TÈCNIC/A DE MEDIAMBIENT Perfil professional

Descripció General

És el/la professional que en l’àmbit mediambiental, s’encarrega d’elaborar projectes i inspeccionar activitats i instal·lacions amb l'objectiu de preservar i protegir el medi ambient i l’entorn natural de la corporació d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic. També realitza el seguiment i control de les activitats de l’empresa des d’una òptica ambiental, considerant vectors ambientals implicats a l’activitat. Implanta i manté un sistema de gestió ambiental de complexitat variable, adapta i introdueix innovacions tècniques i organitzatives que milloren la competitivitat de l’empresa i desenvolupa tasques de formació i sensibilització interna a l’aspecte ambiental.

Acostuma a desenvolupar la seva ocupació contractat per l’administració pública (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials, etc.), així com per empreses del sector (consultories, empreses de gestió de residus i energia).

Es tracta d’una ocupació que pot compaginar la feina d’oficina així com l’activitat en espais oberts per la recollida de mostres, mesures en dispositius exteriors, avaluació d’incidents del medi, etc.

Les persones afins a aquest camp focalitzen els seus interessos professionals en la preservació, millora o restauració de l'entorn (vegetació, fauna, flora), tant en nuclis urbans, com en espais naturals. Algunes de les activitats representatives d'aquest camp són la detecció, anàlisi i control d'elements contaminants, la realització de mesures i controls sobre variables climàtiques o mediambientals i la reducció dels efectes nocius de l'activitat humana sobre el medi ambient. El desenvolupament d'aquestes activitats suposa un coneixement de l'entorn, per a la seva planificació i explotació, i de la normativa mediambiental.

Les petites empreses compaginen les tasques específiques pròpies de la gestió ambiental amb d’altres associades a la qualitat o la seguretat laboral.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

El mercat laboral, especialment les administracions públiques demanden que la persona disposi de formació universitària en Ciències Ambientals, Biologia, Geografia, Química, o qualsevol Enginyeria Tècnica. (també altres carreres cientificotècniques).

Dins del que és la formació professional reglada trobem:

- CFGS Tècnic o tècnica superior en Educació i Control Ambiental

En relació a l’oferta formativa dels Certificat de Professionalitat,  dins de la família de Seguretat i Medi Ambient trobem:

- Certificat Professionalitat, nivell 3: Gestió ambiental

- Certificat Professionalitat, nivell 3: Interpretació i educació ambiental

- Certificat Professionalitat, nivell 2: Gestió de residus urbans i industrials

 

A NIVELL LABORAL

Generalment es demana experiència prèvia en gestió de projectes mediambientals, encara que no és un requisit imprescindible.

Si que és important tenir en compte que, al ser una ocupació molt relacionada amb l’administració i la convocatòria de concursos públics l’experiència prèvia és un dels factors que sumen mèrits.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Habitualment a l’administració trobaràs places inicialment temporals (de 12 mesos) o convocatòries de plaça publica (indefinits). A l’empresa privada, acostumen a tenir caràcter estable, no susceptible a estacionalitat.

JORNADA: Generalment jornades completes (37.5 hores o 40 hores)

HORARI: Habitualment horaris de dilluns a divendres, en horari d’oficina (partit)

SALARI: Els salaris oscil·len entre els 25.000 i els 36.000€ bruts anuals. 

MOBILITAT: Generalment es demana possibilitat de mobilitat al territori per a realitzar les recollides de mostres i realitzar les mesures de control pertinents, per tant un requisit habitual és el tenir vehicle propi o carnet B.