PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA Perfil professional

Descripció General

La Psicòloga especialista en violència masclista en l’àmbit de la parella és la figura professional responsable de fer l’acompanyament a les dones tant individual com grupal. 

 • És l'encarregada de:
 • Donar suport a les dones supervivents en el marc del projecte en el que s’ubica.
 • Coordinar i fer el desplegament del treball en xarxa amb els diferents recursos/professionals del territori implicats/des.
 • Portar a terme les tasques de gestió que el programa requereixi.

Per a aquest lloc de feina des de l’entitat es valora oportú que la persona que faci atenció a dones supervivents de violència masclista pugui ser una dona, per facilitar el vincle, l’empatia i el procés de recuperació.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Acompanyament a dones supervivents de violència masclista en el seu procés de recuperació:

 • Realitzar les accions d’acollida necessàries per tal de vincular les dones al servei
 • Realitzar entrevistes individuals d’atenció psicològica per al sosteniment dels processos d’empoderament personal i fer el seguiment dels casos
 • Realitzar sessions grupals per promoure l’empoderament personal i econòmic (en funció del programa)
 • Avaluar el risc de violència que pateixen les dones ateses al servei i actuar en conseqüència
 • Elaboració de metodologies i materials per al treball amb les dones
 • Capacitar a les dones per identificar situacions de desigualtat i discriminació de gènere així situacions de violència masclista
 • Afavorir l’adquisició d’eines i estratègies que promoguin el seu empoderament personal i l’autonomia en la presa de decisions
 • Desenvolupar accions (formació/sessions) de sensibilització

- Coordinació amb la xarxa de recursos i professionals especialitzats i/o que tenen relació amb la temàtica que s’aborda:

 • Coordinar-se i fer el seguiment dels casos amb es agents derivadors
 • Coordinar-se amb els serveis i les associacions relacionades amb la temàtica i desplegar amb aquests un treball en xarxa
 • Portar a terme accions de sensibilització (xerrades, tallers)
 • Promoure i dinamitzar accions comunitàries
 • Realitzar formació a professionals en matèria de violència masclista

- Desplegament de  tasques de gestió:

 • Suport en el disseny de projectes
 • Elaborar els informes de seguiment tant dels casos en concret com del projecte en general
 • Registre i recull de dades del projecte
 • Redacció de memòries de tancament

Per treballar com a Psicòloga especialista en violència masclista és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements amplis sobre perspectiva de gènere.
 • Coneixements amplis sobre violència masclista.
 • Coneixements de tècniques i estratègies d’atenció individual.
 • Coneixements de tècniques i estratègies per al treball grupal i les dinàmiques de grup.
 • Coneixements en metodologies d’atenció a dones des del model d’empoderament.
 • Coneixements del funcionament del treball en xarxa en l’àmbit de la violència masclista

Competències Bàsiques:

 • Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Coneixements ofimàtics (Office 2000 i Outlook) a nivell d’usuari.

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Gestió emocional, ja que l’atenció a dones supervivents de violència comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte emocional important.
 • Planificació i Organització, es requereix una visió global de la feina i del procés de les dones per planificar i organitzar l’acompanyament i la gestió administrativa.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.
 • Disposició i capacitat per a l’aprenentatge, per tal de mantenir-se al dia i permanentment actualitzat/da. 

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Psicòloga especialista en violència masclista és imprescindible disposar de:

 • Grau de Psicologia
 • Grau en una altra especialitat de les Ciències Socials (Pedagogia, Psicopedagogia o altres)
 • Formació específica en violència masclista (màster o postgrau)
 • Experiència prèvia en l'atenció a dones tant a nivell individual, com grupal i comunitari

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

Formació / coneixements específics sobre:

 • orientació sociolaboral
 • tècniques de dinàmiques de grup
 • perspectiva de gènere i interseccionalitat

 

Què ofereix el mercat laboral?

 • La jornada i els horaris en aquest cas poden variar molt en funció de cada oferta concreta i es poden oferir des de jornades complertes a jornades parcials o serveis per hores.
 • El salari per una jornada complerta és de 23.023,84€ bruts a l’any. 
 • Oferim la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.