EDUCADOR/A INFANTIL Perfil professional

Descripció General

L'Educador/a Infantil o Tècnic/a en Educació Infantil és la figura professional encarregada de  dissenyar, programar, executar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Aquest/a professional empra metodologies d'ensenyament i aprenentatge  per facilitar: el desenvolupament de l'autonomia,  l’expressió,  comunicació i interacció dels/les nens/es de 0 a 6 anys, ja que durant aquesta etapa vital és quan les persones desenvolupen les seves capacitats físiques, intel·lectuals i personals.

Habitualment el Tècnic/a en Educació Infantil desenvolupa la seva activitat laboral en:

§  L’àmbit formatiu, per tal de transmetre coneixements, competències i valors, mitjançant tècniques d'aprenentatge i procediments pedagògics, desenvolupant l’activitat al centre escolar ja sigui de titularitat públic o privat/concertat.

§  L’àmbit sociocomunitari, per tal de proporcionar suport i eines per millora de la qualitat de vida dels infants en els àmbits familiar i social.  Pot exercir l’activitat en el sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. Educadors/es en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals. Habitualment desenvolupant la seva activitat en centres oberts i/o altres espais municipals o depenents de l’oferta de Serveis Socials.

§  L’àmbit lúdic, en programes o activitats de lleure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector. També poden exercir com a animadors/es d’activitats adreçades a infants en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Educador/a Infantil és imprescindible disposar d’alguna de les següents formacions:

 

ü  Grau en Educació infantil o primària

ü  Grau en Pedagogia o Grau en Psicologia

ü  Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis socioculturals i a la comunitat - Grau Superior: Educació Infantil

ü  Certificat de Professionalitat de la Família d’Activitats Físiques i Esportives: Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat (Nivell 3), per exercir en l’àmbit específic de l’especialització.

 

Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

 

ü  Màster Universitari en Psicologia General Sanitària o Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

L'experiència laboral pot ser un requisit a valorar, però no imprescindible, doncs l’entrada a la Borsa de Treball del Departament d’Ensenyament no cal per poder optar a una plaça. En el cas de ser valorable es contemplen les experiència en espais com Es valora centres d'educació infantil, llars d’infants, centres i espais de lleure i a programes d'atenció a la primera infància.

Què ofereix el mercat laboral?

§  TIPUS DE CONTRACTE: Es poden generar contractes a jornada parcial i jornades a temps complert en funció del servei prestat

§  JORNADA: Tant pots trobar jornades complertes com parcials, depenent del centre i l’horari d’activitat

§  HORARI: Habitualment de 8:30 a 12:30 i de 15 a 17h per als centres educatius i horaris de 16 a 20h en centres d’atenció a la infància

§  SALARI: La retribució oscil·la entre els 15.000 i 22.000 euros bruts anuals

§  MOBILITAT: no es requereix per aquest tipus de feina