COORDINADOR/A PROGRAMES DE FORMACIÓ Perfil professional

Descripció General

El/la Coordinador/a de Programes Formació és la figura professional responsable de:

 • Seleccionar i dissenyar noves propostes formatives de cara a ampliar la línia de formació.
 • Elaborar el pla de formació dels programes.
 • Planificar i organitzar l’execució dels cursos formatius d’acord amb els objectius marcats en el disseny del projecte, assegurant que es compleixen els criteris de qualitat interns i la normativa del client fiançador.
 • Coordinar i supervisar l’execució del projecte i participar en la realització de les accions, d’acord amb el disseny i la planificació del projecte.
 • Coordinar l’equip del curs i supervisar la comunicació entre el conjunt de professionals interns i externs per tal d’assolir els objectius planificats.
 • Cercar centres i empreses del sector per a la realització de les pràctiques de l’alumnat.
 • Gestionar, planificar i organitzar íntegrament el procés de pràctiques de l’alumnat en les empreses assignades.
 • Avaluar i desenvolupar l’acció tutorial i l’execució del projecte seguint els criteris de qualitat.
 • Coordinar i gestionar l’execució i seguiment del programa amb l’equip tècnic del SOC incorporant la informació necessària als aplicatius previstos (GIA, Qbid,...).

El/la Coordinador/a de programes de formació forma part de l’equip de professionals de l’entitat, treballa sota la responsabilitat directa del/a Responsable d’Àrea i té responsabilitat en relació a l’equip tècnic que coordina.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Dissenyar, planificar i organitzar l’execució del programa:

 • Planificar l’execució del/s curos de formació elaborant el pla de treball per assegurar l’assoliment dels resultats previstos en el disseny i en el pla de treball de l’àrea.
 • Organitzar les accions de difusió i selecció de participants determinant qui i cm s’han de realitzar.
 • Identificar i planificar les necessitats de recursos humans i materials necessaris per a l’execució del/s cursos i gestionar la seva adjudicació al projecte d’acord amb els procediments establerts en els processos de Planificació del Projecte i Planificació de recursos.
 • Planificar el registre de dades i elaboració dels informes referents a l’execució, avaluació i tancament del projecte d’acord amb el disseny aprovat, transmetent a les tècniques i expertes del projecte les indicacions corresponents.

- Coordinar i supervisar l’execució del projecte i participar en la realització d’accions, segons el disseny i la planificació realitzada:

 • Supervisar la correcta gestió de la documentació demanada pel client finançador, assegurant que es compleixen les seves instruccions i normatives.
 • Recollir i registrar regularment les dades relatives a l’execució del projecte, en les plataformes i aplicatius existents d’acord amb les indicacions del client finançador, el pla de treball i els criteris de qualitat recollit en els processo que siguin d’aplicació.
 • Supervisar la realització del seguiment administratiu del projecte i la implementació del pla de treball.
 • Realitzar el seguiment financer del projecte, revisant els informes pressupostaris mensuals, comunicant a la coordinadora de l’àrea els canvis i les incidències que puguin produir-se.
 • Participar de manera proactiva en les reunions de coordinadores de projectes de l’àrea per integrar el conjunt de les tasques en el pla general de l’àrea i cooperar per a l’assoliment dels objectius planificats.

- Coordinar l’equip del programa i supervisar la comunicació amb el conjunt de professionals interns i externs:

 • Coordinar i supervisar la recollida i anàlisi de la informació sobre els recursos externs que sigui rellevant i/o necessària per a l’execució del programa i l’assoliment dels objectius.
 • Coordinar i donar suport a l’equip docent del projecte, aportant i contrastant amb la resta de professionals de l’equip la informació rellevant referent al procés formatiu de l’alumnat.
 • Gestionar i facilitar a l’equip docent els materials necessaris per al desenvolupament del programa i fer les gestions internes necessàries amb amb altres departaments de l’entitat.
 • Coordinar la supervisió de l’execució de la formació i abordar les situacions que requereixin de la seva implicació per tal de garantir el bon funcionament del programa.
 • Coordina, supervisa i dóna suport a l’equip de tècniques i expertes del/s cursos per a la correcta implementació de les metodologies de treball.

- Liderar i gestionar tots els aspectes que impliquin la realització de les pràctiques de l’alumnat:

 • Cercar les entitats i empreses col.laboradores dins el sector prioritari de la formació, per a la realització de les pràctiques formatives. Així com d’altres actuacions que ho requereixin (sortides, visites,...).
 • Elaborar els convenis de pràctiques i signar amb les empreses, així com tota la part de comunicació i activació dins de les plataformes i aplicatius específics del programa.
 • Organitzar, coordinar i/o executar les accions de seguiment tutorial i acompanyament de l’alumnat tant en el període formatiu com en el de pràctiques, així com la coordinació i relació amb les entitats i empresescol.laboradores.
 • Fer de manera conjunta amb l’alumnat l’adjudicació del lloc de pràctiques així com l’horari segons la disponibilitat i preferències dels participants dins de l’oferta de llocs disponibles.
 • Supervisar l’execució de les accions formatives, així com garantir la qualitat en la formació i els processos de treball i recollir la valoració de l’empresa i de les alumnes i incorporar dins l’aplicatiu informàtic previst pel finançador.

- Seleccionar i dissenyar noves propostes formatives:

 • Revisar el catàleg de formacions i fer propostes de noves formacions a realitzar segons els criteris i públics als que volem accedir en coordinació amb la Responsable de l’Àrea.
 • Revisar els tràmits necessaris per a l’acreditació d’aules i accions formatives, actualitzar la informació de l’entitat i fer propostes de noves especialitats a la Responsable de l’Àrea.
 • Revisar els plans formatius assignats a l’entitat i actualitzar si és necessari per complir els requisits de les normatives vigents.
 • Dissenyar i elaborar els plans formatius nous que s’acordin en les reunions d’Àrea, comptant amb el suport d’altres departaments quan sigui necessari.

- Avaluar i desenvolupar l’acció tutorial i l’execució del projecte seguint els criteris de qualitat:

 • Realitzar les accions d’avaluació de l’execució del projecte previstes en el disseny del mateix, d’acord amb els criteris de qualitat definits.
 • Realitzar l’avaluació regular del grau de satisfacció de les usuàries, segons el previst e el disseny i/o el pla de treball del projecte (qüestionaris de satisfacció, avaluació de competències i altres).
 • Coordinar i realitzar l’avaluació de les expertes externes –avaluació de les usuàries, autoavaluació i avaluació de la responsable- que paticipin en l’execució del projecte seguint el procediment recollit en el procés de tancament i en el de recursos humans.
 • Avaluar la pròpia execució professional en relació a les funcions i competències definides e el lloc de treball i coordinar i realitzar l’avaluació de l’equip.
 • Participar en les accions de formació que la responsable de l’àrea consideri necessàries per a la correcta execució del projecte i la millora de la competència professional.
 • Identificar, recollir i transmetre les incidències internes i externes seguint els criteris i les pautes definides en el procés d’incidències.
 • Recollir i analitzar les dades de seguiment de l’execució corresponents a les funcions i tasques pròpies i elaborar l’informe final identificant els punts crítics i les propostes de millora.

Per treballar com a Coordinador/a de programes de formació és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements de les polítiques i la normativa de formació ocupacional i formació amb certificat de professionalitat.
 • Coneixements del sector i perfil professional el mercat laboral del projectes a desenvolupar (dinamització comunitària).
 • Coneixements i domini sobre les plataformes de gestió de programes formatius del SOC (Gia i Qbid).
 • Coneixements bàsics sobre legislació laboral relacionada amb la inserció.
 • Coneixements i saber utilitzar metodologies de disseny i gestió de la formació.
 • Coneixements i saber utilitzar tècniques bàsiques de selecció de personal.
 • Coneixements i saber utilitzar tècniques de dinàmiques de grup.
 • Coneixements i saber utilitzar tècniques de comunicació.

Competències Bàsiques:

 • Català, nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.
 • Castellà, nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.
 • Coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

Competències Transversals:

 • Pensament analític, per detectar i analitzar noves necessitats del mercat laboral per proposar noves accions formatives.
 • Lideratge,  per coordinar l’equip del programa i gestionar les pràctiques de l’alumnat.
 • Iniciativa, per proposar noves accions formatives o reformulació de les actuals.
 • Capacitat de gestió, per la documentació que es genera i els tràmits de gestió associats al programa amb el client finançador.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvi.  

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Coordinador/a de programes de formació és imprescindible disposar de la següent formació:

 • Estudis universtaris de l'àrea social

 

Per treballar com a Coordinador/a de programes de formació és imprescindible disposar d’experiència prèvia en la coordinació de programes de formació.

Normalment es demana una experiència mínima d’un any en la coordinació de programes de programes de formació i experiència i coneixements dels aplicatius Qbid i Gia. També és valora l’experiència en coordinació d’equip de docents i plans formatius, coordinació i gestió de desenvolupament de cursos i suport a l’alumnat, gestions i coordinacions amb el client finançador, equip tècnic del SOC; cercar entitats i empreses col.laboradores per a la realització de pràctiques i signatura de convenis així com el seguiment de les pràctiques e les entitats i empreses del sector de dinamització comunitària; avaluació, tancament i memòria del programa; disseny de nous plans formatius.

Què ofereix el mercat laboral?

Oferim la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva

Normalment s’ofereixen jornades complertes tot i que pot variar, en funció de la licitació.

L’horari de jornada complerta és de matins i tardes.

El salari se situa al voltant dels 22.000 euros bruts anuals. Conveni d’Acció Social.

Tipus de contracte: Obra i Servei