TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS Perfil professional

Descripció General

El/La Tècnic/a en Relacions Laborals és el/la professional que executa els processos vinculats a les Relacions Laborals. També dóna suport en l’avaluació de les condicions laborals en processos de concurs públic, licitacions i subrogacions, d’acord amb la legislació laboral vigent, el Reglament de Règim Intern i les directrius del/la Responsable de Relacions Laborals, amb la finalitat d’aplicar adequadament les mesures disciplinàries i facilitar la presa de decisions sobre la viabilitat de nous Serveis i negocis.

El/La Tècnic/a en Relacions Laborals treballa i es relaciona de forma habitual amb les Directives i Direccions de serveis i és un perfil que s’integra en el Departament o Àrea de Persones de l’entitat. Depèn directament de la supervisió de la Direcció Tècnica de Relacions Laborals.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Executar i gestionar els processos de les relacions laborals:

 • Redactar documents disciplinaris i notificar sancions o faltes als treballadors, partint de l’adequada gestió documental i de la informació.
 • Iniciar i executar processos sancionadors, sota supervisió del/la Responsable de Relacions Laborals.
 • Preparar expedients judicials i expedients d’inspeccions laborals.
 • Tramitar els processos d’embargaments, incloent la resolució de consultes dels diferents organismes i dels treballadors.

- Donar suport en l’àmbit legal de caire laboral en subrogacions, licitacions i concursos:

 • Analitzar les normatives i les condicions dels nous convenis, i de qualsevol modificació legislativa en matèria de Relacions Laborals.
 • Donar suport en els processos d’anàlisi de les subrogacions, realitzant càlculs i quadres de subrogacions per concursos.
 • Estudiar i analitzar concursos i licitacions, donant suport per què Finances, els Serveis i/o negocis puguin realitzar càlculs de costos i estudis de viabilitat.

- Gestionar tràmits administratius i accions d’informació:

 • Donar resposta a sol·licituds i consultes dels Comitès d’Empresa, i els propis treballadors/es i la seva representació, mantenint-hi una adequada coordinació.
 • Realitzar tràmits administratius i de gestió vinculats a les jubilacions parcials.
 • Realitzar tràmits administratius i de gestió relacionats amb la retribució flexible.

Per treballar com a Tècnic/a en Relacions Laborals és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixement i aplicació de la legislació vigent en matèria de relacions laborals.
 • Saber analitzar la normativa dels convenis i modificacions legislatives al respecte.
 • Saber gestionar i executar els processos de les relacions laborals.
 • Saber realitzar càlculs laborals avançats: indemnitzacions,  subrogacions, etc.
 • Coneixements legals per l’assessorament de licitacions.
 • Coneixement i aplicació dels mecanismes de comunicació i assessorament als òrgans de representació interna (Ex. Comitè Empresa, etc.).
 • Saber realitzar els tràmits administratius vinculats als diferents conceptes laborals (jubilacions, subrogacions, retribucions, etc).
 • Coneixements sobre l’aplicació de la Llei de PRL.

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

Competències Transversals:

 • Planificació i organització, és indispensable per presentardocumentació i executar-la dins els terminis establerts, i per poder assolir els objectius establerts.
 • Capacitat analítica, ja que cal aplicar els coneixements del marc normatiu i realitzar i/o assessorar en càlculs numèrics. També per realitzar l’assessorament de diferents conceptes laborals als òrgans de representació interna.
 • Negociació, per tal d’aconseguir acords satisfactoris entre/amb els treballadors/es i els òrgans de representació interna.
 • Comunicació, per tal d’aconseguir entendre les demandes internes dels/les treballadors/es i de les Directives/Direccions de Serveis per poder aportar valor a la organització.
 • Treball en equip, per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta de departaments dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.

 

Perfil formatiu i laboral

Per treballar com a Tècnic/a en Relacions Laborals, és imprescindible disposar d’un d’aquests estudis:

 • Grau en Dret
 • Grau en Relacions Laborals

 És requisit imprescindible disposar de coneixements de la legislació laboral vigent, així com de Relacions Laborals.

 Per a la realització d’aquesta feina es busca un professional amb experiència mínima de 2 anys com a Tècnic/a en Relacions Laborals.

Què ofereix el mercat laboral?

Oferim la possibilitat de formar part d’un equip de treball innovador, participatiu, proper i socialment responsable.

 Principals condicions laborals que s’ofereix:

 JORNADA:  Complerta de 40h setmanals

 CONTRACTE:  6 mesos

 SALARI: inicial 21.500€ brut/any i revisable als 6 mesos (24.000€ brut/any)

 HORARI:  matins i dues tardes a pactar i concretar

 LLOC TREBALL: Barcelona