INTEGRADOR/A SOCIAL Perfil professional

Descripció General

L’Integrador/a Social és la figura professional responsable de programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social mitjançant la valoració de la informació obtinguda sobre cada cas i la determinació i aplicació de les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

Aquest/a professional habitualment treballa amb l’objectiu de donar resposta a necessitats socials dels col.lectius vulnerables i/o risc d’exclusió social: infància, adolescents, dones, immigrants, famílies, persones grans i inclús a la mateixa comunitat.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

Programa, organitza i avalua intervencions per la integració social:

 • Obté informació dels casos assignats i segons les diferents fonts d’informació mitjançant els informes de derivació.
 • Elabora la intervenció a realitzar segons el cas i les particularitats del mateix.
 • Estableix el procediment d’atenció de cada cas, segons el programa d’intervenció establert.
 • Gestiona los recursos de la intervenció segons els objectius establerts.
 • Avalua el programa d’intervenció de cada cas i les possibles noves adequacions a establir segons les necessitats d’integració social.

Organitza i acompanya les activitats diàries i  d’atenció segons els casos:

 • Executa les accions d’acollida al servei.
 • Entrena les persones en l’adquisició de capacitats d’autonomia personal i social.
 • Organitza i gestiona les necessitats de les unitats de convivència assignades, tan les logístiques com les d’atenció als/les usuaris/es a nivell de suport emocional i personal.
 • Estimula la comunicació amb els/les usuaris/es i afavoreix les relacions interpersonals.
 • Aplica tècniques i procediments d’avaluació per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les capacitats d’autonomia social i personal dels casos assignats, com de les unitats de convivència assignades.

Coordinació amb la xarxa de recursos i professionals especialitzats i/o que tenen relació amb la temàtica que s’aborda: 

 • Coordinar-se i fer el seguiment dels casos amb es agents derivadors.
 • Coordinar-se amb els serveis i les associacions relacionades amb la temàtica i desplegar amb aquests un treball en xarxa.
 • Portar a terme accions de sensibilització.
 • Dinamitzar accions comunitàries.

- Desplegament de  tasques de gestió:

 • Elabora els informes de seguiment dels casos assignats.
 • Organitza la documentació de la intervenció de l’àrea assignada.
 • Registre i recull de dades de la unitat de convivència assignada per a la posterior integració de les mateixes en les memòries anuals o segons l’operativa interna establerta.

Per treballar com a Integrador/a social és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

Coneixements amplis sobre col.lectius vulnerables i/o en risc d’exclusió social.

Coneixements específics sobre infància-adolescència en risc.

Coneixements amplis sobre perspectiva de gènere i violència masclista.

Domini de tècniques d’intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat.

Coneixements de tècniques i estratègies d’atenció individual.

Coneixements de tècniques i estratègies per al treball grupal i les dinàmiques de grup.

Competències Bàsiques:

Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.

Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.

Coneixements ofimàtics (Office 2000 i Outlook) a nivell d’usuari.

Competències Transversals:

Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.

Gestió emocional, ja que l’atenció a persones en risc d’exclusió social comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte emocional important.

Treball en equip, per tal de portar activitats conjuntes amb la resta de persones del mateix equip de treball.

Planificació i Organització, es requereix una visió global de la feina i del procés de les dones per planificar i organitzar l’acompanyament i la gestió administrativa.

Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Integrador/a social  és imprescindible disposar de la següent formació:

 • Cicle(s) formatiu(s) de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, com ara el Grau Superior d’Integració Social.
 • Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la Comunitat: Mediació Comunitària(Nivell 3).
 • Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la Comunitat: Dinamització Comunitària (Nivell 3).

 

Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

Formació/Coneixements sobre perspectiva de gènere i violència masclista.

Formació/Coneixements en col.lectius vulnerables com infància, joves i dones i menors en risc d’exclusió social.

Formació/Coneixements en Serveis Socials.

Formació/Coneixements específics sobre tècniques de dinàmiques de grup.

Què ofereix el mercat laboral?

Oferim la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.

La jornada i els horaris en aquest cas poden variar molt en funció de cada oferta concreta i es poden oferir des de jornades complertes a jornades parcials.

El salari per una jornada complerta és de 19.877,64€ bruts a l’any.