TÈCNIC/A DE JUSTIFICACIONS ECONÒMIQUES Perfil professional

Descripció General

El/la Tècnic/a de justificacions econòmiques de projectes socials és el/la professional que realitza el seguiment i la justificació dels fons econòmics disponibles per a l’execució d’un projecte, desenvolupat per una entitat social a través de fons públics provinents de les diferents administracions (municipals, autonòmiques, estatals,  europees i de cooperació), com per entitats privades.

Actualment la majoria de tasques es realitzen mitjançant programes informàtics de gestió, de manera que s’ha de tenir coneixement del funcionament d’aquestes aplicacions. Cal personal qualificat amb destresa i capacitat de gestió ofimàtica en nivell avançat.

Dins la Fundació Surt és un perfil que s’integra en el Departament d’administració i justificació de l’entitat i depèn directament de la supervisió del/ de la Responsable de Justificacions econòmiques de l’entitat.

Per a la realització de contactes i col·laboracions en projectes subvencionats per la Comunitat Europea i projectes de cooperació internacional, es fa necessari la disposició d’un nivell alt d’anglès i es valorarà positivament el coneixement d’altres idiomes.

Cal disposar d’experiència prèvia en projectes europeus i de cooperació internacional i flexibilitat per viatjar puntualment.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Preparació / organització dels projectes

 • Recopilar la documentació i informació necessària per establir el seguiment econòmic del projecte
 • Establir la documentació necessària a utilitzar al llarg del projecte per facilitar la justificació final
 • Establir un calendari per fer entrega de la justificació dins els terminis i segons els requeriments del client finançador
 • Elaboració d’esborranys previs de justificacions, amb actualitzacions periòdiques per tenir preparada la informació per la memòria econòmica final

- Gestió econòmica i documental:

 • Donar resposta als requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades
 • Si és requisit de la subvenció la realització i superació d’auditoria externa, preparar la documentació econòmica per a la seva comprovació
 • Controlar i sistematitzar les factures i albarans generats al llarg del projecte per a la seva posterior digitalització i lliurament
 • Elaborar la memòria econòmica final en els formularis normalitzats requerits per cada client finançador

- Coordinació amb diferents agents:

 • Planificació del calendari de justificacions, en coordinació amb la responsable del departament
 • Reportar a la responsable la memòria econòmica final per a la supervisió i presentació de s’escau
 • Coordinació amb el tècnic de justificació de l’òrgan finançador per resoldre possibles dubtes sobre la documentació econòmica

Per treballar com a Tècnic/a de Justificacions Econòmiques és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Saber cercar la informació en les fonts de resolució i aprovació habituals dels projectes socials.
 • Conèixer en profunditat el sistema Excel per tal de generar documentació de control i seguiment, depenent dels criteris establerts per l’òrgan finançador.
 • Conèixer els sistemes de tramitació documental habituals per lliurar la documentació necessària (acceptació, revocació, desestimació, justificació, etc.).
 • Disposar de coneixements en comptabilitat per realitzar previsions i reajustament en els pressupostos si s’escau.
 • Conèixer les diferents tipologies de despesa computable depenent de la naturalesa d’aquesta (directa-indirecta, fixes-variables, etc.).
 • Conèixer la Llei General de Subvencions i la normativa a nivell europeu.

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics.
 • Anglès, nivell avançat de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.

Competències Transversals:

 • Planificació i organització, es indispensable per entregar la documentació dins els terminis establerts, disposar de períodes per a la realització del seguiment, preveure convocatòries, etc.
 • Treball en equip, per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta del departament dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.
 • Flexibilitat i adaptabilitat, per tal de donar resposta a les necessitats específiques de l’entitat, facilitar els canvis i adaptar-se a la metodologia estil d’intervenció.
 • Capacitat analítica, ja que cal anticipar-se o saber identificar possibles incidències en la gestió del projectes per tal de reconduir-les a nivell econòmic abans de la justificació final.

 

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Tècnic/a de justificacions econòmiques és imprescindible disposar de:

 • Diplomatura en Ciències Empresarials o similar i experiència mínima de 2 anys com a Tècnic/a de justificacions econòmiques (es valoraran també altres titulacions no universitàries, FPII, Grau Superior, si la persona té una experiència mínima de 5 anys en el camp de justificacions de projectes (licitacions i subvencions) socials locals i de Cooperació).
 • Coneixement de la Llei General de Subvencions i de la normativa a nivell europeu.
 • Disposar de bon coneixement de comptabilitat.
 • Disposar d'un nivell alt d’anglès.

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

Coneixements específics d'altres idiomes

 

Què ofereix el mercat laboral?

Fundació Surt ofereix la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva i ofereix:

 • JORNADA: Jornada laboral completa de 38.5h/setmanals.
 • CONTRACTE: Temporal amb possibilitat de continuïtat.
 • SALARI: 23.023,84 €  bruts anuals, segons conveni d’Acció Social.
 • HORARI: flexible establert principalment de matins i dues tardes (Divendres de 8:00 a 15:00h durant tot l´any).
 • LLOC TREBALL: Barcelona, oficina central de SURT.
 • Incorporació immediata.