Política de privacitat

S’informa els usuaris/àries de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels què disposa FUNDACIÓ INTERMEDIA.

L’usuari/ària haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades. FUNDACIÓ INTERMEDIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment complim amb l’obligació de secret respecte a les dades personals facilitades, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable. El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària del tractament de les seves dades personals per part de FUNDACIÓ INTERMEDIA, amb la finalitat exclusiva d’accedir com a candidat/a als processos de selecció de les ofertes que es publiquin en aquesta plataforma, bé a través d’Intermedia o bé a través d’alguna de les empreses que publicaran les seves ofertes en aquesta plataforma.

L’usuari/ària ha de ser conscient que les empreses (Fundació Intermedia o d’altres empreses) que publiquin ofertes a través del portal IntermediaJOB, tindran accés a les dades que consten en aquesta plataforma, a fi de facilitar la seva contractació.També tindran accés a aquestes dades les empreses que tenen un acord de col·laboració amb Intermedia amb la finalitat que Intermedia pugui derivar a les persones a possibles ofertes gestionades per l'entitat.

En un primer moment, quan el seu perfil aparegui com a precandidat en una oferta, rebrà una comunicació escrita -mitjançant un correu electrònic, sms, aplicacions de missatgeria instantània- i/o via telefònic per part de l’empresa (Intermedia o d’altres empreses publicants) demanant-li el seu consentiment/interès a continuar participant en el procés de selecció.

En cas que respongui afirmativament, el procés de selecció continuarà i se li podrà requerir la participació en entrevistes o altres proves presencials o digitals.

Podran rebre trucades dels professionals d’Intermedia en el cas que sigui necessari realitzar modificacions en referència a la seva puntuació, i aquestes quedaran registrades.

En qualsevol cas, l’usuari/ària o persona que el representi, podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d'acord amb el que estableix a la normativa legal vigent de protecció de dades aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita a FUNDACIÓ INTERMEDIA amb adreça a Gran Via Carles III, 62, Bx, Barcelona (08028), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del correu electrònic lopd@fundaciointermedia.org

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Fundació Intermedia.
Finalitat Accedir com a candidat/a als processos de selecció de les ofertes que es publiquin en aquesta plataforma bé a través d’Intermedia o bé a través d’alguna de les empreses que publicaran les seves ofertes de feina.
Legitimació Consentiment de l’interessat/da.
Destinataris/àries Fundació Intermedia i les empreses donades d’alta al portal.
Drets Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat.
Informació Addicional Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

Informació addicional

La “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que Fundació Intermedia (d’ara endavant, “INTERMEDIA”) posa a la disposició dels usuaris i les usuàries d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’usuari/ària garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari/ària garanteix que ha informat a la tercera persona dels aspectes continguts en aquest document i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INTERMEDIA per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, LinkedIn y Twitter, etc. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari/ària en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris/àries de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions. La pàgina web pot allotjar blogs, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari/ària pot ser compartida amb altres usuaris/àries d’aquest servei, sobre els quals INTERMEDIA no té cap control. A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’usuari/ària, INTERMEDIA podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’usuari/ària, en aquells casos en què la seva configuració a aquest efecte així ho permeti. Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, INTERMEDIA podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari/ària?
Identitat: FUNDACIO INTERMEDIA, és una entitat inscrita al Registre Territorial de Fundaciones, amb inscripció núm. 08-0427;
Domicili: Gran Via Carles III, 62-Bx, Barcelona (08028)
Correu electrònic: lopd@fundaciointermedia.org

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’usuari/ària?
Fundació Intermedia tractarà la informació facilitada per les persones usuàries amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme a través de la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (a) consultes vàries i (b) gestionar el procés de selecció de les ofertes.

Concretament:

  1. Fundació Intermedia tractarà les dades proporcionades al formulari o apartat “Contactar” amb la finalitat d’atendre i/o contactar via mail/sms/whatspp o telefònicament per resoldre possibles dubtes o incidències dels usuaris/àries del web.
  2. Fundació Intermedia i les empreses del portal empresa, tractaran les dades proporcionades als formularis “Les meves dades”, “dades generals” i “Perfil Competencial” o altres dades, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció de les ofertes que es publiquin en aquesta plataforma.

Per quant temps conservarem les dades personals de l’usuari/ària?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari/ària.

En el cas concret de gestionar una candidatura, les dades seran conservades únicament durant el transcurs del procés de selecció, i un cop finalitzat, (tant si l’usuari/ària ha estat contractat per una empresa, o si encara no ho està), Fundació Intermedia guardarà i utilitzarà les dades personals i en un màxim de 2 anys es farà una renovació del perfil del/la candidat/a a través d’un consentiment per escrit indicant que es vol continuar inscrit/ta a la plataforma IntermediaJOB. En el cas que no s’autoritzi, s’esborraran les teves dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’usuari/ària?
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari/ària.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’usuari/ària?
En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de la Fundació Intermedia que la necessitin per gestionar o avaluar la seva sol·licitud d’ocupació, realitzar funcions, recolzar les tasques de Selecció de Personal o als qui estiguem obligats per la legislació vigent a divulgar-la. També tindran accés a les seves dades personals els professionals que actuïn en nom de les empreses amb accés autoritzat, registrades a través d’IntermediaJOB.

Com protegeix INTERMEDIA la seva informació personal?
INTERMEDIA implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades, per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
L’usuari/ària té dret a obtenir confirmació sobre si INTERMEDIA tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, l’usuari/ària podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari/ària podrà oposar-se al tractament de les seves dades. INTERMEDIA cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, l’usuari/ària podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, INTERMEDIA haurà de gestionar la seva tramitació. L’usuari/ària podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: INTERMEDIA, Gran Via Carles III, 62, bx, Barcelona (08028), o correu electrònic a: lopd@fundaciointermedia.org amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualsevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.