INFERMER/A_ID. 2553 Perfil professional

Descripció General

Funcions i tasques generals:

 

Funcions en relació amb la persona usuària, la seva família o la persona de referència:

- Intervenir en el procés d'acollida; recollir i aportar informació sobre els aspectes funcionals de l'àmbit d'infermeria, per tal de facilitar la integració i l'adaptació al centre tant de la persona com de la família.

- Valorar la persona i elaborar el pla d'atenció d'infermeria.

- Vetllar, conjuntament amb la resta de l'equip, per l'adaptació i la integració de la persona usuària i de la seva família, respectant constructivament els costums relacionals i la diversitat cultural.

- Facilitar la informació necessària per promoure la participació de la persona usuària, els familiars o la persona de referència, en el desenvolupament dels objectius marcats, tenint en compte les seves capacitats, necessitats i desitjos.

- Vetllar per a que es compleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.

- Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria.

- Responsabilitzar-se de preparar, distribuir i controlar l'administració, i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.

- Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.

- Potenciar, planificar i dur a terme mesures preventives i d'educació sanitària en coordinació amb serveis sanitaris, si escau.

- Prendre les mesures necessàries per garantir d'acord amb els protocols establerts en el centre, una adequada atenció sanitària en absència del metge del centre residencial, en cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'una persona usuària.

- Vetllar pel benestar de la persona usuària durant la seva estada al centre fins que l'abandoni, procurant-ne el confort, si cal, aplicar mesures pal·liatives.

 

Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari:

- Participar, d'acord amb el calendari establert, en les sessions destinades a l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del pla d'atenció de cada persona usuària, i aportar les valoracions pròpies del seu àmbit. Fixar de forma consensuada amb els altres professionals i la persona atesa, o la persona de referència els objectius adreçats al manteniment o la recuperació de l'estat de salut i d'autonomia funcional.

- Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols d'atenció del centre.

- Planificar, coordinar, fer el seguiment i avaluar les tasques assistencial del personal cuidador, en tot allò que pugui conduir a una millora de la qualitat i a garantir la satisfacció correcta de les necessitats de la persona.

- Participar activament, juntament amb la resta de l'equip, en els plans de millora del centre.

- Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.

 

Funcions en relació amb l'organització del centre:

- Participar en les sessions adreçades a la planificació, la programació i l'organització de les tasques assistencials.

- Establir la comunicació interna entre els diferents torns de treball i registrar de forma escrita la informació necessària per garantir la continuïtat assistencial.

- Preparar i planificar les visites mèdiques externes de la persona usuària, i recollir, registrar i gestionar la informació resultant en coordinació amb la resta de l'equip.

- Coordinar-se administrativament amb l'àrea bàsica de salut pel que fa a la gestió de receptes, targetes sanitàries, vacunes, volants de derivació, etc.

- Fomentar el clima de confiança entre el centre i la família, i informar de les incidències, els ingressos d'urgència o els canvis de tractament.

Perfil formatiu i laboral

Diplomatura o Grau en Infermeria

Valorable Postgrau o Màster en DI i/o Trastorns de conducta

Necessitat de disposar de carnet B per poder desplaçar-se al torn de treball

Català i Casellà. Valorable Anglès però no és requisit.

Usuari/ària de paquet office. Valorable coneixements d'AEGERUS.

Imprescindible col·legiació al Col·legi Oficial d'Infermeria de la zona geogràfica corresponent.

1 any d'experiència mínima en el camp de la discapacitat intel·lectual.

Què ofereix el mercat laboral?

Moltes oportunitats es donen inicialment en contractes temporals per supléncies.

La jornada habitual es de 40 hores en torn partit. Es necessita sovint disponibilitat de caps de setmana.

El salari brut anual pot oscil·lar des dels 22.000 als 26.500€ bruts mensuals, entre salari base i plusos.