DIRECCIÓ Perfil professional

Descripció General

La Direcció del Centre Residencial assumeix les funcions específiques que es deriven del nivell de responsabilitat i competencial definit en els reglaments que li són d’aplicació . La Direcció assumeix la responsabilitat del funcionament del Centre i l’atenció i educació dels/les residents acollits/des. Les seves funcions han de donar resposta per tal de garantir aquest nivell de responsabilitat.

Normalment la Direcció del Centre Residencial treballa al mateix centre residencial, tot i que sovint es desplaça a la central per reunions de seguiment amb la Direcció General i a visites a clients i/o organismes oficials.

La Direcció del Centre Residencial forma part de l’equip de professionals del propi centre residencial i de l’entitat, i habitualment treballa sota la responsabilitat directa del/a Direcció General. 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Director/a de centre residencial és imprescindible disposar de titulació de l’àmbit de les ciències socials, com:  

 • Grau en Ciències Socials
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Psicopedagogia
 • Grau en Educació Social

Habitualment es demana en Nivell C de català i és molt valorable disposar de coneixements d’altres idiomes.

 Es valora, per a aquest lloc de feina:

 • Formació/coneixements específics en infància i adolescència en risc.
 • Formació/coneixements específics de violència de gènere i/o violència masclista.
 • Formació/coneixements específics en diversitat funcional.
 • Formació/coneixements específics tècniques i estratègies de lideratge, així com de planificació estratègica.
 • Formació/coneixements específics gestió de projectes socials: disseny, execució, avaluació, etc.
 • Formació en gestió i contenció emocional així com en eines de mediació i negociació.

Per treballar com a Director/a de centre residencial es valora experiència prèvia en la Direcció de centres residencials, educatius, entitats socials i similars.

Normalment es demana una experiència mínima de tres anys en la Direcció de centres socioeducatius i/o residencials i gestió d’equips,  i concretament en: centres socioeducatius, centres d’acollida, CRAE'S  i en la xarxa de protecció de menors. També se sol demanar 2 anys d’experiència en gestió d'equips i de projectes així com experiència prèvia en el col.lectiu d’infància i adolescència en risc.

Què ofereix el mercat laboral?

OFERIM:

Formar part d’un equip multidisciplinar dins d’una entitat on el focus està centrat en l’atenció integral a les famílies.

Som una entitat on vetlla perquè totes les seves professionals estiguin a gust en el seu lloc de feina, es sentin motivades, escoltades i respectades. Som una entitat que ofereix flexibilitat horària i facilita la conciliació professional i personal. Oferim mobilitat i creixement personal i professional dins l’entitat. Vetllem perquè les nostres professionals puguin tenir una carrera dins la Fundació.

Normalment s’ofereixen jornades complertes tot i que pot variar, en funció de la licitació.

Habitualment es generen contractes a jornada complerta.

El salari se situa al voltant dels 36.000 euros bruts anuals tot i que depèn de si el lloc de feina és per a un servei propi o per un servei que es presta en el marc d’una licitació.

Conveni d’Acció Social.