COORDINADOR/A DE PROGRAMES Perfil professional

Descripció General

El/la Coordinador/a de Programes és la figura professional responsable del compliment de manera eficaç i eficient dels objectius del projecte que se li assigna en el termini i les condicions tècniques aprovades en el disseny del projecte.

És l’encarregat/da de:

 • La coordinació i la supervisió del desenvolupament i execució del projecte en totes les seves fases i aspectes rellevants: disseny, planificació, organització, execució, administració i avaluació.
 • Mantenir sempre la coordinació necessària amb el client finançador.
 • Assegurar les gestions necessàries amb l’entitat/institució finançadora del programa lliurant-li puntualment la informació.

Normalment treballa a les oficines de l’entitat, tot i que sovint es desplaça als diferents punts d’actuació que tenen els programes que coordina.

El/la Coordinador/a de Programes forma part de l'equip de professionals de l'entitat, treballa sota la responsabilitat directa del/la Responsable d'Àrea i té responsabilitat en relació a l'equip tècnic que coordina.

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Coordinador/a de Programes és imprescindible disposar de la següent formació:

 • Grau en Ciències Socials

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Formació / coneixements específics en:

 • metodologies de treball amb persones en situació de vulnerabilitat
 • perspectiva de gènere i/o violència de gènere
 • tècniques i estratègies de lideratge
 • gestió de projectes socials: disseny, execució, avaluació, marc lògic, etc.

2) Experiència prèvia en:

 • coordinació de projectes socials (normalment es demana una experiència mínima de tres anys en la coordinació de programes i/o projectes socials així com experiència en la coordinació d'equips).

 

Què ofereix el mercat laboral?

 • Normalment s’ofereixen jornades complertes tot i que pot variar, en funció de la licitació.
 • L’horari de jornada complerta és de matins i dues tardes.
 • El salari se situa al voltant dels 22.000 euros bruts anuals tot i que depèn de si el lloc de feina és per a un servei propi o per un servei que es presta en el marc d’una licitació. Conveni d'Acció Social.
 • Tipus de contracte: Obra i Servei.
 • Oferim la possibilitat de treballar en una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.