TREBALLADOR/A SOCIAL Perfil professional

Descripció General

El/La Treballador/a Social és la figura professional responsable de promoure el benestar de persones, grups i comunitats, facilitant la cohesió social en períodes de canvi i donant suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els/les usuaris/es, institucions i professionals.

 Per algunes persones:

- Les situacions de conflicte o canvi afecten la seva capacitat d'autonomia i d'autosuficiència i necessiten ajut i orientació.

- D'altres necessiten assistència, suport i protecció.

 El/La Treballador/a Social dóna resposta a aquestes necessitats mitjançant la contribució a la promoció de la cohesió social, tant a través d'un treball preventiu, com donant resposta als problemes socials.

PRINCIPALS FUNCIONS I TASQUES ASSOCIADES A AQUEST PERFIL PROFESSIONAL:

- Diagnòstic i intervenció amb joves, menors infants i/o famílies:

 • Realitzar l’entrevista d’acollida, per recollir les dades socials i familiars,
 • Realitzar i/o participar en l’anamnesi per recollir les dades de la història de l’infant en l’àmbit social i familiar.
 • Realitzar l’exploració social i el diagnòstic social, en els casos que ho requereixin.
 • Participar i/o intervenir en el procés de diagnòstic interdisciplinar.
 • Participar en l’entrevista de devolució del diagnòstic interdisciplinar en els casos on hi hagut intervenció en l’àmbit social.
 • Informar i orientar sobre els mitjans legals i recursos socials existents.
 • Acompanyar, formar i donar suport a les famílies, segons la realitat biopsicosocial de l’infant i facilitant la seva adaptació
 • Donar suport a les famílies per aprendre a reconèixer i contenir els estressors psicosocials.
 • Elaborar el pla de treball, en l’àmbit de la seva competència, i consensuar-lo amb la família.
 • Realitzar el tractament social a un nivell d’intervenció medi-família-infant, mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.
 • Realitzar el seguiment dels compromisos acordats amb les  famílies.
 • Participar en la orientació multidisciplinar i de suport/acompanyament a la criança, i cura per al desenvolupament de l’infant.
 • Treballar el vincle de la família al servei.
 • Elaborar els informes d’infamnt/família, segons li correspongui.
 • Participar en la creació, gestió i dinamització de grups de pares, individualment o conjuntament.
 • Participar en el procés de finalització de la relació terapèutica dels casos que no requereixen derivació i desvinculació del servei.
 • Participar en el procés de derivació a altres recursos, si es considera necessari, de l’infant i la família.

- Coordinació amb els/les diferents professionals del centre:

 • Vetllar perquè el procés d’atenció a l’infant i la seva família compleixi els procediments establerts.
 • Fomentar l’adequada coordinació entre la família i el servei, així com  donar resposta als suggeriments.
 • Participar activament a les reunions interdisciplinàries així com en les formacions planificades.
 • Participar en l’elaboració de la memòria d’activitat, i aplicar les  revisions i actualitzacions dels protocols pertinents, segons normativa.
 • Participació en les reunions de valoració interdisciplinar de casos.
 • Contribuir a l’equip i servei per a la consecució del objectius, segons els estàndards i indicadors de qualitat establerts, així com la qualitat assistencial.

- Treball en xarxa amb altres professionals externs al centre:

 • Participar en el treball en xarxa amb professionals del territori i circuit d’atenció preestablert, per tal d’establir els  mecanismes de prevenció i intervenció comunitària pertinents.
 • Participar en projectes de sensibilització, detecció i prevenció a la comunitat.
 • Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o privat dels àmbits educatiu, sanitari i social, segons correspongui.
 • Conèixer els recursos i institucions del territori relacionats amb la primera infància. 

Per treballar com a Treballador/a Social és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements específics sobre perspectiva sistèmica.
 • Coneixements sobre infància en risc.
 • Domini de tècniques d’intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat.
 • Coneixements de les tècniques de mediació.
 •  Domini de tècniques d’intervenció grupal.
 •  Domini de metodologies per la formació.
 • Coneixements dels recursos i circuits del territori per poder desplegar un treball en xarxa eficient. 

Competències Bàsiques:

 • Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.
 • Coneixements ofimàtics (office 2000 i outlook) a nivell d’usuari. 

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Gestió emocional, ja que l’atenció a famílies/infants  comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte emocional important.
 • Negociació, per tal de gestionar acords amb els diferents interlocutors: famílies, professionals de diferents disciplines, etc.  
 • Capacitat analítica, per tal d’analitzar els diferents components dels diferents caso , així com alternatives que es poden plantejar.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Treballador/a Social és imprescindible disposar del Grau:

 • Treball Social

 Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

 • Formació/coneixements específics en infància, joves i menors en risc.
 • Formació/coneixements en treball amb famílies.
 • Formació/coneixements específics en perspectiva sistèmica/treball familiar sistèmic.
 • Formació/coneixements específics en competències parentals.
 • Formació/coneixements específics en serveis socials.
 • Formació/coneixements específics en treball grupal.
 • Formació/coneixements respecte diversitat funcional, necessitats especials i necessitats educatives especials.
 • Formació/coneixements en pèrdues o dols.

Per treballar com a Treballador/a Social es valora experiència mínima de 2-3 anys en treball amb infància, joves i menors en rics i  amb famílies. De forma habitual, es demana experiència en serveis d’acolliments i/o en el circuit d’infància en risc.

Es valorarà també experiència concreta i acreditada en el treball grupal.

Què ofereix el mercat laboral?

La jornada complerta per a aquest lloc de feina és de 38, 5 hores. Es poden generar ofertes d’aquest perfil professional tant de jornades parcials com de jornades complertes i també subjectes a diferents tipus de modalitats contractuals.

Salari per a una jornada complerta correspon a 1.763,28 euros bruts mensuals en 14 pagues. Conveni d’Acció Social.

OFERIM:

Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les famílies.

Som una entitat on vetlla perquè totes les seves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, es sentin motivades, escoltades i respectades.

Som una entitat que ofereix flexibilitat horària i facilita la conciliació professional i personal. Oferim mobilitat i creixement personal i professional dins l’entitat.