DINAMITZADOR/A COMUNITARI/A Perfil professional

Descripció General

El/La Dinamitzador/a Comunitari/a és la figura professional responsable del desenvolupament d’iniciatives comunitàries de suport i cura per a la inclusió i cohesió de la població de barris.

Habitualment porta a terme dinamització comunitària d’activitats, dinamització d’espais de treball tècnic i ciutadà i/o dinamització de tallers participatius amb veïnatge per l’elaboració de detecció de necessitats. 

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Planificar i organitzar activitats d’intervenció comunitària:

 • Dissenyar i organitzar activitats d’apropament, connexió i vinculació amb el/s grup/s  comunitari/s com per exemple associacions veïnals.
 • Contactar amb grups diana de caire comunitari per iniciar el plantejament de la intervenció per establiment del vincle.
 • Acompanyar en el desenvolupament del projecte definit i fer-ne el seguiment.
 • Realitzar i avaluar l’evolució del treball del/s grup/s conformat/s. 

- Impulsar, dinamitzar i acompanyar els grups comunitaris establerts:

 • Configurar i dinamitzar un espai de treball compartit entre recursos i serveis i entitats i associacions del territori per a l’elaboració d’una diagnosi  de cura i participació del veïnatge, fruit del que aporti el grup creat.
 • Capacitar i donar eines per a que el grup pugui desenvolupar les seves tasques.
 • Generar connexions a partir del desenvolupament d' accions de contacte que es faran des del grup conformat amb altres agents del territori, com  veïns/veïnes, per tal d’identificar necessitats  i vincular-les a la xarxa de recursos i serveis del territori. 
 • Acompanyar en la dinamització i desenvolupament d'iniciatives comunitàries i veïnals de suport i cura identificades durant el procés de connexions amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats detectades i de promoure la interrelació/convivència.
 • Dinamitzar espais d’interrelació i convivència al llarg dels programes per la promoció de la participació i la convivència.

- Participar del/en el treball en xarxa:

 • Donar suport a l’equip  de treball interdisciplinar en la connexió i treball comunitari dels col.lectius que conformen la comunitat.
 • Fomentar el treball en xarxa i treball comunitari amb els recursos del territori.
 • Participar en el treball i les decisions de l’equip de professionals.
 • Executar les tasques derivades de les àrees de funcionament i d’organització del servei. 

Per treballar com a Dinamitzador/a Comunitari/a és necessari disposar de les següents competències:

 Competències Tècniques:

 • Coneixements específics sobre sobre disseny, execució i avaluació de  projectes comunitaris.
 • Coneixements de tècniques i instruments d’ informació i difusió en la dinamització comunitària.
 • Coneixements específics d’interculturalitat.
 • Coneixements de mediació i gestió de conflictes entre agents comunitaris.
 • Domini de tècniques  de dinamització i d’intervenció grupal.
 • Coneixements d’innovació i creació en el treball grupal.
 • Coneixements dels recursos del territori per poder desplegar un treball en xarxa eficient

Competències Bàsiques:

 • Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Coneixements ofimàtics (office 2000 i outlook) a nivell d’usuari. 

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Lideratge, per tal de gestionar equips de treball amb professionals i associacions.
 • Planificació i Organització, es requereix una visió global de la feina i del procés de les persones per planificar i organitzar els processos i les accions a realitzar.
 • Autonomia, per tal de  funcionar de forma independent i per prendre decisions en cada moment.
 • Capacitat de resolució, per tal de gestionar eficaçment les situacions que es poden derivar en el treball comunitari entre els diferents agents.

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Dinamitzador/a Comunitari/a és imprescindible disposar de titulació universitària:

 • Educació Social
 • Treball Social
 • Pedagogia
 • Psicologia
 • Sociologia

 Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

- Formació/coneixements de treball comunitari, promoció de participació social del veïnatge i associacions.

Per treballar com a Dinamitzador/a Comunitari/a es requereix experiència prèvia d'un any en processos d’ acció participada i promoció comunitària (diagnòstic comunitari, anàlisi de xarxes socials, planificació estratègica i acció comunitària).

Què ofereix el mercat laboral?

Oferim la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva

Es poden oferir jornades complertes, però habitualment és generen més jornades parcials, tot i que pot variar, en funció de la licitació.

L’horari de jornada parcial és de matins, tot i que es demana flexibilitat ja que en algun moment han de fer alguna tarda i molt esporàdicament,algun treball de cap de setmana.

El salari se situa al voltant dels 10860 euros bruts anuals per una jornada de 20h. Conveni d’Acció Social.

Tipus de contracte: Obra i Servei