TÈCNIC/A ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL (perfil mixte) Perfil professional

Descripció General

El/La Tècnic/a en Orientació i Intermediació Laboral (perfil mixte) és la figura professional responsable de l'acompanyament a persones aturades o que busquen canviar de feina en el procés de reorientació laboral i encarregada de promoure la inserció laboral dels/les participants dels programes i/o serveis que s’executen en una entitat/organització, així com el contacte amb empreses.

És l'encarregat/da de:

 • L'assessorament i informació a l’usuari/a participant del servei/programa o projecte per facilitar que aquest/a pugui executar el seu procés d’inserció laboral.
 • L’acompanyament dels itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral.
 • Oferir coneixements sobre mercat de treball i diferents estratègies de cerca de feina.
 • Coordinar les intervencions amb altres professionals.
 • Captar i seleccionar els/les candidats/es més adequats/des per a les ofertes de feina.
 • Gestions administratives i documentals pròpies de cada programa/servei.
 • Treballar directament tant amb les empreses com amb les persones que s’atenen.
 • Aconseguir l’encaix entre el perfil professional de les persones ateses i les necessitats concretes del teixit empresarial.

Pot treballar tant a l’administració pública (Serveis Locals d’Ocupació, Serveis Comarcals o al Servei d’Ocupació de Catalunya) com a entitats privades  (gremis, fundacions, entitats del 3r sector, etc.). 

Generalment es treballa en equip amb altres tècnics/ques d’intermediació, d’orientació i administratius/ves i generalment depèn de/la Coordinador/a de Programa i/o Director/a d'Àrea.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

- Fer acompanyaments individuals:

 • Realitzar l’entrevista inicial i d’acollida de l’usuari/a
 • Desenvolupar l’informe de diagnòstic ocupacional inicial de l’usuari/a
 • Definir  conjuntament amb l’usuari/a l’itinerari a desenvolupar, tenint en compte les seves necessitats i la seva trajectòria
 • Derivar a serveis de formació complementària (si s’escau) per a millorar l’ocupabilitat de l’usuari/a
 • Facilitar el procés d’apoderament de l’usuari en el desenvolupament del seu propi itinerari per garantir l’assoliment del seu projecte professional
 • Acompanyar individualment a la persona al llarg del procés d’orientació, oferint-li suport i assessorament per resoldre dubtes concrets que puguin sorgir durant l’execució del seu itinerari
 • Assessorar els/les usuaris/es en els processos de pràctiques i acompanyar-los durant el procés d’inici, execució i finalització
 • Oferir suport als/les participants en la preparació d’entrevistes de feina per garantir la seva superació
 • Dur a terme el seguiment de la inserció laboral i oferir suport en el procés de manteniment del lloc de treball

- Executar processos d’orientació grupal:

 • Realitzar sessions d’autoconeixement
 • Realitzar sessions d’informació del mercat de treball
 • Realitzar sessions grupals per a garantir la identificació i el desenvolupament competencial de l’usuari/a
 • Realitzar sessions teorico pràctiques sobre diverses temàtiques: canals i eines de recerca de feina, processos de selecció, creació de marca personal, drets i deures laborals, etc.
 • Dinamitzar espais grupals de recerca de feina

- Coordinació interna i treball en xarxa:

 • Coordinar les intervencions amb agents derivadors i/o professionals de l’àmbit social que ofereixen atenció als/les usuaris/es del programa/servei
 • Participar de les reunions d’equip
 • Compartir tècniques i coneixements amb  altres professionals de l’equip
 • Realitzar seguiment del programa, projecte o servei amb el/a responsable directe
 • Mantenir una col·laboració fluida i constant amb l’equip de prospecció
 • Comunicació d’incidències (si s’escau) i proposar millores a l’equip de coordinació

- Fer recerca d’informació i tasques administratives:

 • Realitzar difusió del programa o projecte per a la captació d’usuari/es (si s’escau)
 • Preparar i actualitzar material sobre filons d’ocupació, diferents estratègies de cerca de feina, material per a les sessions grupals i individuals, etc.
 • Recopilar informació referent a l'oferta formativa i laboral del territori
 • Gestionar accions de formació, si es contempla en el programa: gestió del calendari, materials, preparació de l’aula, seguiment de l’assistència, etc.
 • Registrar dades de l’itinerari dels/les participants en diferents programes informàtics
 • Crear i actualitzar la documentació vinculada al programa: llistes d’assistència, fitxes dels participants, calendaris, etc.
 • Elaborar informes d’activitat del programa/servei
 • Gestionar la documentació pertinent i establerta en la gestió d’ofertes i la tramesa de dades de caràcter personal (RGPD, LOPD, etc.)
 • Tramitar la documentació vinculada als processos de pràctiques no laborals en empreses
 • Registre i gestió  de l’oferta a través del canal comunicatiu pertinent (borsa de treball, portal online, base de dades, etc.)

- Realitzar prospecció del teixit empresarial i coneixement del mercat de treball:

 • Analitzar informació relativa al mercat laboral del territori de referència: informes de les promocions econòmiques dels Ajuntaments de la zona, de dades publicades per l’Idescat, dades publicades per les pròpies empreses, etc.
 • Identificar els nous filons d’ocupació i dels sectors emergents
 • Identificar i analitzar les ofertes laborals del territori
 • Identificar  empreses diana (funcionament, volum, característiques principals, mesures de RSC implementades, etc.
 • Elaborar materials per a l’apropament a l’empresa
 • Crear material específic: informació sobre sectors d’ocupació, mercat de treball, etc

- Realitzar intermediació per cercar acords de col·laboració i establir sinèrgies amb les empreses:

 • Dissenyar el catàleg de serveis de l’àrea de prospecció de l’entitat/organització
 • Realitzar  visites a empreses per tal de donar a conèixer el catàleg de serveis ajustat a les diferents necessitats
 • Definir i desplegar el pla de seguiment i fidelització de totes les empreses amb les què es treballa
 • Crear espais de treball compartits amb les empreses
 • Crear, dinamitzar i presenciar actes, jornades, xerrades i taules rodones

- Informar sobre mercat laboral a l’equip d’orientació i als/les usuaris/es:

 • Dissenyar i executar accions concretes per a assegurar la circulació d’informació actualitzada en relació al mercat laboral entre els diferents agents implicats (equip de prospecció/equip d’orientació/participants als programes)
 • Liderar reunions internes de treball en les què es traslladi coneixement de mercat laboral
 • Elaborar materials específics per a donar a conèixer continguts concrets
 • Dissenyar sessions grupals per a donar a conèixer informació sobre ocupacions, empreses, i/o sectors concrets

- Gestionar processos de pràctiques:

 • Identificar empreses interessades en acceptar personal en pràctiques per part de l’empresa
 • Fer l’emparellament entre persones i llocs de pràctiques
 • Informar tant a les empreses com als/les participants de les condicions generals del procés de pràctiques: durada i horari, inici i finalització
 • Recull de les dades necessàries per a la gestió del conveni de pràctiques
 • Acompanyar en l’inici de les pràctiques per a presentar el/la participant al/a responsable del procés
 • Realitzar seguiment del procés i de la satisfacció d’ambdues parts
 • Recollir la documentació associada a l’assistència i valoració de les pràctiques no laborals
 • Valorar la possibilitat d’inserció de l’usuari/a participant

- Gestionar ofertes de feina:

 • Identificar necessitats de contractació de l’empresa
 • Descriure l’oferta de feina (condicions laborals i perfil competencial requerit)
 • Pactar amb l’empresa el nombre de candidatures a enviar i la tipologia de procés de preselecció que es durà a terme
 • Rebre candidatures i fer-ne la preselecció corresponent segons acords presos
 • Realitzar seguiment de les candidatures enviades a l’empresa
 • Confirmar les insercions i coordinació amb l’equip d’orientadors/es

Per treballar com a Tècnic/a en Orientació i Intermediació Laboral (perfil mixte) és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Domini del model d’ocupabilitat per competències en els diferents àmbits d’aplicació.
 • Conèixer els sectors d’activitat i de les diferents ocupacions existents.
 • Conèixer el sistema de descripció de perfils professionals.
 • Conèixer metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.
 • Conèixer les diferents polítiques de recursos humans.
 • Saber desenvolupar les mesures de responsabilitat social corporativa.
 • Coneixements del funcionament de gestors de contingut on-line: Moodle, comunicació per xats, edicions de vídeos, càrrega i edició d’arxius, debats virtuals, etc.
 • Coneixements sobre tècniques de dinamització d’equips, realització d’activitats, simulacions i role-playing.
 • Saber realitzar activitats d’avaluació (proves d’avaluació continuada, exàmens, proves de síntesi, etc.
 • Saber realitzar informes d’avaluació, memòries de la formació realitzada i gestió de documentació en general.
 • Saber elaborar temaris didàctics per a que el/les alumnes disposin de mòduls teòrics.

Competències Bàsiques:

 • Castellà, nivell alt de comprensió i expressió, oral i escrita.
 • Català, nivell alt de comprensió i expressió, oral i escrita.
 • Coneixements ofimàtics, bon nivell de coneixements del paquet office.
 • Capacitat de mobilitat territorial, per tal de garantir el desplaçament als centres de treball de les empreses (visites, acompanyaments a pràctiques, etc.).

Competències Transversals:

 • Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.
 • Comunicació, per garantir que el missatge arriba de manera efectiva, i es transfereixen correctament els coneixements. Cal traslladar missatges de manera molt ajustada a les necessitats de l’empresa per tal de garantir una resposta positiva a les expectatives prèvies a la trucada, la visita presencial o el correu electrònic.
 • Capacitat analítica, per tal d’analitzar el teixit empresarial i cercar la col·laboració d’empreses estratègiques segons necessitats dels/les usuaris/es del servei.
 • Negociació, per tal d’aconseguir acords de col·laboració satisfactoris i aconseguir que l’empresa s’impliqui en els processos d’orientació, formació i inserció de les persones ateses.
 • Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialitzada. Hi ha diferents estudis, de l’àmbit social, que capaciten per desenvolupar aquesta ocupació, alguns dels quals són:

 • CFGS Integració Social (*a excepció de programes específics segons requeriments)
 • Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Educació Social o Treball Social
 • Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia
 • Grau en Ciències Socials i Jurídiques

Tot i que aquesta ocupació no requereix de formació adicional, per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Màster en Formació i Orientació/Inserció Laboral

2) Formació / coneixements específics sobre:

 • formació en metodologies de treball centrat en el model de competències i/o l’atenció a col·lectius específics (persones amb discapacitat, joves, etc.)
 • formació en perspectiva de gènere
 • formació en mercat de treball

3) Experiència prèvia: Segons el programa a executar poden demanar com a requisit disposar de més de 2-3 anys d’experiència en el treball amb col·lectius vulnerables (segons requeriment de l’ordre establert en l’execució del programa), però generalment es demana entre 6 mesos o 1 any d’experiència prèvia per a garantir la correcta execució de l’atenció a l’usuari/a. També se sol demanar experiència prèvia en Departaments de Recursos Humans, ETTs, o serveis similars. 

4) Realització de voluntariat en el tercer sector.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Habitualment contractes per obra i servei lligats a la temporalització establerta als projectes.

JORNADA: En general són jornades complertes, intensives de matí o tarda i distribuïdes de dilluns a divendres.

HORARI: Habitualment en horari de matins i tardes, sovint de 9 a 14h i de 15 a  18h, tot i que caldrà certa flexibilitat segons les necessitats del servei, programa o usuaris/es.

MOBILITAT: Tot i que la gran part de la jornada es realitza en el propi servei, segons l'especificitat del servei o programa es pot fer necessari el desplaçament puntual en la realització de tallers, jornades o sessions de formació a diferents espais. Caldrà doncs certa flexibilitat i disposició als desplaçaments puntuals, si així es requereix.