JURISTA Perfil professional

Descripció General

El Jurista és la figura encarregada d’assessorar a les dones en totes els temes legals que li afectin en relació al seu procés de violència masclista.

Aquest perfil s’integrarà dins de l’equip multidisciplinari del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE), el que  és un servei que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles. També incideixen en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.

L’equip professional multidisciplinari està integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social, dret, inserció laboral i administració.

Els objectius específics del SIE són:

- Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut.

- Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència.

- Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones. Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Subdirecció General de Lluita contra la Violència Masclista així es determini.

 

FUNCIONS I TASQUES:

§  Assessorar a les dones en tots els temes legals que li afectin:

- Orientar i assessorar sobre denúncies per maltractament

- Orientar i assessorar sobre els procesos de separació i divorci

- Orientar i assessorar sobre processos de guardia i custodia de fills i filles

- Orientar i assessorar sobre mesures cautelars o provisionals

 

Facilitar representació legal:

- Facilitar la representació legal de les dones ateses

- Orientar i assessorar sobre procediments judicials

- Gestió de tràmits judicials

 

Realitzar l’acompanyament personalitzat:

- Realitzar acompanyament de les dones usuàries

- Realitzar seguiment dels casos i els processos judicials

- Seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia que corresponguin

- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o en els servei d’acolliment d’urgències.

 

§  Coordinació amb les resta de l’equip del SIE:

- Coordinar-se amb l’equip per tractar els casos

- Assessorar a l’equip professional del servei

- Gestionar la documentació necessària

- Participar en els processos de treball de l’equip

 

Perfil formatiu i laboral

A nivell formatiu: Per a treballar com a jurista és imprescindible la titulació de Dret.

A nivell laboral: Per treballar al servei del SIE cal disposar d’experiència en dret en família i penal Perspectiva de gènere, així com un mínim de 3 anys d’experiència en treball amb dones)

Què ofereix el mercat laboral?

Contracte d'obra  i servei

Jornada de 38,5h/setmanals de dilluns a divendres

Horari de 9:30h a 14:00h i de 16:00h a 19:30h

Salari de 23.023,84€ bruts anuals (1.644,56€ bruts mensuals x 14 pagues)