FORMADOR/A Perfil professional

Descripció General

El/la Formador/a és el professional que s’encarrega de transmetre coneixements i desenvolupar les aptituds, habilitats i competències  en un àmbit concret, en el qual estigui especialitzat/da.

Les seves funcions inclouen la planificació, la coordinació, la dinamització, l'acompanyament i l'avaluació de l'acció formativa dins de les diferents modalitats d’impartir que es poden donar: presencial, a distància, on-line o mixtes.

L’àmbit d’actuació és molt divers i les accions formatives es poden donar en empreses privades, empreses públiques, centres de formació, entitats sense ànim de lucre, fires, esdeveniments de diferent índole i, inclòs, per particulars.

Normalment el formador autònom és autònom i si en un determinat centre o programa es realitza contractació sol ser de curta durada, aquest fet juntament amb que les formacions esdevenen en poques hores de treball setmanal genera que un professional es pugui trobar impartint en 2 o 3 centres formatius de manera simultània de manera habitual, per tal de completar una jornada laboral.

Sovint es depèn del coordinador pedagògic del centre i en molts casos es treballa sol/a, a no ser que el centre disposi d’un equip de formadors/es, els quals solen estar especialitzats en una àrea determinada i per tant no es pot desenvolupar la transversalitat pròpia d’un equip de treball.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

En el cas de Formadors/es per l’àmbit privat no hi ha un requisit específic de formació, tot i que és habitual tenir formació de: 

 - CFGS en àrees relacionades amb la matèria impartida.

 - Diplomatura/Grau/Llicenciatura o Postgrau/Màster en àrees relacionades amb la matèria impartida. 

 

Alguns centres poden demanar com a requisit la disposició del CP de formador/a de formadors/es (nivell 3), així com la realització de formació complementària en el sector de la formació per a desenvolupar les seves capacitats pedagògiques, per exemple: 

 - Curs de formador/a ocupacional.

 - Curs de metodologia didàctica.

 

A NIVELL LABORAL

Em molts casos, tenir una formació superior o específica en la matèria a impartir pot ser suficient. En el cas de no tenir formació, en l’àmbit privat, sí que serà indispensable poder acreditar almenys un any en la matèria a impartir.

 

En els/les formadors/es per l’ocupació serà indispensable tenir entre 1 any i 2 anys mínim d’experiència relacionada amb la temàtica de l’acció formativa que es durà a terme o  poder certificar la impartició de mínim 600 hores de formació. 

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Tant habitual és la contractació com a autònom o freelance, com la contractació temporal per prestació de servei.  La contractació està lligada a projectes o accions formatives molt concretes, així que la durada pot anar des d’hores puntuals un dia a formacions ininterrompudes de 6 mesos.

JORNADA: En general són jornades irregulars en l’àmbit privat i jornades intensives de matí o tarda en l’àmbit públic (acumulant entre 20 i 25 hores setmanals). Normalment, les hores de feina es distribueixen de dilluns a divendres però en l’àmbit privat poden haver accions formatives en cap de setmana lligades a esdeveniments especials a empreses o Fires.   

HORARI: Matins, tardes i caps de setmana. Jornades irregulars on es precisa una gran flexibilitat horària.

SALARI: Gran variació. En perfils  autònoms el preu per hora de formació pot variar, depenent de l’especialització de l’àrea a impartir. La franja es tan àmplia que pot anar des  dels 40€/hora fins als 300€ l’hora. En Formadors/es per l’ocupació el preu per hora de formació normalment es situa entre els 40 i 50€ per hora. 

MOBILITAT: Caldrà certa flexibilitat i disposició de vehicle o coneixement de la xarxa pública de transports per tal de garantir les necessitats de mobilitat entre els diferents  centres de treball.