AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU_ID. 2553 Perfil professional

Descripció General

Funcions i tasques generals

FUNCIONS ASSISTENCIALS

S'entenen per funcions assistencials aquelles que tenen per objecte donar una atenció integral en quant a higiene, alimentació, cura personal i cura de la imatge corporal i personal. Les activitats específiques que es porten a terme en aquest bloc de funcions es desenvolupen en dos àmbits:

Àmbit de cura personal: en el que el monitor es centra en la consecució d'objectius en totes les activitats de la vida diària, sempre utilitzant els suports necessaris en funció del tipus d'usuari.

Àmbit d'atenció a la salut: on l'objectiu fonamental des de l'atenció directa és controlar l'estat de salut general de l'usuari, seguint els controls específics que marca el servei mèdic (pes, defecacions, crisis epilèptiques,...) i col·laborant amb els professionals de l'àmbit sanitari en aspectes de prevenció i tractament, sempre i quan el mateix es pugui aplicar des de l'atenció directa.

FUNCIONS EDUCATIU-TERAPÈUTIQUES

S'inclouen en aquest apartat aquell conjunt de funcions que tenen per objecte la promoció dels usuaris en totes les àrees d'intervenció (autonomia personal, comunicació i llenguatge, motricitat, autonomia social, salut i seguretat i oci i temps lliure). El personal d'atenció directa participa de la programació i realització del conjunt d'activitats orientades a millorar i mantenir les habilitats dels usuaris. Les activitats específiques que es porten a terme en aquest bloc de funcions es desenvolupen en els àmbits següents:

Àmbit de teràpia ocupacional:  en el que es promouen activitats que tenen per objectiu l'ocupació en tasques significatives per als usuaris i la participació en diferents àrees de intervenció especifiques (esport i psicomotricitat, comunicació i llenguatge, creativitat, música, estimulació multisensorial…).

Àmbit de l'oci i del temps lliure: en el que es promouen activitats dins i fora de l'entorn residencial, que tenen per objectiu afavorir una millor integració en l'àmbit comunitari, i el desenvolupament d'activitats que resultin gratificants i diferents de la rutina diària.

Àmbit de la intervenció conductual: es tracta d'un àmbit transversal en el que el personal d'atenció directa participa activament en la detecció, seguiment i intervenció en problemes de conducta en totes les activitats que realitza l'usuari.

 

Aquestes funcions es concreten en les següents tasques:

 1. Tasques relacionades amb la planificació i control de les intervencions
  1. Organitzar i interpretar la informació recollida.
  2. Realitzar inventaris si s’escau.
  3. Comprovar l’estat i qualitat dels materials.
  4. Classificar i arxivar la documentació.
  5. Enregistrar i actualitzar la documentació sanitària i no sanitària.
  6. Informar dels materials que falten al centre i comprovar que el material rebut coincideixi amb el sol·licitat.
  7. Classificar i ordena el material del magatzem, si s’escau.
  8. Fer seguiment de les pautes marcades a la intervenció.
  9. Aportarà suggeriments segons el procediment i termini establerts, si s’escau.

 

 1. Tasques relacionades amb l’atenció sociosanitària
  1. Despertar a la persona usuària de forma amable.
  2. Tenir cura de la seguretat de l’usuari i aplica les actuacions necessàries de forma personalitzada.
  3. Efectua els canvis de postura en el temps i la forma establerts als protocols, segons necessitats de l’usuari.
  4. Comprova i administra la medicació pautada a cada usuari verificant que la medicació, dosi és la prescrita en el tractament pautat ja sigui per via oral, rectal i tòpica, complint els protocols d’actuació específica per cada via i producte.
  5. Deixar constància de la medicació subministrada en els fulls de registre.
  6. Col·labora en la presa de constants vitals.
  7. Comprova que la dieta es correspon amb els requeriments de l’usuari.
  8. Col·labora en l’administració de la dieta per sonda nasogàstrica, segons el protocol establert i condiciona l’entorn.
  9. Ajuda a la ingesta de l’usuari respectant el seu grau d’autonomia i actuant en tot moment amb amabilitat, fomentant un clima de tranquil·litat i facilitant la comunicació de l’usuari.
  10. Enregistra en el registre de comportament les dades de suport a l’alimentació.
  11. Aplicar cures en aquells casos en l’usuari ho requereixi segons protocols establerts.
  12. Fer controls d’esfínters i/o canvis de bolquer si s’escau.

 

 1. Tasques relacionades amb la higiene
  1. Preparar la cambra de bany en condicions òptimes per a realitzar la higiene.
  2. Seleccionar i preparar el material adequat per realitzar la higiene.
  3. Actua de forma coordinada amb altres membres de l’equip en les tasques en les que participa.
  4. Controla la correcta utilització dels estris de neteja personals per part del usuaris.
  5. Recollir mostres biològiques en les mesures d`higiene necessàries.
  6. Enregistra l’actuació realitzada en els fulls de registre pautats per que fa d’higiene.

 

 1. Tasques relacionades amb l’atenció i el recolzament psicosocial
  1. Aplica protocols d’atenció tenint en compte les característiques de l’usuari/ària i els objectius fixats i els suports necessaris.
  2. Realitzar les activitats de recolzament personal pautades.
  3. Realitzar les activitats d’acompanyament segons les necessitats de l’usuari/ària, sortides
  4. Determinar les activitats i els mitjans necessaris per tal de afavorir el grau d’autonomia personal de cada usuari.
  5. Identificar les necessitats de manteniment i entrenament de les funcions cognitives, d’acompanyament en activitats d’oci, de recolzament i/o d’inserció laboral que precisa la persona assistida.
  6. Col·laborar en la recerca de recursos comunitaris d’oci i temps de lleure i inserció ocupacional pels nostres usuaris amb discapacitat.
  7. Col·laborar en la realització de les activitats de recolzament personal.
  8. Aplicar les estratègies establertes en els manuals per la resolució de situacions de crisi i en els procediments recollits en els protocols d’actuació.
  9. Enregistrar totes les dades recollides i col·laborar en l’avaluació de l’eficàcia de les intervencions realitzades.

 

 1. Tasques d’intervenció educativa
  1. Aplicació de les activitats de manteniment de la mobilitat de la persona usuària:

                                          i.        Obté o analitza la informació de les persones assignades.

                                         ii.        Realitza el traspàs de la informació de forma clara a la persona usuària.

                                        iii.        Realitza les adaptacions dels mitjans didàctics que cal utilitzar.

                                        iv.        Realitza activitats de grup, individuals o activitats complementàries.

                                         v.        Dóna un tracte adient segons els criteris d’atenció establerts a l’usuari.

                                        vi.        Aplica els protocols d’actuació quan s’escauen.

  1. Es treballa amb els usuaris en l’ensenyament i manteniment de les habilitats bàsiques i en les específiques per a la seva autonomia personal i social:

                                          i.        Col·labora en la determinació dels horaris per les activitats personals i el repartiment de les tasques quotidianes de la unitat.

                                         ii.        Realitza les activitats de grup i d’atenció individualitzada.

                                        iii.        Utilitza els ajuts tècnics i/o els sistemes alternatius o augmentatius de comunicació necessaris per a la comunicació amb els usuaris.

                                        iv.        Realitza activitats d’acompanyament en cas necessari.

                                         v.        Aplica protocols establerts davant les diferents situacions que es poden donar en l’atenció a l’usuari.

 

 1. Tasques d’oci i temps de lleure
  1. Col·laborar en planificació de les activitats d’oci i temps de lleure.
  2. Fer el seguiment de la consecució dels objectius marcat en cada cas i de forma individualitzada.
  3. Aplicar tècniques de dinamització per la consecució del objectius marcats.
  4. Enregistrar les dades en els fulls de registre.

Perfil formatiu i laboral

Imprescindible: 

 Certificat de Professionalitat o Cicle Formatiu de GM d'atenció sociosanitària o formació habilitadora.

Carnet de conduir B

Castellà i Català parlats i escrits

 

Valorable:

 Formació en FP Monitor de Discapacitats, Cicle Formatiu de GM de cures d’auxiliar d’infermeria, Diplomatura  Educador Social,  Diplomatura Teràpia Ocupacional o Cicle Formatiu de GS de Integració Social.

 Formació en esports, música, arts plàstiques i arts escèniques, estratègies d’estimulació multisensorial...

Carnet d'autocar.

Coneixements d'ofimàtica a nivell usuari/ària de Word, Excel i entorns multimèdia.

Experiència en el sector de la Discapacitat Intel·lectual, experiència amb usuaris amb trastorn de conducta, experiència en salut mental, educador Escola Educació Especial, monitor de STO /SOI, monitor de CET, educador Esplai, educador social, experiència en l’àmbit del lleure i l’esport.

És valorable la inquietud per activitats diverses: plàstica, activitats artístiques, de música, esportives i culturals (teatre, fotografia, ceràmica, jardineria, esport...).

 

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Generalment són feines estables tot i que és habitual que es donin primeres contractacions temporal per realitzat suplències.

JORNADA: La jornada laboral habitual serà a temps parcial.

HORARI:  Generalment  es treballa per torn de matí, tarda i nit inclosos dissabtes i diumenges i festius (sovint alterns), cal disponibilitat i flexibilitat horària 

MOBILITAT: Es necessita disposar de vehicles per poder accedir als diferents llocs de treball ja que és freqüent que la jornada laboral es desenvolupi en més d'un centre, de manera que calguin desplaçaments durant un mateix dia.