura Penal Alternativa.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip. 

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Delegat/da de Mesures Penals Alternatives és imprescindible:

1) Disposar d’algun dels següents títols de Grau en l’àmbit de les Ciències Socials:

 • Educació Social
 • Treball Social
 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Criminologia

2) Certificat de Nivell C de català

3) Experiència prèvia en l’àmbit judicial, com a Delegat/da de Mesures Penals i executant mesures de programes formatius i/o tractament. 

 Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Formació / coneixements específics en:

 • Màster de Justícia restaurativa i execució penal a la comunitat.

2) Formació / coneixements específics en:

 • elaboració d’informes socials
 • execució d’entrevistes
 • salut mental
 • drogodependències

3) Experiència concreta i acreditada en:

 • l'àmbit de la salut mental i les drogodependències

 

Què ofereix el mercat laboral?

 • Es poden generar ofertes d’aquest perfil professional tant de jornades parcials com de jornades complertes, d'entre 20h i 37,5h setmanals, subjectes a diferents tipus de modalitats contractuals.
 • El salari per a una jornada complerta de 37,5h setmanals correspon a 1.601,84 euros bruts mensuals en 14 pagues. Conveni d’Acció Social.

OFERIM:

 • Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les famílies.
 • Som una entitat que vetlla perquè tots/es els/les seus/ves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, se sentin motivats/des, escoltats/des i respectats/des.
 • Oferim flexibilitat horària i facilitem la conciliació professional i personal, així com mobilitat i creixement personal i professional dins l’entitat. Vetllem perquè els/les nostres professionals puguin tenir una carrera a la Fundació.