EDUCADOR/A SOCIAL Perfil professional

Descripció General

L’Educador/a Social en Medi Obert és la figura professional responsable d’acompanyar els/les joves d’entre 16 i 21 anys en l’anàlisi de la seva situació actual, per tal de promoure el desplegament d’itineraris de reinserció socio-laboral.

És l’encarregat/da de: 

 • Vincular els/les joves al servei.
 • Acompanyar-los/es en la definició i execució d’un pla de treball/millora.
 • Coordinar-se amb els/les diferents recursos i professionals que intervenen amb els casos i en el territori.

L'Educador/a Social en Medi Obert forma part d'un equip de treball. A nivell organitzatiu, depèn d'un/a Coordinador/a qui a la vegada té per sobre la Direcció Operativa de Catalunya i en dependència de la Direcció General.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Vincular els/les joves al servei:

 • Organitzar activitats d’apropament, connexió i vinculació amb grups de nois i noies
 • Contactar amb grups de joves a carrer i porta freda, en especial els/les que han abandonat els estudis als 16 anys
 • Establir vincle educatiu amb joves amb dificultats desvinculats de la xarxa social de la zona

- Acompanyar els/les jove sen la definició i execució d’un pla de treball/millora:

 • Dissenyar amb els/les joves projecte educatius que promoguin la millora de la seva situació (objectius laborals i de formació)
 • Acompanyar en el desenvolupament del projecte definit i fer-ne el seguiment
 • Avaluar, juntament amb el/la jove atès, els resultats del projecte i identificar, si s'escau, accions de continuïtat
 • Preparar, realitzar i avaluar sessions grupals

- Coordinació amb els/les diferents professionals que intervenen amb els/les joves:

 • Donar suport a l’equip d’educadors/es de Serveis Socials en la connexió i treball educatiu de joves en risc
 • Desplegar treball en xarxa i treball comunitari amb els recursos del territori
 • Participar en el treball i les decisions de l’equip de professionals
 • Executar les tasques derivades de les àrees de funcionament i d’organització del servei

Per treballar com a Educador/a Social en Medi Obert és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements específics sobre infància en risc.
 • Domini de tècniques d’intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat.
 • Coneixements específics per al treball en medi obert.
 • Domini de tècniques d’intervenció grupal.
 • Coneixements d’innovació i creació en el treball grupal.
 • Coneixements dels recursos del territori per poder desplegar un treball en xarxa eficient. 

Competències Bàsiques:

 • Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Coneixements ofimàtics (Office 2000 i Outlook) a nivell d’usuari. 

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Gestió emocional, ja que l’atenció a joves en situació de vulnerabilitat persones  violència de gènere comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte emocional important.
 • Planificació i organització, es requereix una visió global de la feina i del procés de les persones ateses, per planificar i organitzar els processos i les accions a realitzar.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Educador/a Social en Medi Obert és imprescindible disposar de:

 • Grau en Educació Social
 • Certificat de Nivell C de català

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Formació / coneixements específics en:              

 • treball en medi obert
 • infància, joves i menors en risc  
 • serveis socials
 • treball grupal

  2) Experiència concreta i acreditada amb/en:

 • joves, especialment en medi obert
 • treball grupal

 

Què ofereix el mercat laboral?

 • Es poden generar ofertes d’aquest perfil professional tant de jornades parcials com de jornades complertes, d'entre 20h i 38,5h setmanals, subjectes a diferents tipus de modalitats contractuals.
 • El salari per a una jornada complerta de 38,5h setmanals correspon a 1.477,23 euros bruts mensuals en 14 pagues. Conveni d’Acció Social.

OFERIM:

 • Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les famílies.
 • Som una entitat que vetlla perquè tots/es els/les seus/ves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, se sentin motivats/des, escoltats/des i respectats/des.
 • Oferim flexibilitat horària i facilitem la conciliació professional i personal, així com mobilitat i creixement personal i professional dins l’entitat. Vetllem perquè els/les nostres professionals puguin tenir una carrera a la Fundació.